דילוג לתוכן

חזרה

יחסי עבודה

מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה. קידום מערכת יחסי עבודה על ידי יעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים

תקציב 2013 באלפי ₪ - 6,143 נטו
התקציב כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים

 

יישוב סכסוכי עבודה

 • מניעת שביתות ויישוב סכסוכי עבודה בדרכי תיווך, גישור ובוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה התשי"ז 1957.
 • קבלת הכרזות על סכסוכי עבודה ושביתות מכל מגזר במשק.
 • ב-2013 הוכרזו 328 סכסוכים כלל ארציים

רישום הסכמים קיבוציים

 • ב2013- נרשמו 389 הסכמים קיבוציים לציבור הרחב על זכויות עובדים - כלליים ומיוחדים, וכן הסדרים קיבוציים עפ"י חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957 .
 • ב-2013 נרשמו 62 הסכמים קיבוציים כלליים (בין ארגון עובדים לבין ארגון מעבידים), 327 הסכמים קיבוצים מיוחדים (בין ארגון עובדים למעביד.
 • ייזום והכנת צווי הרחבה של הוראות הסכמים קיבוציים כלליים על מנת להחיל את הוראות ההסכמים גם על עובדים ומעסיקים בלתי מאורגנים.
 • ב2013- פורסמו 1 צווי הרחבה.

 

קידום מערכת יחסי העבודה

 • יעוץ לעובדים ומעסיקים - מתן יעוץ פרטני לעובדים ומעסיקים בנושאים הקשורים בחוקי עבודה.
 • מחקרים - יזום ועידוד סקרים/מחקרים אפליקטיביים בתחום יחסי העבודה לשם איתור מוקדי מתח במערכת יחסי העבודה ולשם הבנת תהליכים במערכת זו.
 • ריכוז מידע - איסוף ועיבוד נתונים על סכסוכי עבודה, שביתות והשבתות במשק.
 • חקיקה - ייזום והשתתפות בחקיקה בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה.
 • פרסומים והסברה - מתן מידע לארגונים מקבילים בחו"ל - הפקה והפצה של פרסומים ועלוני מידע
 • קבלה, בדיקה ורישום הסכמים.

 

אישור פיצויי פיטורין

מתן אישורים לפי חוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963 בדבר תשלומים לקופות פנסיה, ביטוח וכיו"ב במקום תשלום פיצויים (סע' 14 לחוק) וכן אישורים על הכללת פיצויי פיטורים בשכר עבודה (סע' 28 לחוק).

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה) מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה

סימנייה