דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מסלולי סיוע - כלי מימון לתכניות מו"פ

מסלולי סיוע במסגרת קרן המופ ● מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה ● הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות ● מרכזי פרויקטים של חברות לב-לאומיות

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" ● מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה ● השבת אקדמאים ● תכנית אתגר

חזרה

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית

התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ  ● סיוע למכוני מחקר ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ

מטרת התכנית הינה לאפשר למפעלי התעשייה המסורתית לקדם ולהטמיע בהתמדה תהליכי חדשנות טכנולוגית.
התכנית הושקה באוקטובר 2005 , במטרה לסייע בעיקר לאותן חברות בתחום זה אשר טרם התנסו במחקר ופיתוח, ומעוניינות ליישם תהליכי חדשנות בכדי לשדרג את כושר ההתמודדות שלהן הן בשוק המקומי והן בשוק הגלובאלי. חדשנות זו יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות: פיתוח מוצרים חדשים, שיפור מוצרים קיימים, שיפור תהליכים וכדומה.

חברות מן התעשייה המסורתית, אשר נחשפו כבר ליתרונות של ביצוע מו"פ בסיוע לשכת המדען הראשי, מוזמנות אף הן להסתייע בלשכת המדען הראשי בכדי להמשיך ולהתחדש במסגרת התוכנית. המשק הישראלי אופיין בהתפתחות מהירה של סקטור ההיי-טק לעומת דריכה במקום ואף נסיגה של סקטור התעשייה המסורתית.

התעסוקה בתעשייה המסורתית בישראל, מהווה כ-מכלל העובדים בתעשייה כולה, וסיכויי ההישרדות לאורך זמן, מוטלים בספק, באם לא יתחולל בה מהפך אסטרטגי בתחום החדשנות הטכנולוגית ליצירת יתרונות תחרותיים ומיצוב בשוק העולמי.

תכנית זו מעודדת מפעלי התעשייה המסורתית לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, והיא מסייעת להם לפתח אסטרטגיה חדשה המבוססת על בידול טכנולוגי כדי ליצור יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

התוכנית פועלת במסגרת חוזר מדען הראשי המפרט את תנאי הסף לזכאות לתמיכה מועדפת במסגרת המסלול ואת תנאי התכנית. חוזר המדען הראשי לתכנית מאפשר הכרה בהוצאות ייחודיות לתחום התעשייה המסורתית, הרחבת ההוצאות המוכרות, פעילות הסברה ממוקדת ועוד. אמות המידה לבחינת בקשות המוגשות במסגרת התוכנית אף הן מותאמות לחברות שאינן מורגלות במו"פ.

התוכנית מיועדת לכלל החברות שעיקר פעילותן הינה באחד מענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית. ענפים אלה כוללים את התחומים הבאים: פלסטיק, גומי, מתכת, זכוכית, חומרים קראמיים, חומרי בניין, טקסטיל, עץ, עור, נייר, צורפות ומזון. חברות המעוניינות בכך יכולות לפנות ללשכת המדע"ר בבקשה לביצוע בדיקה מקדמית בדבר שיוכן לתוכנית. במסגרת חוזר המדען הראשי לתכנית, ניתנות הטבות ייחודיות לחברות תעשייה מסורתית קטנות ובינוניות, מתחילות במו"פ, אשר מייצרות בארץ: שיעור תמיכה של 50% מן התקציב לתכנית שתאושר; ניתן יהיה לאשר תכניות לפיתוח מוצרים המיועדים לשוק המקומי; מידת החדשנות בתוכנית המוצעת (המהווה אחד מן הקריטריונים המרכזיים לאישור תכניות מו"פ( תיבדק גם אל מול יכולותיה הנוכחיות של החברה; חברות המגישות לראשונה בקשות לתמיכה בתוכניות מו"פ תוכלנה לקבל ייעוץ פרטני ללא תשלום וללא התחייבות, אודות אופן הגשת הבקשה והליך הטיפול בה; הקלות בהליכי הדיווח.

