דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

אגף לפיתוח כח אדם להכשרה מקצועית

הסרת חסמי ייצור וחסמי תעסוקה באמצעות הכשרה מקצועית אוכלוסייה בטיפול לשנת 2015

הכשרת מקצועית למבוגרים

הכשרה מקצועית למבוגרים, דורשי עבודה בהם חיילים משוחררים, דורשי עבודה, אנשים מהמגזר החרדי, עולים, אנשים מהמגזר הלא יהודי, הורים יחידים , אקדמאים ואחרים אשר הופנו על ידי שירותהתעסוקה או מרכזי הכוון תעסוקתיים של המשרד או באופן עצמאי במטרה להשתלב בעבודה באמצעות לימוד מקצוע נדרש הקורסים מתקיימים במסלולים שונים כמו:

 • קורסים מוסדיים: ללא שכר לימוד )למעט הארחה שכר לימוד מסובסד( במרכזי הכשרה ובמוסדות שונים שזכו במכרז.
 • הכשרות עבור מעסיקים: במסגרת "כיתה במפעל", הכשרה פנים מפעלית OJT , פרויקטים לאוכלוסיות מיוחדות ועוד.
 • תקציב הכשרת מבוגרים: )ללא נלווים ומרכזי הכשרה(

תקציב 2015 (באש"ח)

*תקציב 2016

ברוטו כולל עודפים

נטו

ביצוע בפועל

יתרת התחייבות

74,458

96,813

61,000

39,773

57,035

* לגבי תקציב2015 , טרם אושר תקציב מדינה, עם אישור התקציב ניתן יהיה להשלים הנתונים.

 

פירוט מסלולי הכשרת יום:

1. קורסים מוסדיים

הרכב תכניות ההכשרה
משך הלימודים: ארבעה עד 12 חדשים, בלימודי יום, בהתאם למקצוע.
תעודה: תעודת מקצוע בתחום הנלמד ו/או תעודת גמר.
מגמות לימוד: כ- 300 מקצועות בענפים חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מתכת ומכונות, ביוטכנולוגיה, בניין, מנהל, מלונאות, דפוס צילום והפקה, מכינות טכנולוגיות והשלמת השכלה. השנה מתמקד האגף במקצועות בהם מספר גדול של עובדים זרים כגון בנין, מתכת וסעוד וכן במקצועות החשמל. כמו כן בחיזוק הלומדים לקראת כניסתם לשוק העבודה על יד הקניה ופיתוח כישורי עבודה והעצמה אישית
מוסדות לימוד: ספקי הכשרה הנבחרים עפ"י חוק חובת המכרזים בהם רשתות חינוך מקצועי, מכללות טכנולוגיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מפעלים בתעשייה, בתי ספר פרטיים ומרכזי הכשרה ממשלתיים.

הכשרות עבור מעסיקים
עבור מעסיקים המבקשים לקלוט עובדים חדשים במקצועות הדרושים במפעל מקיימים קורסים באחד מהמסלולים הבאים:
א. "כיתה במפעל" מאפשרת למעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת דורשי עבודה בתחומים שונים בענפים: מחשבים, מינהל , מטפלות רכב ועוד )בהתאם לנוהל המלא). הקורס מתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר של המשרד, כאשר ההכשרה המעשית של הקורס תבוצע בכל מקרה אצל המעסיק. המעסיק יידרש להתחייב להעסיק בעבודה אצלו כ- 60% לפחות מבוגרי הקורס בהאם לאחוזים הנדרשים בנוהל לגבי כל מקצוע. בשנת 2015 – הוכשרו בכיתה במפעל – 186 לומדים.
ב. הכשרה פנים מפעלית - ( (OJT - On the Job Trainingשילוב מובטלים בתעסוקה תוך כדי הכשרה: במהלך ההכשרה יקצה המעסיק, חונך בעל מקצוע מהמפעל שמלווה את העובדים החדשים ומדריך אותם. בשנת 2015 הוכשרו במסלול הכשרה פנים מפעלית - 761 לומדים.

הכשרות באמצעות "שוברים אישיים"
משרד כלכלה ותעשייה, במטרה לקדם את שילובם בעבודה של אנשים מאוכלוסיות יעד מגוונות, מפעיל באמצעות האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים אישיים. מסלול זה מאפשר לפונה מאחת מאוכלוסיות היעד, לקבל סיוע במימון קורס הכשרה מקצועית במקצוע אותו בחר ללמוד והמתאים לכישוריו.
המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר למשתתפים רכישת מקצוע על מנת להיקלט בעבודה הולמת.שיעורי המימון של השובר נועדו לתמרץ את המשתתפים לסיים את הקורס בהצלחה ולהשתלב בשוק העבודה בתחום בו הוכשרו. בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום המקצוע הנלמד, זכאים בהתאם לקריטריונים שנקבעו לקבל מענק השמה. הכללים למתן השוברים מפורטים בהוראת ממונה על התעסוקה במשרד שמספרה 1.6 "תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה". בשנת 2015 - אושרו 3207 שוברים אישיים.

