דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מינהל אזורי פיתוח (תעשייה)

חזון המנהל - הקטר המוביל קדימה את אזורח התעשייה והתעסוקה בפריפריה
להוביל, ליזום, לתכנן, לפתח ולקדם אזורי תעשייה ותעסוקה  אזורי הפיתוח, על פי מדיניות ותכנון העדיפות הלאומית, להשגת פיתוח כלכלי מקומי ואזורי

רקע
מינהל אזורי תעשייה )פיתוח( מהווה זרוע ביצוע ליישום מדיניות המשרד והחלטות הממשלה הבאות לתת מענים לצמצום הפערים הכלכליים/חברתיים, צמצום ממדי האבטלה והגדלת התעסוקה בפריפריה. המינהל מופקד על ייזום, איתור, תכנון, הקמה ואכלוס אזורי תעשייה אזורים בעלי עדיפות לאומית. פעילות המינהל נפרשת על פני תחומים רבים הדורשים תיאום עם משרדי הממשלה השונים: פנים, איכות הסביבה, בריאות, מינהל מקרקעי ישראל ועוד.

מנהל אזורי תעשייה )פיתוח( אחראי על יצירת תשתית לפיתוח תעשייה באזורי עדיפות לאומית במסגרת זו מבצע מנהל אזורי תעשייה )פיתוח( תכנון ועבודות פיתוח באזורי תעשייה וממליץ על שווק קרקע לתעשיינים בפטור מכרז.

בשנת 2015 פעלה היחידה בכ- 120 אזורי תעשייה באזורי הפריפריה וביישובי המיעוטים.

תקציב
תקציב הרשאות שניתנו לביצוע עבודות ותפעול )
לא כולל החזרים ליזמים( -באלפי ₪:

תקציב 2014

הרשאה להתחייב

285,424

ביצוע הרשאה להתחייב

283,640

ביצוע מזומן

168,336

הכנסות

50,000

 

תקציב 2015

הרשאה להתחייב

215,362 ₪

ביצוע הרשאה להתחייב

212,985

ביצוע מזומן

212,496

הכנסות

63,718

 

עקרונות העבודה

  • הובלה, נקיטת יוזמה, חדשנות ואקטיביות
  • "מינהל של מינהלות"- ייצוג הצרכים והאינטרסים של אזורי התעשייה
  • התווית מדיניות בכל הנוגע לתשתיות תעשיה בישראל
  • התאמת המדיניות לסביבה ולצרכים המשתנים
  • עבודה משותפת עם הגופים הרלוונטיים בתוך המשרד ומחוצה לו
  • בחינת אפקטיביות הכלים הקיימים ויצירת כלים נוספים שיעודדו פיתוח תעשייה באזורי עדיפות לאומית

שיווק מגרשים באזורי תעשייה
החל משנת 2011 פועלת שיטת תקצוב ושיווק חדשה על פי מודל תעדוף שנבנה בשיתוף עם משרד האוצר. המודל מאפשר לשווק בהתאם במגבלת התקציב הקיימת.

בשנת 2015 הומלצו לרשות מקרקעי ישראל כ 600- דונם ברחבי הארץ

 

אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים
בשנים האחרונות מנהל אזורי פיתוח שם דגש על פיתוח אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים, זאת בהתאם למדיניות הממשלה ומשרד הכלכלה, המיישם החלטות ממשלה בנושא מגזר המיעוטים:

א. החלטה 1539 – תוכנית חומש מגזר מיעוטים.
ב. החלטה 2861 – תוכנית להעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.
ג. החלטה 3708 – תוכנית לחיזוק האוכלוסייה הבדואית בדרום.
ד. החלטה 4193 – תוכנית לפיתוח תעסוקה במגזר המיעוטים )טרכטנברג(.
ה. החלטה 1052 – שדרוג אז"ת במג'דל שמס.
ו. החלטה 59 – פיתוח והרחבת אז"ת בישובים הדרוזים והצ'רקסים. בשנים האחרונות פותחו מספר אזורי תעשייה חדשים, בהם עידן הנגב-להבים- שיהווה מוקד תעסוקה גדול בנגב הצפוני, אום אל פחם, כסרא פקיעין והחל פיתוח אזור תעשייה באבו קרינאת )בתוכניות החומש למגזר המיעוטים(.

