דילוג לתוכן

יחסי עבודה

מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה. קידום מערכת יחסי עבודה על ידי יעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים
חזרה

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל

מטרות המינהל

 • מיצוי זכויות עובדים
 • צמצום פגיעה בשכירים ברמות השכר הנמוכות
 • הסדרת שוק העבודה בישראל ע"י מתן רישיונות והיתרים בחוקים שבסמכות המינהל
 • מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל.
 • המנהל אמון על אכיפת חוקי עבודה וכן על מתן רישיונות והיתרים בהתאם להוראות חוקי העבודה השונים.
 • שנת 2013 הייתה שנת פעילות ה7- למנהל במתכונתו החדשה מאז החלטת הממשלה מס' 1134 מ2/2007- שקבעה תגבור במשאבי האכיפה שיביאו להקטנת הפערים בעוני.
 • המנהל מורכב משלושה אגפים: אגף הסדרה האחראי על הנפקת רישיונות והיתרים ב 5- חוקי עבודה ופיקוח על ביצוע תנאי ההיתר/הרישיון, אגף אכיפה מנהלית ועיצומים כספיים (הוקם בשנת 2012 ) מתמקד באכיפה בפרוצדורה המנהלית מתוקף החוק להגברת האכיפה ואחראי על אכיפה מנהלית ואגף האכיפה הפלילית שמטרתו אכיפה בקרב מעסיקים מפרי זכויות סדרתיים. יצוין, כי בהליך הפלילי קיימת הרחבה והעמקת החקירות לצורך יצירת רף ענישה משמעותי (הגשת כתבי אישום).

 

אגף הסדרה - רישיונות והיתרים סיכום שנת 2013

אגף הסדרה עוסק בהנפקת רישיונות והיתרים בתחומים המחויבים ב 5- חוקי עבודה, לציבור מבקשי הרישיונות/ההיתרים.

 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו- 1996
 • חוק שירות התעסוקה (לשכות פרטיות), התשי"ט-1996
 • חוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951
 • חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1953

 

דגשים בפעילות אגף ההסדרה לשנת 2012

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
בשנת 2013 המשיך האגף ברישוי קבלני כ"א וקבלני שירות בתחום השמירה, האבטחה והניקיון, בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ביום 1/1/10.
בנוסף, 40 חברות כ"א ושירותים נדרשו להגדיל את הערבות הבנקאית המופקדת במשרדנו כתוצאה מפיקוח ,בעקבות הגדלת הוצאות שכר עובדיהן מלמעלה מ-20%. ערובה זו מופקדת לצורך שמירה על זכויות עובדים, זאת באם החברות יקלעו לקשיים כספיים ולא יוכלו לממש את התחייבויותיהן כלפי עובדיהן.
בשנת 2013 נראה גידול במספר חקירות מנהליות כנגד מס' חברות מפרות חוק, אשר הביאו לסירוב מתן הרישיון/שלילת הרישיון לחברות אלה.
בד בבד עם הגברת הרישוי של קבלני השירות, ממשיכות לפנות חברות כ"א לקבלת רישיון חדש וכמו כן הפונים לקבלת רישיון לשכה פרטית.

בשנת 2013 , קיבלו רישיון חדש 49 חברות כ"א, 128 חברות שמירה אבטחה וניקיון, ו 86- לשכות פרטיות.

 

חוק עבודת נשים

בשנת 2013 התקבלו 1286 בקשות של מעסיקים להיתרי פיטורים /שינוי בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון /טיפולי פוריות לעומת 1200 בקשות בשנת 2012 - עליה של כ7%- (הבקשות לא כוללת 242 בקשות שהתקבלו ממשרד החינוך).

בשנת 2013 ניתנו 764 היתרים למעסיקים (לא כולל משרד החינוך). להלן הפילוח של הסיבות להיתרים:
507 היתרים שמהווים66%  - כתוצאה ממצב כלכלי מוכח, 134 היתרים שמהווים - 18% כתוצאה מתפקוד.
33
היתרים שמהווים4%  - מסיבת תום מינוי / תום חוזה ו90- היתרים שמהווים 12%  - כתוצאה מהסכמת העובדת.

