דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

מסלולי סיוע - כלי מימון לתכניות מו"פ

מסלולי סיוע במסגרת קרן המופ ● מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה ● הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות ● מרכזי פרויקטים של חברות לב-לאומיות

חזרה

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" ● מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה ● השבת אקדמאים ● תכנית אתגר

מו"פ עסקי בחקלאות

מסלול לעידוד פיתוח מוצרים חקלאיים ברי מכירה המיועדים למכירה וליצוא. התכנית החלה לפעול בשנת 1994 במסגרת הוראת מנכ"ל 4.9 . לשכת המדען הראשי הינה הזרוע הביצועית להפעלת תכנית זו.

עד 2013 התכנית תוקצבה ממקורות משרד החקלאות, החל משנת 2014 היקף התקציב השנתי הכולל לתכנית יעמוד על 6 מיליון שקלים, באיגום משאבים של משרד החקלאות, המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, כאשר חלקו של כל צד יעמוד על 2 מיליון שקלים.

בדיקה טכנולוגית של הבקשות נעשית על ידי לשכת המדען הראשי. החלטות לאישור תוכניות במסגרת זו מאושרות במסגרת וועדת המחקר בה משתתף כחבר וועדה המדען הראשי של משרד החקלאות. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

 

מרכזי מו"פ פיננסי

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.17 החל מאוגוסט2010 . התכנית מיועדת לעודד תאגידים פיננסיים גלובליים זרים להקים במדינת ישראל מרכזי מחקר ופיתוח טכנולוגיים אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית, וזאת מתוך מטרה לפעול להרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל ולפיתוח וייצור מנוע צמיחה חדש למשק הישראלי בענפי הפיננסים אשר הולכים ותופשים מקום משמעותי בעולם הגלובלי.

רשאיות להשתתף בתכנית חברות רב-לאומיות זרות, בעלות הכנסות שנתיות של לפחות 10 מיליארד דולר ארה"ב, הפועלות בענפי הפיננסים. במסגרת התכנית מתחייבות החברות הרב-לאומיות להעסיק בישראל, לפחות 25 עובדי מו"פ בתום השנה הראשונה של תקופת הפעילות המאושרת, לפחות 50 עובדי מו"פ בתום השנה השנייה, ולפחות 80 עובדי מו"פ מתום השנה השלישית ואילך.

אישור הפרויקטים הינו רב שנתי לתקופה של 5 שנים. שיעורי התמיכה הממשלתית בתכנית זו הינם 40% מהתקציב הכולל המאושר לפרויקטים שיבוצעו בשנה הראשונה והשנייה מיום תחילת פעילותו של המרכז, 30% בשנה השלישית והרביעית ושיעור של 25% בשנה החמישית. פרויקטים אשר יבוצעו בפריפריה יזכו לשיעורי תמיכה של 50% בשנה הראשונה והשנייה, 40% בשנה השלישית והרביעית ושיעור של 35% בשנה החמישית.

במהלך שנת 2011 אושרו במסגרת התכנית הקמת שני מרכזי מו"פ פיננסיים: של סיטי בנק ושל בנק ברקליס, בהיקף של 190 מיליון ₪ לתקופה של חמש שנים. ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

 

תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.19 החל מספטמבר .2011
התכנית מיועדת לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

התוכנית מיועדת לחברות צעירות )עד שנתיים מיום ההקמה( ועמותות המקיימות פעילות מחקר ופיתוח.  המסגרת התקציבית שאושרה לשנת 2015 עמדה על 3.3 מיליון ₪.
ועדת מקצועית שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

 

"מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי

מסלול חדש המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.20 החל מינואר .2012
מטרת התכנית לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.

התכנית בראשות המדען הראשי וראש מפא"ת )המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית במשרד הביטחון( הינה מיזם משותף ואיגום משאבים בין: המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה , משרד האוצר ומפא"ת במשרד הביטחון.

התכנית פועלת לקידום יוזמות מו"פ המוצעות על ידי חברות קטנות ובינוניות, כולל מוסדות מחקר, לפיתוח יישומים וטכנולוגיות חדשניים הנותנים מצד אחד מענה לצורך מבצעי, ומצד שני הינם בעלי פוטנציאל מסחרי בשווקים הבינלאומיים.

ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי. בשנת 2015 אושרו מענקים בסך 26 מיליון ₪.

 

עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

מסלול חדש המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.24 החל מדצמבר .2012 התכנית בראשות המדען הראשי וראש סוכנות החלל הישראלית, מהווה מיזם משותף בין לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשיה, ומשרד המדע. לשכת המדען הראשי מפעילה תכנית זו עבור משרד המדע ובמימון מלא של משרד המדע.

מטרת התכנית לקדם מחקר ופיתוח של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע לשליטה וניהוג לוויינים; פיתוח מוצרים המיועדים לקליטה או שידור נתונים מלוויינים; פיתוח מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולת לוויינים לרבות התאמת גרסאות שונות של לוויינים שהם ברי מכירה ליצוא.
לתכנית רשאיות לפנות חברות קטנות, בינוניות וגדולות, העוסקות בתחום החלל והן נהנות ממענקים בשיעור 50%-85% מתקציב הפיתוח. החל מתחילת התוכנית בדצמבר 2012 ועד סוף שנת 2015
אושרו 31 תכניות מו"פ בהיקף תקציב מאושר של 108.4 מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 75.8 מיליון ₪.

