דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

תחום פדגוגיה

מפתח ומספק את התשתית המקצועית, שירותים פדגוגיים, בחינות והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף, במסלולים השונים, לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים

תקציב 2015 (באש"ח)

*תקציב 2016 (באש"ח)

ברוטו כולל עודפים

ביצוע מזומנים

יתרת התחייבויות

10,016

24,196

11,239

12,128

* לגבי תקציב 2015 , טרם אושר תקציב מדינה, עם אישור התקציב ניתן יהיה להשלים הנתונים.

תקציב הבחינות כולל הכנסות מדמי בחינה בגובה 7,500 אש"ח

 

תחום פדגוגיה מטה
תחום הפדגוגיה ממונה על המחלקה הפדגוגית במטה, יחידה לתכניות לימודים, מחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי )מאה), תחום הבחינות, תחום מדידה והערכה פדגוגית ויחידה לאוכלוסיות מיוחדות. יחידת המטה אחראית על גיבוש והפעלת סטנדרטים מקצועיים-פדגוגיים למסלולי הכשרה והשתלמות מקצועית, לענפים, מגמות, מקצועות לימוד ומקצועות בחינה וכן לפרויקטים פדגוגיים מערכתיים, תאום בין היחידות הפדגוגיות, משרדי ממשלה, גורמי חוץ והלשכה המשפטית בהסדרת מקצועות וחקיקה וכן בהצעות "מחליטים" הנוגעים לחינוך והכשרה מקצועית, התעדה והסמכות. הפעילות בתחום כוללת הסדרת מקצועות חדשים להכשרה מקצועית וקביעת חוקת זכאות לתעודות השונות. בשנת 2015 עודכן נוסח התקנות של מקצוע חדש בודק שכר מוסמך בשיתוף הלשכה המשפטית לאחר דיון נוסף עם חלק מאוכלוסיות היעד הנוסח המתוקן יגיע לוועדת העבודה והרווחה במהלך 2016 . גם התקנות בתחום ההכשרות גז הטבעי עברו עדכונים והוגדרה הוראת מעבר לאלה שכבר סיימו את קורסי ההכשרה המיועדים.

ב-2015 היחידה המשיכה את הטיפול בהסדרת תחומים חדשים: הכרה ואקרדיטציה של מקצועות המערך הטכני בצה"ל למקבילה של מקצוע "אזרחי".
היחידה אחראית על ייזום וריכוז פרויקטים פדגוגיים במסלולי הכשרה והשתלמות של נוער ומבוגרים ובמסלולים לאקסטרנים, הנחיות לפיתוח פרויקטים, תכניות, אמצעי הוראה, בחינות והשתלמויות.
במטרה לאפשר התאמות של תכניות לימודים נדרש לקבוע אמות מידה לדרגות הגמשה. היחידה המשיכה בהטמעת סטנדרטים והתאמות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לתלמידים עם מוגבלויות, לתלמידים ונבחנים לקויי למידה צעירים ומבוגרים.
עודכנו רשימות של מגמות לימוד בהתאמה למכרזים חדשים ונהלי האגף. היחידה אחראית על הריכוז והטיפול בתלמידים ונבחנים לבגרות בנושאים הקשורים להשוואת השכלה ולאישור קורסים בהכשרה מקצועית לגמולי השתלמות בהועדה הבין- משרדית בשיתוף אגפים שונים במשרד החינוך. היחידה פרסמה מכרז חדש לקניית שירותים מקצועיים-פדגוגיים שישרת כל היחידות בתחום הפדגוגיה. היחידה מטפלת באפיון, הזנה ועדכון כל התשתיות הממוחשבות לקליטת תלמידים, נבחנים, פעולות וכו' . התשתית כוללת את המנגנונים לחישוב זכאות והנפקת תעודות בכל מסלולי הכשרה והשתלמויות לנוער, למבוגרים ולנבחנים אקסטרניים וכן הטיפול בחריגים.

