דילוג לתוכן

חזרה

חוקים באחריות משרד הכלכלה

משרד הכלכלה אחראי על ביצועם של חוקים רבים במגוון נרחב של תחומים. כ-80 חוקים (וחיקוקים בעלי תוכן שווה ערך לחוק) המצויים באחריות ישירה של שר הכלכלה בין לבדו ובין בשיתוף עם שר אחר (בתחום משפט העבודה) + מאות תקנות, כללים וצווים מכוחם

להלן רשימת החוקים והחיקוקים בעל תוכן שווה ערך לחוק:

 1. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984 כולל חקיקת משנה
 2. חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978
 3. חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959- כולל חקיקת משנה
 4. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב1992-- סעיף 3א(א)(2) - רכש גומלין
 5. חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א- 1991- כולל חקיקת משנה
 6. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- 1957- כולל חקיקת משנה
 7. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 1996- כולל חקיקת משנה
 8. חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994
 9. פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט-1979
 10. צו יבוא חופשי, תשע"ב-2012
 11. צו יבוא חופשי, תשס"ז-2006
 12. צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006
 13. צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), תשס"ד-2004
 14. חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי"ד1954- סעיף 2(א) לחוק (רק בהיבט היתר מוצרים לייצוא)
 15. חוק החניכות, תשי"ג-1953- כולל חקיקת משנה
 16. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 - הוראות מסוימות
 17. חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953- כולל חקיקת משנה
 18. חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012
 19. חוק הגבלת המשקל בעולם הדוגמנות, התשע"ב-2012
 20. חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 - כולל חקיקת משנה
 21. צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19 א לחוק), תשל"ז-1977
 22. חוק החשמל, התשי"ד-1954
 23. חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967
 24. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 1994-(הסדרים כלכליים והוראות שונות)
 25. חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
 26. צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט-1979
 27. חוק התקנים, התשי"ג1953- - כולל חקיקת משנה
 28. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997
 29. חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה1965- - כולל חקיקת משנה פקודת מחלקת העבודה
 30. פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945
 31. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954
 32. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970
 33. חוק חומרי נפץ, התשי"ד1954- - כולל חקיקת משנה
 34. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 כולל חקיקת משנה
 35. חוק רישוי בעלי מלאכה, התשל"ז-1977 כולל חקיקת משנה
 36. חוק הצבת מכשירי החייאה, התשס"ח-2008
 37. חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008
 38. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז-1986
 39. צו פיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מוצר מזון ארוז מראש), התשמ"ד-1983
 40. חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב2012- - כולל חקיקת משנה
 41. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996 - כולל חקיקת משנה
 42. חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א1991- - כולל חקיקת משנה
 43. חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976- כולל חקיקת משנה
 44. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993
 45. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1988
 46. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993
 47. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000
 48. חוק הגנת השכר, התשי"ח1958- - כולל חקיקת משנה
 49. חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- - כולל חקיקת משנה
 50. חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז1957- - כולל חקיקת משנה
 51. חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 - כולל חקיקת משנה
 52. חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז 1957- - כולל חקיקת משנה
 53. חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963- - כולל חקיקת משנה
 54. חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008
 55. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988- - כולל חקיקת משנה
 56. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- - כולל חקיקת משנה; פרק התעסוקה והסדרת מורשים לנגישות
 57. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007. חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג-1993
 58. חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951- - כולל חקיקת משנה
 59. חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח1998- - כולל חקיקת משנה (רק היבטים התעסוקתיים ממנו)
 60. חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954- - כולל חקיקת משנה
 61. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997
 62. חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו-2006
 63. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002- - כולל חקיקת משנה
 64. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007
 65. חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב-2012
 66. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
 67. חוק מידע גנטי, תשס"א2000- - סעיף 29 לחוק
 68. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
 69. חוק גיל פרישה, תשס"ד2004- - הוראות מסוימות
 70. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994
 71. חוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992
 72. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007
 73. חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1959- - כולל חקיקת משנה
 74. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- כולל חקיקת משנה
 75. צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998
 76. צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983
 77. פקודת האגודות השיתופיות - כולל חקיקת משנה
 78. חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1988- - כולל חקיקת משנה

 

סימנייה