החל מספטמבר 2009 ועד דצמבר 2012 חברות שהגישו את בקשתם במסגרת תכנית עידוד התעשייה המסורתית היו פטורות מתשלום התמלוגים ממכירת המוצרים הנתמכים, כהטבה ייחודית לעידוד המו"פ בקרב התעשייה המסורתית.

בהתאם לחוזר המעודכן לתכנית, לתקופה של 2013 ו 2014-, הפטור מתמלוגים יהיה רק לחברות עם מחזור מכירות שנתי של עד 70 מיליון דולר ובתקופת סיוע מצטברת של עד שלוש שנים מתוך חמש שנים. הפטור מתמלוגים לשנים אלו יהיה בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. להוסיף כי בהתאם להסכמות למול האוצר אושר הארכת הפטור מחובת החזר תמלוגים עד לסוף 2016 . בשנת 2015 אושרו 152 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 188 מיליון ₪ ואושרו מענקים בסך 101 מיליון ₪.

 

מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ולחברות ממגזר בני המיעוטים והחרדים.

כלי משלים אשר לשכת המדען הראשי מפעילה לטובת התעשייה המסורתית. התכנית מיועדת לסייע לתעשייה המסורתית שאינה יודעת כיצד לבנות יחידות מו"פ ולבצע חדשנות. מטרת התכנית הינה יצירת שינוי ארגוני - תרבותי בחברות מענפי התעשייה המסורתית, הכולל הנחלת ערכים ושיטות עבודה לביצוע מתמיד של חדשנות ומו"פ הנגזר מדרישות השווקים. ועדה מקצועית הינה הגורם המאשר את התכנית במסגרת זו.

מטרת התכנית היא לסייע לחברות מענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית, אשר יכולות המחקר והפיתוח שלהן דורשות שיפור, לשדרג את כושר התחרות שלהן באמצעות הטמעת תהליכי מו"פ ואימוץ טכנולוגיות חדשות.

במסגרת התכנית החברות מקבלות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ, הכולל מיפוי ובחינת יכולות קיימות, גיבוש מטרות עתידיות, בחינת הפערים הטכנולוגיים, והכוונה לשיפור היכולות באמצעות מוצרים וטכנולוגיות מתקדמים יותר. אחת מהמטרות המרכזיות היא להביא את החברה ליכולת אשר תאפשר לה השתלבות באחת או יותר מתכניות המדען הראשי המתאימות לפעילותה. ב2014- מסלול מכינת המו"פ הורחב ליזמים ממגזר החרדים ובני המיעוטים בכל ענפי הטכנולוגיה.

בתכנית יכולות להשתתף מפעלי תעשייה בכל אזורי הארץ, מענפי התעשייה המסורתית והמעורבת כהגדרתם ע"פ הגדרות הלמ"ס וחברות ממגזר בני המיעוטים והחרדים בכל ענפי הטכנולוגיה חברה יכולה לבחור יועץ מתוך מאגר יועצים שנבחרו במכרז חיצוני ע"י מתימו"פ, או לחלופין לבקש אישור ועדת ההיגוי של התכנית עבור יועץ שאינו מהמאגר. התכנית תממן 75% מעלות הייעוץ, והחברה תממן את יתרת עלות הייעוץ. הייעוץ יתבצע במסגרת של עד 200 שעות. תקרת התעריף לשעת הייעוץ היא 200 ₪ לשעה. למימון סקר שוק או סקר פטנטים התכנית תממן 75% מעלות של עד 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ. להפעלת תכנית ייעוץ נדרש אישור מראש של ועדת ההיגוי בהתאם לנוהל תכנית מכינת מו"פ המפורסם באתר מתימו"פ.

 

סיוע למכוני מחקר

כחלק ממדיניות הסיוע לתעשייה המסורתית של לשכת המדען הראשי הלשכה מפעילה תכנית לתמיכה במכוני מחקר, בהתאם להוראה מכוח החוק לעידוד מו"פ בתעשייה. הסיוע למכוני המחקר ניתן בשני ערוצים: מסלול תמיכה בתכניות מו"פ הכולל השתתפות חובה של חברה תעשייתית בתכנית בשיעור מינימלי של 10% מהיקף הוצאות המו"פ ומסלול סיוע לרכישת ציוד מדעי.