"הכשרות יום"
*סה"כ פעולות - 403 תלמידים - 4901
(פעולות שנפתחו מ 1/1/2015- ועד 31/12/2015 (

ענף

מספר לומדים

מהם נשים

סה"כ פעולות

סרטוט

21

17

1

בנין וסביבה

17

 

1

מחשבים

470

88

32

דפוס, צילום והפקה

44

10

9

מינהל

544

418

78

חינוך וטיפול

555

519

37

מערכות אנרגיה ומים

 

 

0

מתכת/מכונות

624

34

60

רכב

81

 

9

הארחה

518

214

32

חשמל ואלקטרוניקה

776

86

62

אופנה וטקסטיל

177

164

15

עץ

45

15

5

פרה-רפואי

46

45

3

שונות

113

78

17

מכינות

870

607

42

סה"כ הכשרת יום

4901

2295

403

 

הכשרת יום כוללת גם מסלולים לא מתוקצבים כמו:

שם מסלול

מספר לומדים

מהם נשים

סה"כ פעולות

שיקום (לא מתוקצב)

96

48

42

הכשרת יום-עסקי

182

119

10

השלמת הכנסה

480

473

23

סה"כ

758

640

75

 

2. בתי ספר עסקיים קורסים להכשרה מקצועית בהכרה ופיקוח המשרד

קורסים בהכרה ופיקוח
פיקוח והסדרת מערך ההדרכה וההכשרה במקצועות בבתי ספר עסקיים:

אוכלוסיה בטיפול:
לקהל הרחב למי שמעוניין להשתלם או לרכוש מקצוע שכר הלימוד ממומן במלואו על ידי הלומד או הלומדים באמצעות שוברים אישיים.

הרכב תכניות ההכשרה:
משך הלימודים: משתנה בהתאם למקצוע הנלמד ועל פי תוכנית הלימודים המאושרת של המשרד.
תעודה: תעודת גמר ובחלק מהמקצועות רישוי או תעודת מקצוע.
מגמות לימוד: מגוון מקצועות בענפים חשמל, מחשבים, תחבורה, בניין, פקידות ומנהל, הארחה ואחרים.
שכר לימוד: נקבע על ידי מוסד ההכשרה.
מוסדות לימוד: ספקי הכשרה המבקשים לקבל הכרה בקורסים אותם הם מפעילים והמתחייבים לפעול על פי כתב התחייבות עליו חותמים מול האגף. ההכשרה מתבצעת במסגרת חוק הפיקוח על בתי ספר.
תשומות פדגוגיות: ל- 1,200 בתי ספר עסקיים.
תכניות לימודים, פיקוח, בחינות, תעודות

קורסי ערב: סה"כ פעולות 2683 סה"כ תלמידים 40848 )פעולות שנפתחו בין התאריכים 1/1/2015-31/12/2015 )

ענף

סה״כ תלמידים

מהם נשים

סה"כ פעולות

בנין וסביבה

735

6

31

מחשבים

2195

450

101

תחבורה

7074

146

375

דפוס, צילום והפקה

1461

1189

110

טיפוח חן

8897

8607

837

הצלה ומקצועות ימיים

744

93

71

מינהל

10794

9603

613

חינוך וטיפול

1942

1935

96

מערכות אנרגיה ומים

91

1

5

מתכת / מכונות

675

25

74

רכב

1285

4

69

הארחה

1015

212

60

חשמל ואלקטרוניקה

3389

57

203

אופנה וטקסטיל

215

211

17

עץ

14

3

1

פרה-רפואי

59

51

3

שונות

246

152

16

מכינות

17

7

1

סה"כ הכשרת ערב

40848

22752

2683

 

3. הכשרה במוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים:

אישור מוסדות כ "מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים" לצורך מימוש כספי הפיקדון לחיילים משוחררים. אישור לביצוע קורסים ניתן על בסיס בדיקת התנאים המקצועיים שבמקום, הכוללת בדיקת מבנה, תשתיות הכשרה, צוותי הוראה, תכניות לימוד וכן פיקוח שוטף לוודא את תשומות ההכשרה כפי שאושרו.

היקף הפעילות לפי חוק חיילים משוחררים, במהלך שנת 2015 467 מוסדות עם 2246 אישורי קורסים.

 

ענף

סה"כ אישורי קורסים

 

ענף

סה"כ אישורי קורסים

 

ענף

סה"כ אישורי קורסים

אופנה וטקסטיל

95

 

עיצוב פנים

10

 

שונות

49

בניין וסביבה

62

 

חשמל

9

 

דפוס וצילום

153

הארחה והסעדה

41

 

אלקטרוניקה

1

 

שווק אקדמאים

 

הצלה ומקצועות ימיים

38

 

מחשבים

220

 

מכינות

1

חשמל ואלקטרוניקה

256

 

מינהל

482

 

שרטוט

1

טיפוח החן

187

 

מתכת/מכונות

62

 

עץ

1

מטפלות

149

 

פרה רפואי

5

 

תעשייה וניהול

1

תחבורה

350

 

רכב

72

 

סה"כ אישורים

2246

 

הכשרת הנוער שנת תשע"ה

תקציב 2015 (באש"ח)

*תקציב 2016

ברוטו כולל עודפים

נטו

ביצוע מזומנים

יתרת התחייבות

481,075

506,235

452,468

425,244

55,951

* לגבי תקציב 2015 , טרם אושר תקציב מדינה, עם אישור התקציב ניתן יהיה להשלים הנתונים.

