דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

לשכת הממונה על התעסוקה

מטה הממונה על התעסוקה במשק, בראשותה של המשנה למנכ"ל, הוקם בפברואר 2012 בעקבות החלטת ממשלה מס' 1995 מיום ה 15.7.2010- בדבר "שינוי מבנה הרגולציה בתחום התעסוקה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה"

סימנייה