עידן הנגב - אזור משותף יהודי בדואי שהוקם ע"י 3 רשויות: רהט, בני שמעון ולהבים על מנת לנהל, לקדם, לפתח ולתכנן את אזור התעשייה המשותף שהוקם. רוב עבודות הכנת התשתית התבצעו בשטח בגודל של כ- 500 דונם, שווקו רוב המגרשים וכ 360 דונם מתוכם כבר הומלצו לרמ"י. בשנת 2015 נמשכו עבודות להשלמת הפיתוח ליזמים. החל לפעול מפעל סודה סטרים" (כ- 1,000 עובדים( ובשלבי בניה שונים נמצאים כ 20 מפעלים ביניהם מפעל קרגל שצפוי להעסיק כ 400 עובדים.

פקיען-כסרא - עבודות התשתית לצורך שיווק הושלמו והחל השיווק

אום אל פאחם - הושלמו עבודות התשתית ראשוניות לשיווק של כ- 50 דונם )שלב א'(והחלו עבודות פיתוח ראשוניות על כ 25- דונם. )שלב ב'(. שיווק רוב המגרשים אושרו בוועדת תיאום המשרדית אך ההקצאה מתעכבת לאור תכנון חדש שיזמה הרשות.

מס' החלטה

ההחלטה

סטטוס ההחלטה

1539

מיעוטים 2014

סיום מחצית מהפרויקטים (מרבית עבודות הפיתוח)

4193

טרכטנברג 2015

תחילת תכנון אזור התעשייה ע"פ תוצאות סקר פינוי מטרדים

2861

דרוזים 1 2014

קביעת תכנית לכסרא סמיע

3708

בדואים 2016

א. הפעלת מנהלות ב. ממשק בין אזורי תעשייה להסדרה

1298

טייבה 2017

א. הקמת מנהלת ב. שדרוג אזור התעשייה

1052

דרוזים 2 2017

קביעת תכנית לשדרוג אזור התעשייה מג'דל שמס

59

דרוזים צ׳רקסים

פיתוח והרחבת אז"ת בישובים הדרוזים והצ'רקסים

 

החלטת ממשלה של מעבר צה"ל לנגב
יישום החלטת ממשלה של מעבר צה"ל לנגב בתקציב של 60 מיליון ₪ לשנים 2013 עד 2017 . במסגרת החלטה זו ניתן סבסוד גבוה יותר לאזורי תעשייה ביישובי המטרה )באר שבע, דימונה, ירוחם וערד( ותקצוב למנהלת אזור תעשייה אופקים.

החלטת ממשלה בעקבות מבצע "צוק איתן"

מס' החלטה

ההחלטה

סטטוס ההחלטה

546

מעבר בסיסי צה"ל דרומה 2017

א. תמיכה בפעולות השיווק לאזורי תעשייה.
ב. תמיכה במינהלת אז'ת אופקים.
ג. תחילת תכנון ופיתוח אז'ת בצומת שוקת

1846

עוטף עזה "צוק איתן" 1 2016

א. פינוי והשמשת בריכות תמלחת.
ב. חיבור אזור תעשייה שדרות לכביש הצפוני.

2017

עוטף עזה "צוק איתן" 2

א. תכנית לקידום ולשיווק אזור התעשייה.
ב. תכנית לשדרוג אזור התעשייה.
ג. אפשרות לקידום אזור תעשייה חדש בשדרות.

2025

דרום "צוק איתן"

א. תכנית לקידום ושיווק אזורי תעשייה.
ב. מעונות יום. ג. נ.ע.מ ד. הקמת מחלפון לנ.ע.מ

2664

טייבה 20

הוקצו תקציבים לשדרוג אז'ת : שער הנגב, עזתה ומעון

 

אזורי תעשייה סולריים
מנהל אזורי פיתוח השלים בשנת 2012 את תכנון האזור הסולרי הראשון בתמנע המשך הפעילות הועברה לרמ"י בסוף שנת 2015 פורסם מכרז למתחם של 1,100 דונם.

הגז הטבעי לאזורי התעשייה
בשנת 2012 החלה פעילות ענפה לחיבור אזורי התעשייה לגז הטבעי. פעילות זו נמשכת והיחידה מכווינה יזמים ומנהלי אזורי תעשייה ומסייעת להם בקשר בין הגורמים השונים כמו רשות הגז וחברות ההולכה והחלוקה. כמו כן מתגבש נוהל אחיד בשיתוף עם רשות הגז בכדי לשלב את תשתיות הגז בתכנון של כל אזור תעשייה חדש.