בשנת 2015 קבלה היחידה מנדט ממנהל האגף להקים מועצה פדגוגית שמכילה משתתפים מכל מגוון קשת השותפים לתהליך ההכשרה במטרה לייצר מנגנון מייעץ וגם אופרטיבי לפיתוח, עדכון ותיקוף של תכניות לימודים. תוצרי המועצה הפדגוגית באים לידי ביטוי ביצירת אב טיפוס של תכנית הכשרה אינטגרטיבית, אפיון ההרכב הפרסונאלי של ועדה מקצועית והגדרת תחומי פעילותה.

לצד פעילות זו פותח מודל הכשרה תלת שלבי הנשען על מודלים דומים ב- OECD : חניכות מבוגרים (Apprenticeship), שעיקרו הכשרה משולבת בתעשייה. לקראת סוף השנה נפתח קורס אחד בעבוד שבבי ממוחשב (CNC) כמו גם נעשתה עריכת סקירת ספרות בנושא הכשרה בשילוב חניכות בארץ ובעולם )חוברת( בשנה זו הובילה היחידה רפורמה חדשה במסלולי הנוער שעיקרה: תגבור שעות מקצועות הליבה ושילוב "מיומנויות רכות" כחלק איטגרלי ממערך ההכשרה.

היחידה החדשה למדידה והערכה פדגוגית שותפה למחקרים חדשים בחינוך מקצועי ומחקרים בינלאומיים כגון PISA . נמשכת השותפות עם הלמ"ס במחקר PIAAC שיבחן מיומנויות אוריינות ופתרון בעיות בקרב מבוגרים. היחידה ערכה ב 2015 2 דוחות מערכתיים הבודקים את הזכאות לתעודות גמר בכל מסלולי הנוער והמבוגרים במגמה לזהות כשלים המונעים מאוכלוסיות שונות להצליח במבחני הגמר.

היחידה העוסקת באנשים עם מוגבלות החלה בפרויקט פדגוגי רחב מדדים שמטרתו לנגיש את כל המסמכים הקוריקולריים, קרי: תשקיף למגמה, הצעות מסגרת )סיליבוס( ותכנית לימודים.

 

היחידה לתכניות לימודים:
היחידה אחראית על פיתוח ועדכון של תכניות לימודים והתאמתן לדרישות המשק ולצרכים של האוכלוסיות השונות. היחידה מזמינה סקרים וניתוחי עיסוקים כבסיס לפיתוח ועדכון תכניות לימודים. היא אחראית על הכנת תשתית מקצועית-פדגוגית וגיבוש רשימת מגמות מותאמות למכרזים של מסלולי יום מתוקצבים, למסגרות מוסדיות, מסגרות משולבות עם התעשייה, כיתה במפעל ולמסלולי הכשרה תוך כדי עבודה (OJT).

היחידה אחראית על פיתוח פרויקטים מערכתיים כגון: עריכת שינויים מבניים במסלולי הכשרה למבוגרים, משימות לפי תכנית עבודה, יישום אופרטיבי של תכניות לימודים בהתאם לאבי טיפוס שמפותחים בתחום פדגוגיה, כמו: יישום 5 תכניות לימודים לפי מודל חניכות מבוגרים הכשרה משולבת בתעשייה (אוטוטרוניקה, מרכב הרכב המודרני ועוד..

 

יישום אופרטיבי להנגשת תכניות לימודים: חשמל מוסמך וקוסמטיקה
שנת 2015 היחידה עסקה בהתאמת תכניות לצרכי התעשייה והמעסיקים בכלל בין היתר לצורך קבלת רישיון חשמל מסויג למפעלים ולמוסדות וכן בדיקה, התאמה ואישור תכניות לימודים חיצוניות לרבות תכניות הכשרה מותאמת במפעלים. היחידה מפתחת ומעדכנת באופן שוטף תכניות מסגרת )למסלולי מבוגרים), תכניות לימודים )למסלולי מבוגרים ונוער( תשקיפים למגמות חדשות, מסמכים קוריקולריים שמיועדים לניהול פדגוגי של מסגרות הכשרה והשתלמות מקצועית ולסייע ללשכות התעסוקה להציג תמצית המקצוע / העיסוק, המטרות, הלימודים והדרישות להפניית מועמדים לקורסים. כמו כן היחידה מזינה ומעדכנת באופן שוטף במערכת הממוחשבת, מערכת שעות, סמלי מקצוע לימוד ובחינה, חוקת זכאות לתעודות בהתאם למסלולים השונים.