 

חוק עבודת הנוער

בתחום ההיתרים להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות נמשכה מגמת ההסברה למעסיקים.
הושם דגש על הסעיפים הנוגעים בתנאי העסקת הילדים, בטיחותם ובריאותם, וכן עם תכני המופע בו הם אמורים לקחת חלק.

 • 3,487 ילדים הותרו להעבדה בהופעות ופרסומות.
 • ניתנו 703 היתרים לתיווך בהעסקת ילדים בהופעות ופרסומות
 • בשנת 2013 ניתנו ל84- מעסיקים היתרים להעסקת 9,086 נערים בגילאי 16-18, עד לשעה 23:00 בלילה וזאת בהתאם למגבלות החוק.

 • בשנת 2013 חודשו 543 היתרים להעסקת עובדים במנוחה השבועית. בנוסף, ניתנו 245 היתרים חדשים בהתאם הוראות סעיף 12 לחוק.
 • לצורך צמצום הבירוקרטיה וייעול תהליכים הוחלט שהיתרים בתחום מנוחה שבועית יינתנו לתקופה של עד שנתיים במקום עד שנה כבעבר. הדבר הוביל לפחות חידושים במהלך שנת העבודה.

 

אכיפת חוקי עבודה בתחום האכיפה המינהלית והפלילית - סיכום שנת 2013

ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה ולאורו עבר מינהל ההסדרה והאכיפה שינוי ארגוני.
שנת העבודה 2013 התאפיינה בעיצוב ומיצוב תהליכים ארגונים באגף האכיפה המנהלי, והמשך בניית אגף האכיפה הפלילי.
המינהל אייש את רוב תקני הפיקוח ובעלי התפקידים הן במטות האגפים והן במחוזות והתמקד בהכשרות מקצועיות ובניית תהליכי עבודה סדורים בכדי לעשות את ההתאמות הנדרשות לצרכים העולים ומתן מענה מקסימאלי לאכיפה איכותית ויעילה.
כמו כן, השנה התמקד אגף האכיפה המינהלית בבניית מערך העיצומים הכספיים הכולל איוש תקנים, הכשרה, קביעת נהלי עבודה וממשקים עם ועדות ערר המרכז לגביית קנסות ועוד.
אגף האכיפה הפלילית התמקד בקביעת סדרי עדיפות לאכיפה והכשרה וכן התמקצעות העובדים בתחום.

בנוסף התמקד המינהל באכיפה רחבת היקף במשק תוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות ובעובדי קבלן בעיקר בתחום האבטחה השמירה והניקיון.
החל ממחצית השנה הושם דגש פעילות משותפת יזומה, רחבת היקף עם מנהלת ההגירה ומשטרת ישראל בנושא מסתננים, הכוללת פעילות יומיומית של צוותים משותפים לאכיפת חוקי עבודה אצל מעסיקי מסתננים במרכז הארץ.

 

דגשים בפעילות האכיפה לשנת 2013

מיקוד באכיפת חוקי עבודה משפיעי שכר

 • כמו בשנים האחרונות גם בשנת 2013 הושם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וההסעדה וכן עובדים בעלי שכר נמוך.
 • במסגרת האכיפה ניתנה עדיפות לאכיפת החוקים "משפיעי שכר" המפורטים להלן:
 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951
 • סעיף 26 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958
 • צו הרחבה לפנסיה (בהליך המינהלי).

דגשים באכיפה יזומה:

במהלך שנת 2013 לצד אכיפה שוטפת, ביצע אגף האכיפה פעילות ממוקדת בקרב אוכלוסיות מוחלשות ובעלות שכר נמוך בענפים הבאים:

 • אכיפה ממוקדת עובדי שמירה, אבטחה וניקיון - (ינואר, דצמבר 2013) במהלך 2013 התקיימו שני מבצעיים ארציים לבדיקת תנאי העסקתם של עובדים ועובדי קבלן בתחום השמירה, האבטחה והניקיון במסגרת החוק להגברת האכיפה. במבצעים אלו ניתן דגש לאחריות מזמין שירות בהתאם לתוספת השלישית בחוק.
 • מבצע רשתות שיווק (מרץ 2013) - מבצע ממוקד במסגרתו מוקדה האכיפה בתנאי העסקתם של מועסקים ברשתות שיווק.
 • מבצע נוער (יולי-אוגוסט 2013) - מבצע בפריסה ארצית בשילוב הנוער העובד והלומד לאכיפה מוגברת של חוקי עבודה בקרב מעסיקי בני נוער עם יציאתם לחופשה והשתלבותם בשוק העבודה בדגש על העסקת נוער בשווקים.
 • שירותי הסעדה בחצרות המזמין (אוקטובר 2013) - מבצע בפריסה ארצית בו נבדקו קבלני שירות, מנהלים כלליים ואחריות מזמיני השירות המחייבת בחוק להגברת האכיפה, בדגש על תנאי העסקתם של טבחים, עובדי מטבח כלליים ומגישים.
 • מגזר ערבי (מאי 2013) - במהלך כל שנת 2013 ניתנה עדיפות לטיפול באוכלוסיית העובדים במגזר הערבי בענפי המסחר והשירותים הכלליים, במהלך חודש בוצעה אכיפה ממוקדת רחבה במגזר הערבי.
 • מגזר חרדי (מאי 2013) - אוכלוסיה זו מוגדרת כאוכלוסיה מוחלשת בשוק העבודה ולכן ניתן דגש על מעסיקים במגזר החרדי, במלך חודש מאי בוצעה אכיפה ממוקדת באוכלוסיה זו בערים: ירושלים, בני ברק וערים נוספות.
 • אכיפה ממוקדת מסתננים (מבקשי מקלט) - במהלך כל שנת 2013 ניתן דגש לפעילות אכיפה משולבת עם רשות ההגירה לבדיקת תנאי העסקתם של מסתננים בדגש על הפרות שכר ופיקוח על שעות העבודה.
  • באילת ספטמבר 2013 התמקדות בענף המסחר ומכבסות.
  • תל אביב-יפו מספטמבר 2013 התמקדות בענף המסעדות והמסחר.
 • מסעדות (ספטמבר2013) - מבצע ארצי ממוקד תל אביב-יפו במסגרתו מוקדה האכיפה בתנאי העסקתם של עובדים זרים במסעדות.

 

מערך האכיפה בתחום העובדים זרים

במהלך שנת 2013 , תגבר מנהל הסדרה ואכיפה את מערך כוח האדם ביחידת הזרים בהתאם לאישור התקנים בחוק להגברת האכיפה, במסגרתו גויסו מפקחים נוספים למשרה מלאה וחלקית.
פעילות האכיפה הורחבה וניתן דגש לאוכלוסיית המסתננים ומבקשי מקלט בענפים השונים. כמו כן ניתן דגש לטיפול בתלונות של טיפול בעובדים ענפי הבניין והחקלאות במסגרת הסכמים הבילטראליים.

 

שיתוף פעולה עם גורמים פנים וחוץ ממשלתיים למינוף פעולות האכיפה

א. במסגרת מינוף פעילות האכיפה בה נוקט האגף הונפקו למעלה מ-8,000 אישורים למעסיקים בדבר הרשעות וקנסות או העדרם אשר שימשו כתנאי סף לבקשתם / מועמדותם למכרזים בגופים איתם ביקשו לעבוד ובניהם:

 • במסגרת חידוש רישיון לעסוק כחברת שמירה ביחידה לרישוי שומרים וחוקרים פרטיים במשרד לביטחון פנים
 • במסגרת מועמדות למכרז ממשלתי ובגופים ציבוריים נוספים.
 • בבקשה למתן סיוע ממשרד הכלכלה- בשנה זו נשלל סיוע מחברה שהגישה בקשה למרכז השקעות בעקבות הפרה של חוקי עבודה .

ב. קידום שיתופי פעולה מול פורום אכיפה במחוז הצפוני בו משתתפים נציגי המוסד לביטוח לאומי, רשות המיסים, משרד הבריאות , החקלאות ופרקליטות מחוז צפון - התוצר של הפורום הינו ביצוע פעולות אכיפה כנגד מעסיקים של כל הרשויות.

ג. שיתוף פעולה במסגרת ועדת מנכ"לים בנושא המאבק בסחר בבני אדם:

 • ישיבות תיאום בפורום ועדות מנכ"לים
 • השתלמות מקצועית בינלאומית בהובלת משרד החוץ
 • האמריקאי בנושא סחר בבני אדם.

