דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון מדיניות

ייעודו של האגף הוא "להוות גוף מטה בונה יכולת, אשר יביא להתוויית דרך בראייה ארוכת-טווח ויקדם "קפיצת מדרגה" בתוצאות פעילותו של המשרד ובהשפעתו החיובית על המשק"

יעדי האגף ותפקידיו

  • ניהול מערך התכנון והביצוע וסנכרון הפעילות המשרדית
  • תמיכה, ליווי וסיוע בגיבוש מדיניות המשרד
  • גיבוש והפעלת מערך תומך לניהול אפקטיבי של כלי המשרד
  • איסוף, שימור וניהול הידע המשרדי
  • גיבוש והטמעת מדיניות ותורה לניהול מיטבי של ממשקי משרד לקוח

 

עיקרי תכנית העבודה האגפית

האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות נועד לשפר את איכות גיבוש המדיניות המשרדית, תהליכי קבלת ההחלטות המעצבים אותה ויישומה בהתאם לתכנון ובאופן קוהרנטי וחוצה משרד. הקמתו ושילובו בשדרת המטה נועדה לאפשר ניהול אפקטיבי ולחזק את יכולות המדיניות של ההנהלה, ובכלל זה יכולות התכנון, המעקב והבקרה, ההערכה והסנכרון. האגף פועל לצד הגופים המקצועיים הקיימים במשרד והוא מהווה פונקציית מטה אשר אינה עוסקת בביצוע.
על מנת לחזק את עמידת המשרד ביעדיו, פועל האגף במספר מישורים, להלן עיקרם:

1. ניהול תהליכי תכנון אסטרטגי ארוך-טווח
האגף מקדם תהליכי תכנון מדיניות חוצי משרד וממשלה למדיניות כלכלית-חברתית שמקודמים על ידי לשכת השר והמנכ"ל  (Topdown). מן העבר השני האגף יוזם, מציע ומתכלל תהליכי תכנון אסטרטגי בנושאי מדיניות שעולים מתהליכי הערכת מצב ומהעבודה השוטפת בשיתוף יחידות המשרד (Bottom up) בין נושאי המדיניות בהם נעשים תהליכי תכנון אסטרטגיים :הפחתת יוקר המחיה, קידום חדשנות ושיפור הפריון במשק, תכנית אסטרטגית לצפון הארץ, פיתוח התעשייה ונושאים נוספים. התהליכים האסטרטגיים נעשים בשיתוף בעלי עניין בממשלה ומחוצה לה.

2. ניהול תהליכי תכנון משרדיים: תכניות עבודה ותהליכים כלל משרדיים
האגף אחראי על תהליכי התכנון המשרדיים, בשני היבטים מרכזיים ניהול תהליך גיבוש תכניות העבודה של כלל יחידות המשרד, וריכוז תהליכי מדיניות ותכנון כלל משרדיים.
האגף הטמיע במשרד את מתודולוגיית תכניות העבודה על בסיסה מגובשות תכניות העבודה השנתיות של כלל יחידות המשרד וכן תכנית עבודה משרדית כוללת. במסגרת התהליך מבוצעת מדידה תוצאתית לאגפי המשרד השונים ונוצרה הלימה בין רמת-הצלחה לרמת-תגמול העובדים, באמצעות קישור נתוני הביצוע של תכניות העבודה ביחידות למערך התגמול-תמרוץ. המשרד מתנהל במעגל תכנון מוסדר לפיו מוגשות ומאושרות תכניות עבודה ומבוצע עליהן מעקב ובקרה באופן שוטף על ידי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות וועדת ההיגוי לתכניות עבודה.
בנוסף לניהול תהליך תכניות העבודה, מוביל האגף תהליכי תכנון כלל משרדיים, הנעשים הן כחלק ממעגל התכנון, והן אד-הוק לצורך מתן מענה לסוגיה קונקרטית.

3. תכנון, מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה
האגף אחראי על ריכוז וסנכרון התכנון של החלטות ממשלה חוצות משרד, הכוללות גיבוש סט כלים המורכב ממספר יחידות במשרד ובאופן בו המענה הכולל הולם את יעדי החלטת הממשלה ומטרתה. כמו כן, מרכז האגף את המעקב והבקרה אחר יישום החלטות ממשלה הנוגעות לפעילות המשרד ומוודא הטמעתן בתכנית העבודה המשרדית. המעקב אחר החלטות ממשלה מבוצע אופן שיטתי ומאפשר מענה יעיל לגורמים שונים, הן בתוך המשרד והן מחוצה לו.

4. בחינת אפקטיביות של כלי הסיוע של המשרד
משרד הכלכלה והתעשייה מוביל תהליך של בחינת האפקטיביות של כלי סיוע שמפעילים משרדי הממשלה. זאת, במסגרת המלצת ה-OECD לבצע הערכה של כלי הסיוע אחת למספר שנים, על מנת לערוך בהם שינויים כך שימקסמו את התועלת המשקית עבור כל שקל נוסף שמקצים להם.
האגף אחראי לתיאום הפעילות בנושא הערכת כלי סיוע, החל משלב האפיון של הכלי הקיים, בחינה של כלים דומים במדינות מערביות אחרות, קביעת קבוצת ביקורת ויצירת בסיס מידע שיאפשר ניתוח כלכלי-סטטיסטי לבחינת ההשפעה של מסלול הסיוע, תוך שהוא נעזר בכלים כלכליים מתקדמים לביצוע ניתוח אקונומטרי של הנתונים על מנת לגבש המלצות.
בשנים הקרובות ילווה האגף מקרוב מספר תכניות של בחינת אפקטיביות וייטול חלק פעיל בתהליך זה, ובטווח הארוך יטמיע האגף את הנוהל בקרב היחידות השונות שיבצעו בחינה של הכלים אותם הם מפעילים באופן שוטף.

