דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

אגף בכיר למערכות מידע

האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2016 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה

הגנה על מאגרי מידע

רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד הכלכלה, הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א 1981, פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי מידע" - סה"כ 30 מאגרי מידע )ראה בנספח ה' לדו"ח זה(

סימנייה