דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חוקים שעליהם מופקד השר

משרד הכלכלה והתעשייה אחראי על ביצועם של חוקים רבים מאד – יותר מכל משרד ממשלתי אחר. ישנם 80 חוקים (וחיקוקים בעלי תוכן שווה ערך לחוק) באחריות ישירה של שר התמ"ת בין לבדו ובין בשיתוף עם שר אחר (23 בתחום משפט העבודה) + מאות תקנות כללים וצווים מכוחם.
רוב החוקים בנוסחם המלא, על תקנותיהם, מצויים באתר המשרד

סימנייה