5. תכנון ממשקי משרד לקוח
האגף פועל לגיבוש תורה ומדיניות לניהול מיטבי של ממשקי משרד לקוח ולפיתוח אסטרטגיה כוללת הנוגעת הן לליבת השירות והכלים שהמשרד מציע והן לאיכות השירות. מטרת העשייה בתחום זה היא להביא את המשרד לתפישת הלקוח במרכז תוך גיבוש אסטרטגיה כוללת, מתודולוגיה, סטנדרטים וסנכרון בין יחידות.
כחלק מהעשייה בתחום זה, האגף מבצע מיפוי של כלי ולקוחות המשרד במטרה ליצור תמונה מלאה של העשייה המשרדית עבור כל אחד מלקוחות המשרד. השלמת המיפוי תאפשר לכל לקוח לדעת מהם הכלים והסמכויות שיש ברשות המשרד בהם הוא יכול להסתייע ואליהם הוא כפוף. כמו כן, האגף מקדם תיאום וסנכרון בין היחידות, יוצר מתודולוגיה לרצף ניהול לקוח, מפתח כלי מדידה ומוביל תהליכי שיתוף ציבור וסקרי שביעות רצון.

6. הובלת תהליכי טיוב הרגולציה במשרד
האגף מנהל את תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי המשרדי וליווי יחידות המשרד בהטמעת תהליכי הערכת השפעות רגולציה, בכפוף להחלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי )החלטה 2118 מיום14.10.2014 ). תכנית החומש הכלל משרדית, הפורסת את תחומי הרגולציה השונים על פני החומש (2015-2019) וקובעת איזה תחום יטופל בכל שנה, גובשה במהלך שנת 2015 ואושרה על ידי הנהלת המשרד. תכנית החומש מפורסמות לעיון הציבור באתר הרגולציה הממשלתי ( http://regulation.pmo.gov.il Pages Home.aspx ). התכנית השנתית של שנת 2015 נמצאת בשלבי סיום. בתחום היבוא הומלץ על הסרת כמה פרטים מצו יבוא חופשי )כך שיבואם יהפוך לחופשי ולא יצריך אישור רשות מוסמכת). בתחום דיני העבודה מגובשות כעת המלצות להקלה בנטל בשני חוקים שנבחנו במהלך השנה: עבודת נשים והעסקת עובדים על ידי קבלני כ"א, וכן מבוצע תהליך הערכת השפעות רגולציה על הרגולציה הקיימת בתחום שירותי תיווך והשמת עובדים. האגף החל לבצע את התכנית השנתית של שנת 2016 , בה נכללים רגולטורים בתחום הסדרה ואכיפה של דיני עבודה, משקלות ומידות, יבוא ורישום עיסוקים מקצועיים.
האגף ערוך לליווי הרגולטורים בביצוע תהליכי הערכת השפעות רגולציה (RIA) אותם הרגולטורים נדרשים לבצע טרם התקנת רגולציה חדשה, בהתאם להחלטה 2118 . בנוסף ליישום התכנית השנתית להפחתת נטל ולליווי יחידות המשרד בהערכת השפעות של רגולציה חדשה, האגף אחראי על ריכוזו של פורום הרגולטורים המשרדי, המשמש כפלטפורמה להעברת תכנים רלוונטיים והקניית כלי עבודה לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות של יחידות המשרד העוסקות ברגולציה. בין הנושאים בהם עסקו מפגשי הפורום בעת האחרונה: ניהול סיכונים ברגולציה, הסתייעות בגורמי פרטיים בתכנון והפעלת רגולציה ועוד.

7. ריכוז הנהלים וההנחיות המשרדיות ושימור ידע
ריכוז הטיפול בהוראות מנכ"ל ונהלי העבודה של המשרד, החל בליווי היחידות המקצועיות בגיבושם ועד פרסומם והפצתם. תהליך הטיפול בהוראות מנכ"ל מבוסס על תיאום וסנכרון בין היחידות השונות במשרד, מתוך מטרה לאתר מוקדי כשל אפשריים ולתקן ליקויים בתהליך העבודה. תהליך דומה מתחיל להיות מיושם גם על נהלי עבודה של יחידות במשרד. הנגשת אתר האינטרנט של הוראות המנכ"ל והנהלים לציבור הרחב מתוך תפיסה של שיפור חווית המשתמש באופן שיהיה נוח וקל לגלישה וניווט, כמו גם הנגשת ההנחיות והנספחים למשתמש. בתחום שימור הידע, פועל האגף ליצירת מערך ניהול ידע משרדי ומאגר נתונים תומכי החלטה.

סימנייה