ב2015- פותחו והופקו בסה"כ: 209 פרויקטים, משימות ומסמכים קוריקולריים שונים, ביניהם: פיתוח והתאמת 25 תכניות לימודים מיוחדות להכשרת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים )חרדים, בני מעוטים, חיילים משוחררים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלויות), פותחו 12 תכניות לימודים חדשות; עודכנו, הותאמו ואושרו 71 תכניות לימודים- לפי דרישות המעסיקים, לפי מקצועות הליבה ולפי דרישות חוק החניכות; פותחו ועודכנו 5 תוכניות בנושאי אנרגיות מתחדשות, מערכות מים ופיתוח בר קיימא; פותחו והופצו ל"שטח" 69 מסמכים קוריקולריים שונים להפעלת הכשרות עבור מסגרות נוער ומבוגרים )פרויקטים מערכתיים וסקרים, אוגדנים למערכת שעות במסלולים השונים, אישורי הפעלה לתוכניות לימודים חדשות, תשקיפים למגמות, תשקיפים חדשים מותאמים לנגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים .

 

המחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי )מא"ה):
המחלקה עוסקת בייזום, פיתוח ועדכון חומרי לימוד ואמצעי הוראה, פיתוח והפקת מאגרי שאלות ותשובות כחומר לימודי לתרגול וכהכנה לבחינות גמר. המחלקה מפעילה מערך משודרג של מבחני כניסה למיפוי רמת השכלה של תלמידים חדשים הנקלטים בבתי הספר לנוער שבפיקוח האגף, מדריכה צוותי ניהול והוראה לשימוש נכון בתוצאות מבחני המיפוי לשיפור ההוראה. המחלקה תומכת בפרויקט לתלמידים בעלי לקויות למידה, ריכוז תיקי אבחון לאישור התאמות לתלמידים בבחינות בגרות, וכן פיתוח, ארגון וביצוע השתלמויות, ימי עיון ומערכי הטמעה עבור סגלי הוראה / הדרכה במוסדות להכשרה מקצועית לנוער ומבוגרים.

ב 2015- פותחו, עודכנו והופקו פרויקטים פדגוגיים, ספרי לימוד, מאגרי שאלות וחומרים חדשים שונים, ביניהם עודכנו חוברות מסדרת ההדרכה "מפתחות" לסגלי הוראה ולאנשי חינוך במסגרות ההכשרה של האגף "טכנולוגיות מסייעות להוראה ולמידה מתודולוגיה וכלים" ו- "דרכי הוראה מותאמות לתלמידים עם ליקויי למידה במסגרות להכשרה מקצועית על-תיכונית". החוברות מוקדשות לפיתוח דרכי הוראה מותאמות ללומדים עם ליקויי למידה ואנשים עם מוגבלות, ומומלצות להפעלה במסגרות השונות להכשרה מקצועית.
כמו כן פותחו ועודכנו עזרי הוראה במקצועות טכנולוגיים, בבטיחות בענף הבנייה, "ידיעת הארץ לנהגי רכב ציבורי" ו"מדריך למפה ותיור" חוברת דו לשונית, בעברית וערבית בענף התחבורה.

