דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מסלולי סיוע - כלי מימון לתכניות מו"פ

מסלולי סיוע במסגרת קרן המופ ● מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה ● הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות ● מרכזי פרויקטים של חברות לב-לאומיות

קרן המו"פ - לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.

במסגרת זו מופעלות גם תכניות תמיכה ייעודיות ותמיכה בתחומים מועדפים כגון: מו"פ בחברות גדולות בפריפריה, מרכזי פרויקטים של חברות רב לאומיות, תעשייה מסורתית, ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, קלינטק, סייבר, חברות הסדר לפיתוח גנרי, שת"פ עם תאגידים רב-לאומיים, התאמת מוצרים לשוק הסיני, ותכניות שת"פ בינלאומי לתמיכה דו-לאומית במו"פ, תמיכה בחברות גדולות, בינוניות וקטנות. התמיכה הינה לכלל העסקים בישראל, על כל ענפיהם, בכל שלבי המו"פ.

ועדת המחקר - ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, בהשתתפות נציגי ממשלה וציבור, הינה הגוף המוסמך להחליט על אישור תכניות המו"פ בהתאם לחוק המו"פ. ועדת המחקר קובעת את שיעורי התמיכה על פי מכלול השיקולים ובהתאם לאמות המידה כפי שנקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת.
שיעור המענק נע בין 20% ועד לשיעור תמיכה מקסימלי של 50%מהוצאות המו"פ המאושרות.

לתכניות הפועלות באזור עדיפות, מתווסף 10% לשיעור המענק. עם אישור וועדת הכספים מיוני 2015 תוכניות שאושרו והפועלות בעוטף עזה זכאיות לתוספת שיעור תמיכה של 25% (כולל 10% איזור מועדף).

ועדת המחקר קיבלה החלטה על הכרה בתחומים טכנולוגיים מועדפים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, מו"פ ויזמות בתחום הגנת הסייבר, מו"פ בתעשייה המסורתית, מו"פ בחברות מתחילות. תכניות מו"פ בתחומים אלו, שנבחנו ועמדו בקריטריונים שקבעה לשכת המדען, ואושרו על ידי הועדה, נתמכות בשיעור של 50%.

ב 2015- הוגשו במסגרת קרן המו"פ 1,139 פרויקטים בהיקף תקציב כולל של 5,382 מיליון ₪ מזה אושרו ע"י וועדת המחקר 755 פרויקטים בתקציב של 2,370 מיליון ₪ במענק כולל של 988 מיליון ₪. החזר תמלוגים שנבעו ממכירות מוצרי מו"פ נתמכים + החזרים בגין העברות ידע, ייצור לחו"ל ואקזיטים שאושרו במהלך שנת 2015 בסכום כולל של כ 616.6 מ'

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה

מסלול זה במסגרת קרן המו"פ, מהווה חלק ממנגנון לצמצום הפערים המשמעותיים בין הפריפריה למרכז הבאים לידי ביטוי בין היתר ברמות שכר והשכלה. למרכזי מו"פ בפריפריה השפעה גדולה מאוד ביצירת מנגנונים להתהוות מרכז תעסוקה איכותית ופעילות כלכלית בסביבתם הגיאוגרפית.

המסלול מופעל החל משנת 2010 בהתאם להוראה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. הייחודיות של המסלול הינה שהוא מאפשר לחברה המעבירה פעילות משמעותית מהמרכז לפריפריה, ודאות יחסית לגבי תקצוב הפעילות לתקופה של עד שלוש שנים. המסלול מיועד לחברות ישראליות גדולות, אשר מחזור המכירות הכולל שלהן מפעילות בישראל, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע, עלה על 100 מיליון USD.

ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע בלשכת המדען הראשי. בשנת 2015 , אושרו 5 פרויקטים ל 3- חברות בהיקף מענק כולל של 100 מיליון ₪.

 

הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות

מסלול במסגרת קרן המו"פ, לתמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ. התכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל מס' 8.0 החל משנת 2001 .מטרת ההסדר, להביא את החברות הגדולות להתמקד יותר בפיתוח ידע ותשתיות טכנולוגיות, מו"פ גנרי - מו"פ ארוך טווח: פיתוח ידע חדש לחברה אשר כתוצאה ממנו יפותחו שורת מוצרים עתידיים.

במידה והחברה הסדירה את חובה עם המדינה היא רשאית לפנות למסלול מענקים זה אשר מקנה זכות למענקים ללא חובת תמלוגים, בגין ביצוע מו"פ גנרי בחברה )להבדיל ממו"פ גנרי שהוא במסגרת מאגד של חברות ואקדמיה(. ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת 2015 אושרו 76 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 189מיליון ₪, ואושרו מענקים בסך 84 מיליון ₪.

 

מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות

מסלול במסגרת קרן המו"פ, לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות. התכנית מופעלת במסגרת הוראות מנכ"ל 8.13 החל משנת 2008 .מטרת התכנית, לעודד חברות רב-לאומיות בתעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת להקים מרכזי פרויקטים במדינת ישראל תוך מיקוד פעילות המרכז בביצוע מחקר ופיתוח טכנולוגי-תעשייתי בפריפריה ובתעשייה המסורתית בשיתוף עם גורם ישראלי.

התמיכה במסגרת תכנית זו ניתנת לביצוע תכניות מו"פ של החברות הרב-לאומיות באמצעות חברות ישראליות דרך המרכז של החברה הלאומית הפועל בישראל. גובה המענק הממוצע לשנה הניתן במסגרת התכנית עומד על כשמונה מיליון ש"ח.

ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי. בשנת 2015 אושרו מענקים בסך 21.9 מיליון ש"ח. 

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" ● מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה ● השבת אקדמאים ● תכנית אתגר

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית

התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ  ● סיוע למכוני מחקר ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות

תכנית תנופה ● חממות ליזמות טכנולוגית ● תכנית "יזמים צעירים" ● מסלול סיוע לחברות מתחילות ● מסלולי מגנ"ט ● מאגדי מגנ"ט ● מגנטון ● קמי"ן 

סימנייה