דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית )לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה( מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.

הפיקוח והאכיפה נעשים מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954- ותקנותיו, וכן מכוח פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל - 1970 ותקנותיה. כמו כן אחראי המינהל על מתן היתרים לפעילויות שונות ועל הסמכות של גופים העוסקים בתחומי בטיחות ובריאות בתעסוקה. הפיקוח והאכיפה מתבצעים בכל ענפי המשק בתעשייה, בבנייה, בחקלאות ובשירותים. הפיקוח כולל הנחיות לבטיחות, אכיפת חוקים ותקנות, דוחות פיקוח, צווים וחקירות תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

מקומות עבודה נתונים לפיקוח -   69,566
מתקנים הנמצאים בפיקוח שאינם במקומות העבודה -   59,585

הפעלת פיקוח במקומות עבודה

 • ביקורי פיקוח בתעשייה, מלאכה ושירותים - 9,053
 • ביקורי פיקוח בבניה ובבניה הנדסית - 6,702
 • ביקורי פיקוח בחקלאות – 311

בירורים וחקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 • בירורים וחקירת פעילים - 191
 • בירורים וחקירות שהסתיימו - 115
 • בירורים וחקירות שנסגרו/בוטלו - 21

הוצאת צווים

 • צווי בטיחות )איסור המשך עבודה לצמיתות או עד לתיקון הליקוי – 1,075)
 • צווי שיפור - 2,294

קידום תקנות וחקיקה
בשנת 2015 טופלו החוקים והתקנות הבאים:

 • תיקון סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה
 • תיקון פקודת הבטיחות בעבודה בנושא מעליות ומעלונים
 • תיקון תקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים
 • תקנות הבטיחות באסבסט
 • תקנות הבטיחות באבק מזיק
 • הכנת טיוטת תקנות בטיחות בחומרי הדברה

הוצאת אישורי מינויים לתפקידים שונים
על פי החוקים והתקנות, נדרש אישור מינוי לתפקידים שונים. המינהל מאשר את המינויים לאחר שנבדקת התאמת האדם לתפקיד המבוקש.

מספר מינויים במקומות עבודה שטופלו )אושרו/נדחו( על ידי מינהל הבטיחות בשנת 2015

 

כללי

נשים

כשיר בבטיחות )ממונה על הבטיחות(

721

14

ממונה על בטיחות קרינה

78

5

ממונה על בטיחות לייזר

45

0

מנהל עבודה בבניה

7,367

41

מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

50

0

סה"כ

8,261

60

 

הסמכות שטופלו במינהל
המינהל מסמיך ומפקח על עשרות אלפי נותני שירותים בנושאים שונים, בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה. לצורך ביצוע ההסמכות מקיים המינהל בדיקות של מועמדים, קובע תכניות לימודים, מקיים בחינות וכן בודק באופן שוטף את כשירותם לעסוק בתפקיד לו הוסמכו.

מס' הסמכות בטיפול המינהל )אישור/דחיה( בשנת 201

מס' הסמכות תקפות ל 2015-

 

כללי

נשים

כללי

נשים

כשיר בבטיחות )ממונה על הבטיחות(

1,530

34

3,220

65

ממונה על בטיחות קרינה

103

8

1,298

34

מנהל עבודה בבניה

797

8

17,808

78

מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

193

1

3,593

25

בודק מוסמך )כולל פנים מפעלי לאביזרי הרמה(

126

1

782

3

מפעיל זיקוקין דינור

217

3

573

4

מעליתן

32

0

323

0

בונה מקצועי לפיגומים

119

3

1,063

17

ממונה על פיצוצים

111

2

181

2

עגורנאי/אתת

25,049

70

56,149

181

גולש בניין

311

7

49

15

מטפס תרנים

655

34

1,165

55

מדריך עבודה בגובה

1,280

19

2,354

28

מנהל מקצועי

948

6

1,729

10

מרצה מאושר

131

8

471

22

בודק מוסמך לדיגום גורמים כימיים מזיקים

75

19

73

19

בודק מוסמך לביצוע מדידות רעש

95

24

90

24

סה"כ

31,774

247

91,301

582

 

 

מס' הסמכות שטופלו על ידי המינהל בשנת 2015 לפי גופים

מעבדות דגימה מוסמכות

17

מעבדות אנליזה מוסמכות

14

מעבדות רעש

16

חברת מעליות, מעלונים ודרגנועים

179

רשות הסמכה

127

שירותים רפואיים מוסמכים

28

סה"כ

381

 

הוצאת היתרים ואישורים
מינהל הבטיחות מנפיק מדי שנה אלפי היתרים לנושאים שונים. כמו כן, המינהל הוא אחד מנותני האישור לצורך רישיון עסק בסוגים רבים של מקומות עבודה. לצורך מתן אישורנו, אנו בודקים את ההיבטים הבטיחותיים במקום העבודה וקובעים תנאים לרישיון העסק.

מספר ההיתרים שטופלו בשנת 2015

שימוש בחומרי נפץ

371

הפעלת זיקוקין דינור

75

ניקוי בהתזת חול

2

התקנת דודי קיטור

55

אחסון נפט

1,668

הטמנת גפ"מ

206

אישורים לרשיונות עסק

2,811

סה"כ

5,188

 

בריאות תעסוקתית
מטרת הפעילות המתבצעת על ידי המינהל בתחום הגיהות התעסוקתית, היא לקדם ולשפר את מצב הגיהות במקומות העבודה השונים, כדי למנוע ולצמצם חשיפות עובדים לגורמים מזיקים הכוללים גורמים כימיים, ביולוגיים, פיזיקאליים וארגונומיים כאחד, העלולות לגרום למחלות מקצוע. בין השאר על ידי ביצוע ניטורים תעסוקתיים אישיים ובסביבת העבודה לשם הערכה של מידת החשיפה לגורמים מזיקים שונים.