בשנת 2015 נבדקו והועברו למשרד החינוך 1800 תיקי אבחונים של תלמידים בעלי לקויות למידה ממערכת הנוער הנבחנים בבחינות הבגרות.
גם בשנת 2015 הושם דגש על פיתוח ערוצי שיווק נוספים המותאמים לבקשת בתי הספר לנוער ומכללות המבוגרים המשתמשים באמצעי ההוראה המפותחים במאה. פותח אתר אינטרנטי שיווקי להפצת חומרי הלמידה באמצעות החברה המשווקת.
ב-2015 השתתפו 676 משתלמים ב-20 פעולות הדרכה, השתלמויות וימי עיון לפיתוח ועדכון סגלי ההוראה והניהול במכללות ובבתי הספר לנוער שבפיקוח האגף. כמו כן, האתר הפדגוגי של מא"ה מתעדכן תדיר ומכיל מידע פדגוגי ושיווקי על הפרויקטים השונים, על השתלמויות המורים ועל חומרי ההוראה והלמידה. האתר משמש כלי עזר למנהלים, למורים וללומדים, ופלטפורמה אינטראקטיבית לשדרוג מתמיד של מבחני המיפוי. באמצעות האתר נבחנו ב- 2015, כ3994- תלמידים חדשים ב- 10,845 מבחנים בהבנת הנקרא, מתמטיקה ואנגלית במגזר העברי והערבי.

בשנת 2015 הסתכמו הכנסות המחלקה משיווק חומרי לימוד והוראה ב-691,315 ₪. ההכנסות ממכירת ספרים משמשים כאחד המקורות להמשך פיתוח והטמעה בבתי ספר.

 

תחום הבחינות:
תחום הבחינות הינו מחלקה אורגנית בתחום הפדגוגיה שבמסגרת האגף להכשרה מקצועית ופתוח כח אדם.
המחלקה אחראית לפיתוח, ארגון, ביצוע והערכה של בחינות עיוניות, מעשיות ופרויקטים וכן להפקת התעודות השונות במגוון המסלולים )נוער ומבוגרים( שבטיפול האגף.

המחלקה מופקדת על הערכת הישגי הלומדים ומטרתן של בחינות אלה היא לעמוד על הידע, המיומנות והרמה המקצועית של הנבחנים. כמו כן המחלקה מופקדת על תהליכי ההיבחנות עד למתן תעודת מקצוע לנבחנים אקסטרניים במקצועות שאין בהם חובת הכשרה וכאשר קיים הסדר על פי חוק/תקנה המאפשר בחינות חיצוניות של בעלי מקצוע בתחומים מסוימים.
המחלקה פועלת ארגונית בשתי רמות: יחידת מטה וארבע יחידות אזוריות. )ירושלים, תל-אביב והמרכז, חיפה והצפון, באר-שבע והדרום).

אוכלוסיית היעד:
תלמידים הלומדים בקורסים למבוגרים אשר בפיקוח האגף להכשרה. נוער הלומד בבתי ספר תעשייתיים אשר בפיקוח האגף להכשרה. נבחנים אקסטרניים. ככלל, הבחינות נערכות בבתי הספר ובאתרי בחינה חיצוניים ברחבי הארץ.

בשנת 2015  התווספו כ-19,000 שאלות בחינה חדשות/ מעודכנות. נערכו סה"כ כ 140,000- מבחנים חיצוניים במסגרות של נוער ומבוגרים, מהם כ-122,000 מבחנים למבוגרים וכ18,000- מבחנים לנוער. בשנת 2015 , ניגשו למבחנים השונים, כ- 47,000 נבחנים. כמו כן נערכו כ 19,000- בחינות מותאמות לנבחנים עם לקויות למידה. פיתוח וכתיבת הבחינות, הארגון והביצוע של הבחינות העיוניות והמעשיות וההשגחה בבחינות מבוצעים באמצעות נותני שירותים חיצוניים. כ 50%- מהבחינות הינן בחינות עם שאלות רב בררתיות)אמריקאיות( שחלקן מופקות ממאגר ממוחשב באמצעות מחולל בחינות שמותאם לצרכי היחידה. ניתן לשלוף מהמאגר שאלוני בחינה כאשר הנושאים בהם משקפים נאמנה את משקלם היחסי בתכניות הלימודים ותכניות הבחינה.

