דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

האגף לאיגוד שיתופי

רשם האגודות השיתופיות הנו רגולטור להסדרה, פיקוח ובקרה של פעילותן התקינה והיעילה של אגודות שיתופיות (קואופרטיבים) בארץ

כללי

רשם האגודות השיתופיות הנו רגולטור להסדרה, פיקוח ובקרה של פעילותן התקינה והיעילה של אגודות שיתופיות (קואופרטיבים) בארץ. האגף לאיגוד שיתופי מופקד על כל האגודות השיתופיות הרשומות בישראל, מכוח פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על פיה. סמכויותיו השיפוטיות של הרשם הינם על פי דין - פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה, בעלות תוקף של בית משפט שלום או מחוזי (תלוי בתחום).

 

עיקר תפקידי האגף לאיגוד שיתופי

 • מרשם - של אגודות ושעבודים, אישור תקנונים
 • בקרה חשבונאית - בדיקת דו"חות חשבונאיים
 • פיקוח שוטף בשטח
 • אכיפה - חוקרים, ועד ממונה, מפרק
 • יישוב סכסוכים - הליכי בוררות ושיפוט
 • הדרכה והנחייה של ועדי אגודות שיתופיות

השקפת היסוד בבסיס ההתאגדות כאגודה שיתופית היא, הניהול העצמי, בדרך דמוקרטית, לרווחת החברים על פי עקרונות הקואופרציה. בישראל התנועה הקואופרטיבית כוללת כשני מיליון חברים במסגרת של כ- 4000 אגודות שיתופיות.
לאגודות השיתופיות בעלות או שותפות בתאגידי משנה רבים בכל המגזרים ופעילותן מהווה כ-85% מהתוצר החקלאי, 12% מהתעשייה, 20% ממערך התובלה בישראל, 35% מהתחבורה הציבורית וכ20%- מהפעילות הכלכלית במדינת ישראל, ולכן השפעתן ניכרת על הכלכלה בישראל.
המחזור הכולל של המגזר הקואופרטיבי, מוערך בכ-120 מיליארד ₪

 

תחומי עיסוק של אגודות שיתופיות על פי קטגוריות:

 • התיישבות חקלאית וקהילתית
 • תאגידים עסקיים
 • שיווק ואספקה חקלאית
 • ביטוח הדדי וביטוח חקלאי
 • תגמולים וחסכון
 • אשראי ומימון
 • שיכון
 • תעשייה ושירותים
 • תובלה, מוניות, ותחבורה ציבורית
 • אספקת מים
 • קמעונאות

 

פעילות האגף לשנת 2013

המשבר הכלכלי באירופה ובארצות הברית כמו גם המחאה החברתית בארץ אשר במרכזה דרישה לצדק חברתי, העלתה את הרלבנטיות והחשיבות של האגודה השיתופית, המאפשרת לממש אינטרסים כלכליים, חברתיים וקהילתיים.
בשנת 2013 הורגשה מגמה של אימוץ המודל הקואופרטיבי לתוך העולם העסקי. החלה התעוררות של מיזמים קואופרטיביים שביטאו את הצורך של האוכלוסייה להגדלת המעורבות וללקיחת אחריות במציאת פתרונות ליוקר המחייה, לצמצום פערים ולחיזוק המערכת הכלכלית-חברתית.

 

להלן סיכום הפעילויות לשנת 2013

 1. רישום אגודות אשראי - שיתוף פעולה של האגף עם בנק ישראל ליצירת תשתית חוקית להקמת בנק קואופרטיבי/אגודות אשראי, אשר אמורות לתת מענה לריכוזיות יתר בבנקאות הקמעונאית, להורדת יוקר המחייה למשקי הבית בישראל לפתיחת שוק הבנקאות לתחרות וזאת במטרה להיטיב עם הצרכן.
 2. רישום אגודות לצרכנות - אגודות הבאות לתת מענה ליוקר המחיה - הקטנת פערי תיווך בין המשווק לצרכן.
 3. שיתוף פעולה עם משרד השיכון למטרות הקמת אגודות שיתופיות כפתרון של דיור בר השגה.
 4. אמצעי פיקוח ובקרה יעילים על מגזר האגודות השיתופיות - האגף לאיגוד שיתופי פועל מכוח סמכויותיו כרגולטור להסדרה, פיקוח ובקרה על פעילותן התקינה והיעילה של המערכת הקואופרטיבית במדינת ישראל.
  4.1 הוטלו 983 קנסות על אגודות שיתופיות וחברי ועד מכהנים, אשר לא הגישו דוחות כספיים כנדרש בחוק.
  4.2 הרשם מינה 62 ועדים ממונים לאגודות אשר התגלו אי סדרים בהתנהלותן, או בעקבות כשלים של ועד הנהלה מכהן.
  4.3 ניתנו 194 צווי חקירה.
 5. שדרוג מערכת המחשוב של המשרד - החל פיתוח של מערכת חדשה שאמורה לתת תשובה להתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות ומאגדת בתוכה את הדרישות האחרונות של האגף בגין תמיכה שוטפת בתהליכי העבודה המקצועיים.

 

נתונים לשנת 2013

 • רישום אגודות שיתופיות חדשות - 107
 • תיקוני תקנוני אגודות 156
 • הפיכה לחברה - 1
 • טיפול בפניות פיקוח - 3865
 • צווי חקירה - 194
 • ועדים ממונים - 62
 • דוחות כספיים - 3657
 • רישום שעבודים באגודות - 861
 • ביטול שעבודים - 1193
 • תיקוני שעבודים - 86
 • תדפיסי דוחות שעבודים - 1407
 • תעודות העדר שעבודים - 272
 • טיפול באגודות בפירוק - 209
 • פירוקים חדשים - 43
 • פירוקים שנסתיימו - 54
 • תיקי בוררויות שנפתחו - 281
 • תיקיו בוררויות שנסגרו - 250
 • בגצים

סימנייה