דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

תקציב ● תמיכות ● פיקוח ובקרה ● הפעלת מוקד ● חוק הפיקוח ● תכניות בביצוע

תקציב:

2010

780,000,000

2011

1,044,340,000

2012

1,017,413,000

2013

1,180,853

2014

1,371,118

 

תעריפי מעונות יום ומשפחתונים

 • תעריפי מעונות היום לשנת לימודים תשע"ה עודכנו בחודש אוגוסט 2014.
 • עלות אחזקת ילד/תינוק במעונות המופעלים ע"י חברות המסווגות כמלכ"ר או חברות שאינן מסווגות כמלכ"ר וגובות מע"מ, עלו החל מיום 01.09.2014 בשיעור של 2.8% . תעריפי המשפחתונים - נמצא בתהליך עדכון בימים אלו.

תמיכות לבינוי מעונות יום

 • המשרד פעל להגדלת היצע מעונות היום באמצעות מבחני תמיכה לשנת 2013 בבניה/הסבה/הרחבת מבנים וחילק תמיכה כדלהלן:
  סך תמיכה מאושר )רשויות) 142,360,000
  עבור 75 בקשות שכוללת כ220- כיתות חדשות המיועדות לכניסה של כ5,500- ילדים חדשים במערכת.
 • בשנת 2014 פעל המשרד להגדלת היצע מעונות היום באמצעות נוהל תקצוב - הקצאה לרשויות המקומיות, וחילק תמיכות על פי החלוקה הבאה: התקציב לבינוי מעונות עומד על כ1.2- מיליארד ₪ - מתקציב זה הוקצו כ800- מלש"ח במסגרת מבחני התמיכה 600 (מלש"ח( ונוהל תקצוב 200) מלש"ח(
 • בשנת 2014 הוקצה תקציב עפ"י החלוקה להלן:
  תכנון: 24 מלש"ח, עבור 380 כיתות מעון.
   •
  בינוי: 73 מלש"ח, עבור 71 כיתות מעון.
  מעבר מתמיכות )הנוהל הישן( לתקצוב )הנוהל החדש): 327 מלש"ח (94 מלש"ח מתוכם חדשים, והיתרה מהתמיכות), עבור 360 כיתות מעון.

תמיכות החלפת רכיבי אסבסט
בשנת 2013 המשרד שילם 100% מכספי התמיכה עבור סעיף זה, 75 מעונות שהיוו 100% מהבקשות וזכו בתקצוב כולל של 8.1 מלש"ח.
בשנת 2014 אישר המשרד תמיכה ל 26 מעונות בסכום כולל של 1,849,910 מלש"ח.

פיקוח ובקרה
בשנת תשע"ד פועלות באופן שוטף שתי חברות שזכו במכרז לביצוע בקרה בטיחותית במעונות היום ובצהרונים נבנה כלי- טופס פיקוח ממחושב, שמסייע בעבודת הפיקוח על המעונות המוכרים בימים אלו הסתיים פיילוט של פיקוח במתווה אוניברסאלי )פיקוח על מעונות, משפחתונים וצהרונים( ממצאי הפיילוט יהוו הנחות היסוד להגדרת תפקיד המפקח באגף.

הפעלת מוקד
מתחילת שנת הלימודים תשע"ד טיפל המוקד ב 130,000- בקשות הורים לסבסוד שכר לימוד במעונות, משפחתונים וצהרונים, כאשר למרביתם עודכנה דרגת זכאות והיתר נמצאים בשלבי טיפול שונים בבקשתם לרבות דרגות 12 , ללא זכאות. על מנת לקדם את הטיפול בבקשות אלו נציגי השירות במוקד מבצעים שיחות יזומות להורים שבקשתם נמצאת בטיפול וההורים נדרשים להשלים מסמכים לצורך קביעה או עדכון דרגת הזכאות.

מונה מנהל תחום מוקד, עובד המשרד במשרה מלאה, הנותן ליווי שוטף הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים בקליטת ילדים לשנת תשע"ד ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה.

השירות מאפשר להורים הגשת בקשות לתמיכה ולרישום ילדים במערכת באופן מקוון זוכה להערכה הולכת וגוברת בקרב ההורים,כך שבשנת הלימודים תשע"ד השתמשו בשירות זה מעל 47% מכלל ההורים וזאת לעומת שנת הלימודים תשע"ג, בה השתמשו בשירות זה 40% בלבד. יש לציין, כי שירות זה מאפשר לייעל את תהליך הרישום של הילדים למעונות, למשפחתונים ולצהרונים.

נוסף על כך, מפעיל האגף כיום מגוון כלים, המאפשרים להורה לקבל מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי מבלי להזדקק לשיחה עם נציג שירות מהמוקד. כלים אלו כוללים בין היתר מערכת עדכונט, המאפשרת להורה לשלוח למוקד מסמכים שהוא נדרש להשלים לשם קביעה או עדכון הדרגה ומערכת המאפשרת בירור סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה.

במערכות המידע, המשמשות את המוקד, בוצעו שיפורים ושדרוגים רבים בשיתוף אגף מערכות מידע. בזכות שיפורים אלו זוכים ההורים כיום בשירות איכותי יותר. פורום הסרת חסמים, הפועל במטה המשרד, ריכז תלונות הורים בנושא הקריטריונים לקבלת הסבסוד וקיבל החלטה לאפשר קבלת הזכאות לתמיכה לאוכלוסיות נוספות, שלא הופיעו במבחני התמיכה. כך זכו הורים רבים בסבסוד הורים לומדים רבים ובכלל זה סטודנטיות לרפואה, סיעוד, תואר שלישי ועוד.