מערכת החניכות התעשייתית מאפשרת לבני נוער לרכוש מקצוע תוך התנסות בעולם טכנולוגי מתעדכן, באמצעות בתי ספר מקצועיים ותוכניות הכשרה מקצועית המשלבות לימודים ועבודה. תכנית ביה"ס המקצועי היא ארבע שנתית, כיתה ט' היא כללית ומהווה מכינת הכוון ללימודים טכנולוגיים, כיתה י' - השנה השנייה היא ייעודית מקצועית ,השנים השלישית והרביעית כיתות יא' יב', פועלות עפ"י שתי חלופות של שילוב לימודים ועבודה: שלושה ימי לימוד ואו ארבעה ימי לימוד .המשרד מפעיל 4 מסגרות מקצועיות עבור נוער חרדי שנשר מישיבות כולל פנימיות.

1. נתוני פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ה עפ"י מסלולי לימוד:

שם המסלול

סה"כ תלמידים

מהם נשים

סה"כ פעולות

נוער תעשייתי

6104

1210

334

נוער תעשייתי לדוברי ערבית

5755

1164

266

כיתות המשך

159

22

10

מתבגרים

169

43

7

מתבגרים דו שנתי

131

13

7

פרוייקט הנערה

209

209

11

מסלול הכרה נתמך- מש' החינוך

337

187

23

פרוייקטים מיוחדים

60

36

6

מסלול הכרה נתמך – חסות הנוער

9

 

1

סה"כ

12933

2912

665

 

בנוסף ישנם קורסי הכשרה מקצועית חד ודו שנתיים. ופרויקטים מיוחדים להכשרה מקצועית עבור: בנות בעלות נתוני גיוס נמוכים, עבור מסגרות שונות של החינוך ההתיישבותי במשרה"ח והחינוך המיוחד.
מטרת המערכת: להכשיר בשיטת החניכות עתודה של בעלי מקצוע לצרכי הפרט והמשק.מסלולי לימוד: נוער תעשייתי, נוער תעשייתי לדוברי ערבית, כיתות המשך, מתבגרים, מתבגרים דו שנתי, הכנה לגיוס )בשיתוף השרות לנערות במצוקה במשרד הרווחה(, מסלול הכרה נתמך משרד החינוך, כיתות פרויקטים מיוחדים.

2. פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ה לפי ענפי משק:

שם המסלול

סה"כ תלמידים

מהם נשים

סה"כ פעולות

מחשבים

804

68

42

דפוס צילום והפקה

676

261

39

טיפוח החן

1125

905

65

מינהל

812

603

45

חינוך וטיפול

177

176

10

מתכת\מכונות

1851

139

94

רכב

3164

73

143

הארחה

517

168

34

חשמל ואלקטרוניקה

2083

112

105

אופנה וטקסטיל

37

37

3

עץ

108

 

5

פרה רפואי

123

43

8

שונות

1438

314

71

מכינות

23

11

1

סה"כ

12933

2912

665

 

3. שיתוף פעולה עם גורמי חוץ

 • בתי ספר מקצועיים בתוך בסיסי צה"ל.
 • בתי ספר בתוך מפעלי תעשייה.
 • שת"פ עם צה"ל והרווחה- הכשרת בנות בעלות קב"א נמוך לגיוס.
 • שת"פ עם משרד החינוך- הפעלת הכשרה מקצועית בחינוך המיוחד, ובמוסדות החינוך ההתיישבותי.
 • שת"פ עם התאחדות התעשיינים.
 • שת"פ עם הגוינט- פרויקט מנט"ה.
 • משלחות נוער בעקבות הסכם בילטרלי בתחום ההכשרה המקצועית. עם גרמניה

4. פרויקטים ותוכניות מרכזיות

 • פרויקט "הן" למניעת נשירה.
 • פרויקט מניעת אלימות שימוש בסמים ואלכוהול.
 • פרויקט חוסן
 • תכנית הכנה לקראת גיוס.
 • כיתות המשך: לסיווג מקצועי גבוה יותר, השלמת יחידות בגרות טכנולוגית.
 • פרויקט אור ירוק לזהירות בדרכים.
 • תכנית לימודי השואה "משבר לתקווה" בשיתוף עם בית הספר המרכזי להוראת השואה "ביד ושם".
 • משלחות לפולין.
 • שילוב של אוכלוסיות מודרות באמצעות חינוך והכשרה מקצועית פרויקט בשיתוף עם ה .OECD
 • פרויקט עם ה ETF בנושא משילות.
 • לקויות למידה- הפעלת מרכזים בית ספריים לאבחון לקויות למידה ומתן הוראה מתקנת בהתאם.

סימנייה