דילוג לתוכן

חזרה

הגנה על מאגרי מידע

רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד הכלכלה, הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א 1981, פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי מידע" - סה"כ 30 מאגרי מידע (ראה בנספח – ה' לדו"ח זה)

נספח ה' לדו"ח חופש המידע

מאגרי המידע במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א1981 , פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי המידע" – נכון ל1.1.2013-

תחומי העבודה והתעסוקה:

אגף מערכות מידע

האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2013 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה

סימנייה