דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

רשות לשיתוף פעולה תעשייתי

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) שבמשרד הכלכלה מופקדת על אכיפת תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) התשס"ז-2007, וכן על ניהול רכש הגומלין במדינת ישראל

סימנייה