נתונים בתשע"ה: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים )נכון ל 07.02.2016- ):

 • נתונים בתשע"ד: 148,946 ילדים בגילאי לידה עד 2.9 שנים מהם: 131,102 ילדים לאימהות עובדות וכ17,844- ילדים המופנים מלשכות הרווחה והמתוקצבים ע"י משרד הרווחה כ1721- מעונות יום וכ3700- משפחתונים בפריסה ארצית מוכרות.
 • נתונים בתשע"ה: 141,035 ילדים בגילאי לידה עד 2.9 שנים, מהם 123,283 ילדים )צהרונים, מעונות ומשפחתונים( לאימהות עובדות וכ17,752- ילדים המופנים מלשכות הרווחה והמתוקצבים ע"י משרד הרווחה לשהייה במעונות ומשפחתונים. כ1952- מעונות יום וכ3700- משפחתונים בפריסה ארצית מוכרת.
 • צהרונים תשע"ה: על פי ועדת טרכטנברג אשכולות 1-3 עברו לאחריות משרד החינוך, למרות זאת כמות הבקשות עלתה ובעטיין מספר הילדים לא ירד בהתאמה. הוגשו נכון לעכשיו בקשות עבור 32,667 ילדים.
 • משפחתונים תשע"ה: כיום פועלים כ 3,700- משפחתונים. בתחילת שנת תשע"ה נבחרו 4 זכיינים למתן שירותי הפעלת המשפחתונים בשנים הבאות.

הצעת חוק הפיקוח
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התש"ע - 2010 שהגיש שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והייתה הצעת חוק ממשלתית אשר קובעת לראשונה הסדר מקיף וכולל לרישוי ופיקוח על מסגרות לפעוטות )לידה עד גיל שלוש( שבהן שוהים שהות יומית שבעה פעוטות לפחות והפועלת לפחות 20 שעות בשבוע.

עוד בהצעת החוק:

 • חובת רישוי
 • תנאים מוקדמים למתן רישיון
 • תנאים לקיום בתקופת רישיון
 • סמכויות אכיפהמנהלית ופלילית
 • הוראות תחולה ועוד.

הצעת החוק לא עברה בקריאה שנייה.

ב- 2014 הוגשה טיוטת הצעת חוק לוועדת שרים לענייני חקיקה, וועדת השרים ביקשה להגיע לנוסח מוסכם עם משרד הבריאות בעניין בדיקות תברואה ותזונה.
הכנסת פוזרה בטרם הצליח המשרד להביא את ההסדר שבתיאום בחזרה לוועדת השרים.

תכניות בביצוע

 • ליווי שוטף, הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים בקליטת ילדים לשנת תשע"ה ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה.
 • מתן תמיכה לילדי אמהות עובדות עפ"י אמות מידה וקריטריונים התואמים לצרכי האם העובדת.
 • מתן תקצוב לרשויות לבנייה, הרחבה והסבת מבנים למעונות יום באמצעות נוהל התקצוב החדש.
 • מימון החלפת גגות אסבסט במעונות בעלי סמל
 • שיפור איכות הטיפול: באגף ובמערכת מעונות היום.

באגף: תהליך הערכת הבקרה החינוכית טיפולית והמלצות לגיבוש מדיניות עתידית בנושא בשיתוף עם אונ' חיפה ותהליך מחשוב הכלים לביצוע הבקרה - קיים עיכוב לתהליך זה עקב שנת תקציב המשכי.

 • במערכת מעונות היום: יישום הדרגתי רוחבי של הסטנדרטים במעונות ובמשפחתונים בדגש על בטיחות, הכשרת כוח אדם בנושא הדרכה וביצוע תוכנית הכשרה, קורסים והשתלמויות לצוות החינוכי במעונות ובמשפחתונים: אושרה ותוקצבה תכנית ההכשרה לצוותים החינוכיים- טיפוליים של מעונות היום המוכרים לשנת 2015 , מדובר ב 33 קורסים למטפלות, מנהלות מעון ומדריכות. כולל 2 קורסים חדשים - "מיומנויות הדרכה" ו"סופרוויז'ן" שהינו קורס מתקדם למדריכות בפועל.
 • האגף נערך לשיתוף פעולה עם הג'וינט-אשלים לפיתוח והפעלת פיילוט לתוכנית "מסגרות תחילה - מודל הדרכה והכשרה לצוות חינוכי-טיפולי במסגרות מוכרות לגיל הרך", הטמעת תפישה אחידה של תהליכי העבודה במעון ופיתוח מבנה ארגוני מקצועי המחייב כל מעון בהדרכה פרטנית וקבוצתית פיקוח מקצועי פנימי של הארגון המפעיל ופיקוח מקצועי חיצוני של האגף.
 • תבוצע השנה, השתלמות ארצית להדרכה לצוותים החינוכיים טיפולים בנושא מניעת היפגעויות ילדים בשיתוף פעולה עם "בטרם".
 • הפעלת מודל פיקוח משולב של מפקחים ממשלתיים ושימוש בגופי בדיקה לסיוע לאגף בבקרה על המסגרות כולל בקרה בטיחותית שוטפת.
 • הסתיים תהליך בניית מפרט מעודכן של דרישות הבטיחות למשפחתונים אשר בקרוב יפורסם ויופץ למפעילי המשפחתונים.
 • האגף ימשיך בהיערכות לביצוע תכניות בהתאם להחלטות ממשלה בגין ועדת טרכטנברג.

סימנייה