 

קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר

מסלול חדש המופעל החל משנת 2013 . התוכנית פועלת במסגרת קרן המו"פ ומכוח החלטת ממשלה מס'  3611מיום7.8.2011. נוכח האיומים המתגברים בשנים האחרונות במרחב הסייבר, עולה במהירות חשיבותה של תעשיית Cyber-Security כעמוד תווך הן בהתפתחות של כלל התעשיות הטכנולוגיות והן לעצם קיומן.

כפועל יוצא מכך מהווה תעשיית הסייבר מנוע צמיחה כלכלי ייחודי עבור מדינת ישראל. לאור זאת, חברו המטה הקיברנטי הלאומי והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשיה להשקת תכנית קידמ"ה )קידום מו"פ הגנת הסייבר( שמטרתה קידום המו"פ והיזמות בתחום הסייבר, כדי לשמר ולהעצים את הפוטנציאל התחרותי של התעשייה הישראלית בשוק העולמי.

התכנית הינה בהיקף תקציבי כולל של כ 80- מיליון ₪ לשנים 2013-2014 מתקציבי לשכת המדען הראשי והמטה הקיברנטי הלאומי, מקורות המימון הם 50% מכל צד.
התכנית פועלת במסגרת חוזר מדען הראשי המאפשר הכרה בהוצאות ייחודיות לתחום הסייבר, אישור לתקופה של עד שנתיים, ומענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר. על מסלול זה חלים הוראות חוק המו"פ והתקנות.

תכנית קידמ"ה מבוססת על מתן תעדוף רוחבי למו"פ סייבר במגוון הכלים של המדען הראשי, במגמה לנצל את חלון ההזדמנויות של השנים הקרובות להתבססות בשוק העולמי. בין ההטבות: תקצוב משופר לחברות בחממות הטכנולוגיות, אחוז מימון גבוה יותר בקרן המו"פ, הכרה נרחבת בהוצאות משלימות, התחייבות לבדיקת הבקשות בהליך מזורז, ועוד.
במסגרת תוכנית זו עד 2015 כולל אושרו 93 תוכניות בהיקף מענק כולל של 140 מיליון ₪. תוכנית זו עתידה לעבור שינוי במהלך 2016 .

 

השבת אקדמאים

תכנית בין-משרדית המשותפת לות"ת ולמשרדי הקליטה והכלכלה.
מטרת התכנית לסייע להשבת מפתחים וחוקרים לארץ מחד ולסייע לחברות בקליטת כוח אדם איכותי מאידך. התכנית פועלת ליצירת קשרים קשר בין אנשי מו"פ ומדענים ישראלים חוזרים ובין חברות מהענפים עתירי הידע ומוסדות אקדמיה.

התוכנית החלה לפעול באמצע שנת 2012 , ועדת היגוי בראשותו של המדען הראשי מלווה את התוכנית בהשתתפות נציגי המשרדים השותפים בתוכנית ונציגי אוצר. בהתאם להסכם הבין-משרדי, היקף התקציב להפעלת התוכנית לתקופה של חמש שנים יעמוד על 20 מיליון ₪ באיגום משאבים בחלקים שווים לכל צד.

 

תכנית אתגר

התכנית הושקה בינואר 2014 כחלק מהצטרפות ישראל ליוזמה בינלאומית בשם Grand Challenges in Global Health התכנית תומכת במו"פ מוכוון אתגרי בריאות הומניטריים הקיימים במדינות המתפתחות .בין אתגרי הבריאות במדינות המתפתחות נמצאים תחומי רפואה שונים דוגמת חיסונים, הנגשת שירותי בריאות, תברואה, מחלות הנישאות על-ידי טפילים, בריאות ילודים ואימהות, בריאות נפשית, מכשור רפואי, ותחומים נוספים כגון בטחון מזון, טיפול בשפכים, חקלאות מתקדמת, השקיה בתנאי מדבר, הגנה על הסביבה ועוד. במקרים רבים, לפיתוחים אלו יש פוטנציאל מסחרי עצום גם במדינות מפותחות.

שיעור המענק הוא 90% מהתקציב המאושר עד לתקרת מענק של 500,000 שקלים. הועדה המאשרת היא ועדה מורחבת של מנהלת תנופה בלשכת המדען הראשי, הכוללת נציגים של משרדי החוץ ורוה"מ. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

ביוזמת Grand Challenges שותפות מדינות וסוכנויות רבות - סוכנות הסיוע של ארה"ב, סוכנות הסיוע של בריטניה, קרנות פילנטרופיות, מכוני מחקר ועוד. מדינות מצטרפות נוספות לתכנית Grand Challenges הן ברזיל, הודו ועוד. התכנית מאפשרת לתעשייה הישראלית להיות שותפה ברשת של חברות מסחריות, מכוני מחקר ומיזמים מכל העולם בתחומי הבריאות העולמית, שותפות המקנה סיוע ליזמים ישראליים בתחום הפיתוח העסקי ובניית קשרים מתאימים ליישום תוצרי המו"פ במדינות המתפתחות.
בשנת 2015 אושרו במסגרת התכנית 10 פרויקטים בהיקף של 5 מ'₪ מענק.

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית

התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ  ● סיוע למכוני מחקר ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות ● מסלולי מגנ"ט ● מאגדי מגנ"ט ● מגנטון ● קמי"ן 

סימנייה