כמו כן באופן קבוע מתבצעים מיפוי ומפתוח מחודש ומעודכן של מאגרי הבחינות העומדים לרשות היחידה, בהתאם לצרכים ועל פי קריטריונים טסטולוגים שהוגדרו ביחידה. באתר האינטרנט של תחום הבחינות ניתן למצוא מידע אודות מועדי בחינות לנבחנים אקסטרנים ולנבחנים הלומדים במסגרות שבפיקוח האגף, שאלוני בחינה לדוגמה, נהלים, מידע לנבחן ושירותים שונים לנבחנים ולבתי הספר. הנבחנים יכולים לקבל את ציוני מבחניהם באופן אישי באמצעות אתר האינטרנט של המשרד. כמו כן מתעדכנים ומתווספים מעת לעת נוהלי בחינות, הוראות והנחיות.
בשנת 2015 הופעלה מערכת ציונט לנבחנים ולמוסדות הלימודים.

 

הפיקוח מקצועי פדגוגי בשנת העבודה 2015
הפיקוח המקצועי פדגוגי מבצע פעולות הערכה, יעוץ, הנחייה ובקרה פדגוגית ומקצועית על קורסי ההכשרה, לכל האוכלוסיות שבטיפול האגף )נוער, מבוגרים, הסבת אקדמאים, חיילים משוחררים במסלולי הכשרת יום/ערב( ובכלל זה הערכת מוסדות למכרז, אישור מבנה ותשתיות הכשרה, אישור והנחיית סגל ההוראה, פיקוח מקצועי פדגוגי על יישום תוכנ"ל. כמו כן, ממליץ למחוזות בנושא פתיחת קורסים לעניין הפיקדון לחיילים משוחררים. מערך הפיקוח המקצועי פדגוגי מהווה גורם מרכזי בעיצוב התכנית המקצועית והפדגוגית של האגף. ה"פיקוח" הינו אחד מגורמי הבקרה הפדגוגית והמקצועית של מערכת ההכשרה הטכנולוגית, מפעיל אמות מידה מקצועיים ופדגוגיים, לבחינת והבטחת התנאים והתהליכים לביצוע הכשרה הולמת, בהתאם למדיניות האגף ובהתאם לצורכי המשק. הפיקוח המקצועי פדגוגי מפקח על כ-665 כתות נוער ב61- בתי ספר, כ-12200 תלמידים יהודים וערבים. בנוסף, מפקח על כ-2,683 פעולות בתחום העסקי ומתוקצב ) מבוגרים( בלימודי יום וערב ב 20- ענפים שונים, סה"כ כ44,848- לומדים.

שם המשימה

פירוט המשימה

סה"כ תפוקה

פקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-מסלולי נוער

פיקוח והנחייה פדגוגיים מקצועיים בביה"ס, כולל צפייה במהלך השיעורים והנחייה למרכזי מגמות ולמנהל ביה"ס. אישור תשתיות וצוותי הוראה.

747 דוחות

פקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-מסלולי מבוגרים: מתוקצב, בוקר, עסקי ופיקדון חיילים משוחררים

בדיקת תשתיות וצוותי הוראה. פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית שוטפת לצוותי הוראה והדרכה, רכזים מקצועיים ומנהלים 50%+ (מסלול עסקי(

1489 דוחות

השתלמויות מקצועיות פדגוגיות כולל ימי עיון ומידוע

ייזום השתלמויות מקצועיות ופדגוגיות וימי עיון לצוותי 
הדרכה, הוראה וניהול בבי"ס לנוער

12 השתלמויות

המשך מחשוב יחידת הפיקוח

הפקת דוחות על פלטפורמת האינטרנט בשילוב היחידה למערכות מידע במשרד

מושהה ממשיך ל 2016-

הערכות והטמעת "עוז לתמורה בוצעה

 

התנעת התהליך

כתיבת נוהל אשור מורה

 

בוצע

אחוד יחידות הפיקוח

 

הוקפא

בדיקת תשתיות בבי"ס המגישים הצעות למכרז

 

לא היו מכרזים

השתלמויות אישיות למפקחים

 

7

כנס מפקחים

היחידה למערכות מידע במשרד 

לא בוצע

 

 

 

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות, בתוכנית עבודה שנתית קיימות תוכניות מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות, מתוך מטרה לסייע להן להשתלב במסלולי הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

סימנייה