במשך השנים אף נבנה באגף )במעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית( מאגר נתונים ארצי הכולל מאות אלפי תוצאות ניטורים כימיים ופיסיקאלים המסייע הן לקבלת תמונה מערכתית על היקף וחומרת החשיפה לגורמים מזיקים שונים לפי סוג תעשייה/תהליך והן לקבלת החלטות מושכלת באשר לקדימויות טיפול, מהות הטיפול הנדרש ועוד.

במהלך 2015 בוצעו על ידי מעבדת אגף הפיקוח 432 ביקורי פיקוח, ו 1,214- בדיקות סביבתיות בכ 169- מפעלים לפי הפירוט הבא:

 

סוג הבדיקות שבוצעו ב 2015-

אבק

203

ממיסים

113

נוזלים קורוזיביים וגזים

55

מתכות

186

רעש

536

תנאי אקלים

113

אחר

7

סה"כ

1,214

 
 • בנוסף, נקלטו ממעבדות מוסמכות כ 2,830- דוחות ניטור של גורמים כימיים ורעש וכ- 2,881 סקרים מקדימים. כל הדוחות, לאחר בקרה, נשלחו למפקחי מינהל הבטיחות ולשירות רפואי מוסמך.
 • חודשו הסמכות של 17 מעבדות דיגום, 11 מעבדות אנליזה )והוכרו 3 מעבדות אנליזה מחו''ל(, 16 מעבדות רעש.
 • ניטלה ההסמכה של בודק אחד וננקטו צעדים מנהליים נגד מעבדה מוסמכת אחת.
 • עמדו למבחן הסמכה לבודק רעש 9 מועמדים.
 • עודכנו מספר הנחיות חדשות לדיגום, דיווח והסמכה באתר של המעבדה

מחקר ופיתוח הפעולה המונעת
ההפעולה המונעת והמחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה הוקמה לצורך סיוע בהגנה ובשמירה על העובד ובריאותו במקום העבודה. מטרת הפעולה המונעת לתרום לבטיחות העובד ובריאותו באמצעות מניעה, במישרין או בעקיפין, של היפגעות עובדים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע. כדי לקדם את מטרותיה היא פועלת להגדלת הידע הקיים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה וליישומו במקומות עבודה, ליצירת כלים ואמצעים להפצת הידע ויצירת פעילויות מגוונות המקדמות את בטיחות ובריאות העובד במקום עבודתו
הידע הנוצר והנאסף באמצעות הפעולה המונעת מקיף נושאים רבים הנכללים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה: גיהות תעסוקתית - איתור סיכונים ומציאת פתרונות למניעת פגיעתם בעובדים, פסיכולוגיה תעסוקתית, ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, ניהול בטיחות, שיטות הדרכה, העברת מידע ועוד.

נושאים נוספים שקודמו בשנת 2015

 • פעילות ליישום המלצות הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית 'ועדתאדם'
 • הובלת המאבק של משרד הכלכלה במחלת הסיליקוזיס, לרבות קיום סדנא מקצועית בהנחיית יועצים מהמכון הלאומי הספרדי להכשרת יועצים למפעלים לעיבוד שיש וייצוג המשרד בסדנא להעלאת המודעות לחשיפה לסיליקה ממשטחי שיש מלאכותיים שנערכה ע"י הסוכנות האירופאית לבטיחות ולבריאות בעבודה בבילבאו, ספרד.
 • הפעלת קורסי השתלמות בעבודה בטוחה בגובה למנהלי עבודה בבנייה
 • השתתפות בהתקנה ועידכון של תקנים בתחומי הבטיחות והגהות במסגרת מכון התקנים הישראלי
 • ביצוע פיקוח ורישוי במתקני ספורט בעלי קיבולת של מעל 500 איש
 • הסמכה וחידוש הסמכה של שירותי רפואה תעסוקתיים שאינם קופות חולים
 • הידוק הפיקוח ואכיפה במפעלי עיבוד שיש לשם מניעה וצימצום חשיפה של העובדים לאבק סיליקה
 • המשך הפעלה וקידום 'רשם מחלות תעסוקתיות'
 • ביצוע פיילוט אכיפה מוגברת/משולבת בבנייה
 • גובש מסמך דרישות המינהל במפעלי שיש
 • מינהל גיבש המלצות ופעל להחלפת שימוש בצבע פוליאסתר עם מרכיב TGIC לצבע TGIC free
 • מינהל בשיתוף פעולה עם אגף לבריאות השן של משרד הבריאות פעל למניעת חשיפה לניטרוז אוקסיד של צוותי עובדים במרפאות שיניים
 • הופץ נוהל מתן היתר לעבודה בהתזת חול
 • התקיימה פעילות מוגברת במפעלי פירוק ויצור מצברים במסגרת הסכם אי הכיפה שנחתם עם אותם מפעלים
 • ניתנו המלצות למתן פטור/ריווח לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ב 28- מפעלים
 • פורסם מסמך הסבר למפעלים על מהות של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

 

סימנייה