הטמעת היבטים סביבתיים באזורי תעשייה
בשנת 2013 המשיך מהלך לתכנון אזורי תעשייה "ירוקים". נבחרו שני אזורי תעשייה אשר ישמשו פיילוט ספירים )הרחבה( ומבואות גלבוע.
באזורי תעשייה אלו יושם דגש על נושאים סביבתיים כמו הגברת המחזור, הפחתת הפסולת וטיפול בה, ייעול אנרגטי, אוויר נקי ועוד.

אזורי תעשייה מרחביים
ע"פ החלטת הממשלה יש להקים אזורי תעשייה מרחביים משותפים ליישובים סביבם בכדי לרכז מאמץ, לנצל יתרונות לגודל ולתרום לאיזון תקציבם של כל היישובים סביבו.
המנהל לאזורי פיתוח ביצע בדיקת היתכנות להקמת 9 אזורי תעשייה מרחביים כבר בשנת 2012 , אך נושא זה טרם קודם. לאחרונה יש כוונה לאשר אזורי תעשייה משותפים ליישובי האשכולות של משרד הפנים כך שההכנסה מאזור התעשייה תהיה משותפת ליישובי האשכול דבר שמצריך גם אישור של משרד הפנים והאוצר.

התייעלות ושיפור השרות
כחלק מתהליך ייעול הליכי התכנון והפיתוח ושיפור השירות ליזמים ולרשויות המקומיות בהן אנו פועלים, מתבצעים מספר מהלכים כלהלן:

1. נוהל רשויות מקומיות
כחלק מתהליך ההפרטה / העברת אחריות לרשויות המקומיות של פעילות המנהל לאזורי פיתוח מופעל נוהל המאפשר לרשויות המקומיות פיתוח עצמי של אזורי תעשייה, תוך ניצול הפוטנציאל ההנדסי והשיווקי הקיים ברשות המקומית.
לפי שיטה זו יש כיום כ 11- רשויות המפתחות את אזורי התעשייה שלהם בעצמן )חלקן כבר מופרטות(. בשנים 2009-2013 הועברו במסגרת זו הרשאות לרשויות מקומיות בהיקף של כ 285- אלפי ש"ח. בשנת 2014 הועברו לפי שיטה זו כ- 61,283 אלפי ₪ כמו כן ניתנו תמיכות למינהלות אז"ת בסך של 13,589 אלפי ₪.
בשנת 2015 הועברו ב"נוהל רשויות"  58,696 אלפי ₪. ועוד 500 אלפי ₪ למינהלות. כמו כן הועברו לסוכנות לעסקים קטנים מליון ₪ לצורך שדרוג חזיתות של עסקים בעיר שדרות.

2. תפיסת פתרון חדשנית לאזורי תעשייה הקמת מערכת GIS ומערכת ניהול קרקע
בשנת 2014 הוכנסה לשימוש מערכת גאוגרפית GIS , המערכת נועדה לצורכי ניהול מצבת הקרקעות והתבעו"ת תוך מעקב ובקרה על שיווק ופיתוח של מגרשים באזורי התעשייה. המערכת עוקבת באופן דינמי על הנעשהבאזורי התעשייה ומספקת מידע עדכני למקבלי ההחלטות. בשנת 2015 הושק טופס מקוון להגשת בקשות להקצאת קרקע שמאפשר שקיפות, מעקב אחר הטיפול בבקשה וטיפול יעיל ואפקטיבי יותר מבעבר.

3. מערכת מרכבה )הנהלת חשבונות(
בשנת 2011 הוכנסה לשימוש מערכת הנהלת חשבונות שתסייע ותייעל את שיטות ניהול התקציבים והתשלומים מול החברות המנהלות והגורמים הנוספים העובדים מול מינהל אזורי תעשייה. בשנה הנוכחית התבצעו הליכים לשיפור המערכת וצעדים אלו ימשכו גם בשנה הבאה.

4. מאגר מתכננים ומאגר קבלנים
מאגר הקבלנים -
קיים ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות הפיתוח.
מאגר מתכננים - קיים ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות הפיתוח.

 

סימנייה