ד. השתתפות בכנסים מקצועיים לקידום פעילות הסברת חוקי העבודה שבסמכות המינהל:

 • איגוד בעלי מלאכה
 • איגוד לשכות המסחר
 • נציגי מרכזי התעסוקה
 • הנוער העובד והלומד
 • כנס יועצי מס
 • מועצת פועלי ירושלים
 • איגוד בעלי האולמות
 • כנס חברות שמירה ואבטחה (הסתדרות לאומית)
 • מרכזי קייטנות משרד החינוך
 • כנס מסעדנים בחיפה
 • כנס משק וכלכלה

 

נתוני אכיפה מינהלית ופלילית לשנת 2013

פעולות חקירה

 • נפתחו 2,539 תיקי חקירה כנגד מעסיקים שבוקרו לראשונה במהלך שנה זו (מתוכם 109 בהליך פלילי).
 • הסתיים הטיפול ומוצו ההליכים ב 2,273- תיקי חקירה (כולל תיקים משנים קודמות) אשר כללו 8,544 פעילויות חקירה באכיפה המנהלית וכן הסתיים הטיפול ב276- מעסיקים בהליך הפלילי.

 

הליכים מינהליים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2013

 • הוטלו כ217- עיצומים על 906 מעסיקים בסכום של 15,965,610 ₪, מתוכם בוטלו לאחר זכות טיעון 6 עיצומים כספיים.
 • ניתנו 3139 התראות מנהליות (במסגרת החוק להגברת האכיפה) למעסיקים שהפרו חוקי עבודה, מתוכם בוטלו לאחר זכות טיעון 15 התראות מנהליות.

 

הליכים פליליים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2013

הוגשו 208 כתבי אישום ע"י המחלקה המשפטית כנגד מעסיקים שהפרו חוקי עבודה

הוטלו 257 קנסות בסכום של 2,663,200

ניתנו 225 התראות פליליות

תחום שמירה אבטחה וניקיון

עם כניסת החוק להגברת האכיפה לתוקף התווספו כלים נוספים לאכיפת זכויות עובדים בקרב אוכלוסיית עובדי השמירה, האבטחה והניקיון גם בהיבט של אחריות מזמין שירות וזאת בנוסף לכלי האכיפה הפלילי ועמידה בתנאי הרישיון שהיו עד כה.
אוכלוסיית עובדי הקבלן נחשבת לאחת האוכלוסיות החלשות במשק הן מבחינת שכרם הן מבחינת תנאי העסקתם. צורת העסקה של רוב עובדי הקבלן הינה שעתית ומוסיפה לפגיעה בזכויות המגיעות לעובדים אלו נוסף על האחריות המינהלית והפלילית המוטלת על המעסיק בנוגע לשמירת הזכויות של עובדיו, קיבלו תחומי השמירה, האבטחה והניקיון ביטוי נוסף ומיוחד בחוק להגברת האכיפה בדמות אחריות אישית של מזמיני שירות.
בתחום קבלני שמירה, אבטחה וניקיון פועל המינהל באמצעות 3 הזרועות שבמינהל: רישוי, אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית.
לאור האמור אחת לחודש מתכנס פורום הכולל את נציגי 3 זרועות האכיפה , תחום פניות ותחום המודיעין. במסגרת זו מוצפים כל התלונות / מידע שהתקבל במינהל בחשד להפרת חוקי עבודה
בענף זה והפורום דן ב" טיפול " הנכון כנגד חברה זו בהתבסס על נוהל ניתוב.
המשמעות שמאחר ורישוי חברות שמירה, אבטחה וניקיון הוא בסמכות המינהל, ישנו שימוש במידעים הנצברים במינהל בעת מתן הרישיון ואף מתבצעות חקירות בתחום הרישוי למול קבלנים המפרים את תנאי הרישיון.
מכניסת החוק להגברת האכיפה דן הפורום ב-250 תלונות שהתקבלו בחשד להפרת חוקי עבודה בענף זה במסגרת זו נפתחו 177 תיקי חקירה.

 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה) מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה

סימנייה