מכוני המחקר הפונים לקבלת סיוע בתכנית זו הם, כאמור, מכונים המשרתים את התעשייה המסורתית וכן מיג"ל )מרכז ידע גליל העליון), מכון מחקר שעוסק בעיקר בתחום מדעי החיים.

עם המכונים בתעשייה המסורתית נמנים מכון המתכות, מכון הפלסטיקה והגומי ומכון הקרמיקה. בשנת 2010 הושלם מיזוג בין מכון הקרמיקה למכון הפלסטיקה, מהלך שהביא להתמקדות המחקר בתחום הקרמיקה - בענף הבנייה בכלל ובתחום של בנייה ירוקה בפרט.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת 2015 אושרו 21 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של כ 8.9- מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 8.1 מיליון ₪.

 

מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות

במסגרת מדיניותה לקידום טכנולוגיות האנרגיות המתחדשות, לשכת המדען הראשי הובילה הקמתו של מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה. על ידי יצירת מערך סיוע למו"פ לשכת המדען הראשי מעודדת יזמות טכנולוגית בתחום ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת. המרכז יאפשר ליזמים בעלי רעיונות טכנולוגיים בתחילת דרכם לפתח את המיזם משלב המחקר הבסיסי והפיתוח הראשוני עד לייצור מוצר סופי ושיווקו.

נוסף על התמיכה הכספית לשכת המדען הראשי תפעל ליצירה של שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיה ומכוני מחקר לבין התעשייה כך שהמרכז ישמש מוקד למחקר יישומי בתחום של טכנולוגיות האנרגיות המתחדשות. ידע וניסיון משולב של הגורמים המרכזיים באקדמיה ובתעשייה הפועלים בתחומים אלה ומרוכזים תחת קורת גג אחת יבטיחו קרקע פורייה לפיתוחם של מיזמים טכנולוגיים ויתרמו לתעשייה הישראלית כולה. התקציב הייעודי המוקצה למרכז הטכנולוגי בתחום האנרגיות המתחדשות הינו 57 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים.

המרכז מופעל על ידי זכיין מהמגזר הפרטי בשילוב עם משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי. הזכיין הפרטי מחויב להשקיע ממקורותיו לפחות את אותו סכום שהמדינה משקיעה.

מסלול מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה החל לפעול בשנת 2011 במסגרת הוראות מנכ"ל מס' 8.14. במהלך שנים 2011-2015 אושרו במסגרת המרכז 16 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 31.9 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 26.7 מיליון ₪.

 

תכנית תחליפי נפט לתחבורה

לשכת המדען הראשי משתלבת בתכנית הלאומית להפחתת התלות העולמית בנפט עקב העלייה במחירי הנפט והצורך הממשי בפיתוח חלופה נקייה לייצור אנרגיה. מתוך סך כל התקציב הממשלתי לתכנית הלאומית לתחליפי נפט לתחבורה, שעומד על 1.5 מיליארד ש"ח לעשור הקרוב ( 2020-2011 ), תנצל לשכת המדען הראשי כ 1- מיליארד ש"ח לקידום מו"פ תעשייתי בתחום של תחליפי הנפט.

קידום המו"פ בתעשייה זו ייעשה במסגרת מגוון מסלולי התמיכה של לשכת המדען הראשי תוך שימת דגש רב בשיתוף פעולה בין-לאומי במו"פ - בעיקר עם המדינות סין, הודו, ארצות הברית, מדינות האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת וברזיל.

במסגרת החלטת הממשלה הושקה בדצמבר 2012 תכנית ייעודית חדשה לעידוד השקעות פרטיות בחברות ישראליות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה. לתכנית זו הוקצה תקציב של 400 מיליון שקלים לתקופה של 10 שנים. התכנית פועלת במסגרת הוראת מנכ"ל 8.21. בשנת 2015 במסגרת מסלול ייעודי לתמיכה בתכניות במו"פ בתחום תחליפי נפט לתחבורה אושרו מענקים בהיקף 20 מ'.

מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות ● מסלולי מגנ"ט ● מאגדי מגנ"ט ● מגנטון ● קמי"ן 

סימנייה