דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה [להלן "נציבות השוויון"[ הינה גוף סטטוטורי אשר הוקם במשרד הכלכלה והתעשייה בשנת 2008 , מכוח תיקון סעיף 18 א לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988- [להלן "חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה" או "החוק"].

סימנייה