דילוג לתוכן

יחסי עבודה

מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה. קידום מערכת יחסי עבודה על ידי יעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל
חזרה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה) מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה

הפיקוח והאכיפה נעשים מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954- ותקנותיו, וכן מכוח פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל 1970- ותקנותיה. כמו כן אחראי המינהל על מתן היתרים לפעילויות שונות ועל הסמכות של גופים העוסקים בתחומי בטיחות ובריאות בתעסוקה. הפיקוח והאכיפה מתבצעים בכל ענפי המשק - בתעשייה, בבנייה, בחקלאות ובשירותים. הפיקוח כולל הנחיות לבטיחות, אכיפת חוקים ותקנות, דוחות פיקוח, צווים וחקירות תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

מקומות עבודה נתונים לפיקוח -  65,834
מתקנים הנמצאים בפיקוח שאינם במקומות העבודה - 52,155

הפעלת פיקוח במקומות עבודה

 • ביקורי פיקוח בתעשייה, מלאכה ושירותים -  9,436
 • ביקורי פיקוח בבניה ובבניה הנדסית -  5,823
 • ביקורי פיקוח בחקלאות - 330

חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 • חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע פעילות -  154
 • מספר חקירות שהסתיימו -  68
 • מספר חקירות שנסגרו/בוטלו -  26

הוצאת צווים

 • צווי בטיחות (איסור המשך עבודה לצמיתות או עד לתיקון הליקוי) - 1,343
 • צווי שיפור - 2,957

קידום תקנות וחקיקה

בשנת 2013 טופלו החוקים והתקנות הבאים:

 • תיקון סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה.
 • תיקון פקודת הבטיחות בעבודה בנושא מעליות ומעלונים.
 • תיקון תקנות ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים.
 • תקנות הבטיחות באסבסט.
 • תקנות הבטיחות באבק מזיק.
 • תקנות מניעת אלימות בספורט.
 • תקנות מכשירי החייאה.
 • תקנות בטיחות בחומרי הדברה.

הוצאת אישורי מינויים לתפקידים שונים

על פי החוקים והתקנות, נדרש אישור מינוי לתפקידים שונים.
המינהל מאשר את המינויים לאחר שנבדקת התאמת האדם לתפקיד המבוקש.

הסמכות שטופלו במינהל בשנת 2013

המינהל מסמיך ומפקח על עשרות אלפי נותני שירותים בנושאים שונים, בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה. לצורך ביצוע ההסמכות מקיים המינהל בדיקות של מועמדים, קובע תכניות לימודים, מקיים בחינות וכן בודק באופן שוטף את כשירותם לעסוק בתפקיד לו הוסמכו.

הוצאת היתרים ואישורים

מינהל הבטיחות מנפיק מדי שנה אלפי היתרים לנושאים שונים. כמו כן, המינהל הוא אחד מנותני האישור לצורך רישיון עסק בסוגים רבים של מקומות עבודה. לצורך מתן אישורנו, אנו בודקים את ההיבטים בטיחותיים במקום העבודה וקובעים תנאים לרישיון העסק.

בריאות תעסוקתית

מטרת הפעילות המתבצעת על ידי המינהל בתחום הגיהות התעסוקתית, היא לקדם ולשפר את מצב הגיהות במקומות העבודה השונים, כדי למנוע ולצמצם חשיפות עובדים לגורמים מזיקים הכוללים גורמים כימיים, ביולוגיים, פיזיקאליים וארגונומיים כאחד, העלולות לגרום למחלות מקצוע. בין השאר על ידי ביצוע ניטורים תעסוקתיים אישיים ובסביבת העבודה לשם הערכה של מידת החשיפה לגורמים מזיקים שונים.

במשך השנים אף נבנה באגף (במעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית) מאגר נתונים ארצי הכולל מאות אלפי תוצאות ניטורים כימיים ופיסיקאלים המסייע הן לקבלת תמונה מערכתית על היקף וחומרת החשיפה לגורמים מזיקים שונים לפי סוג תעשייה/תהליך והן לקבלת החלטות מושכלת באשר לקדימויות טיפול, מהות הטיפול הנדרש ועוד.

 • במהלך 2013 בוצעו על ידי מעבדת אגף הפיקוח 253 ביקורי פיקוח, ו-1,192 בדיקות סביבתיות בכ-285 מפעלים לפי הפירוט הבא:

 • בנוסף, נקלטו ממעבדות מוסמכות כ3,500- דוחות ניטור של גורמים כימיים ורעש ו1,200- סקרים מקדימים. כל הדוחות, לאחר בקרה, נשלחו למפקחי מינהל הבטיחות ולשירות רפואי מוסמך.
 • חודשו הסמכות של 16 מעבדות דיגום, 15 מעבדות אנליזה, 16 מעבדות רעש.
 • עמדו למבחן הסמכה לבודק רעש 10 מועמדים, למבחן הסמכה לדיגום -  16מועמדים.
 • התקיים בפעם הראשונה קורס הכשרה ספציפי בגיהות למפקחי עבודה וותיקים וחדשים לשם הטמעת הנושא וקידומו.
 • עודכנו מספר הנחיות חדשות לדיגום, דיווח והסמכה באתר של המעבדה.
 • הותקנה במעבדות דיגום גרסה חדשה של תוכנת דיווח נתוני ניטור.

 

מחקר ופיתוח - הפעולה המונעת

הפעולה המונעת והמחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה הוקמה לצורך סיוע בהגנה ובשמירה על העובד ובריאותו במקום העבודה.

מטרת הפעולה המונעת לתרום לבטיחות העובד ובריאותו באמצעות מניעה, במישרין או בעקיפין, של היפגעות עובדים בתאונות עבודה ובמחלות מקצוע.
כדי לקדם את מטרותיה היא פועלת להגדלת הידע הקיים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה וליישומו במקומות עבודה, ליצירת כלים ואמצעים להפצת הידע ויצירת פעילויות מגוונות המקדמות את בטיחות ובריאות העובד במקום עבודתו.
הידע הנוצר והנאסף באמצעות הפעולה המונעת מקיף נושאים רבים הנכללים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה: גיהות תעסוקתית - איתור סיכונים ומציאת פתרונות למניעת פגיעתם בעובדים, פסיכולוגיה תעסוקתית, ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, ניהול בטיחות, שיטות הדרכה, העברת מידע ועוד.

 

נושאים נוספים שקודמו בשנת 2013

 • עבודת הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית - 'ועדת אדם'.
 • הכשרת ממוני בטיחות כ'מכיני תוכנית לניהול בטיחות'.
 • השתתפות בהתקנה ועדכון של תקנים בתחומי הבטיחות והגהות במסגרת מכון התקנים הישראלי.
 • ביצוע פיקוח ורישוי במתקני ספורט בעלי קיבולת של מעל 500 איש.
 • פתיחת קורס מנהלי מתקני ספורט.
 • פתיחת קורס פיילוט למנתחי סיכונים תהליכיים כחלק מעבודת המטה הנדרשת לקראת פרסום התקנות בנושא.
 • הסמכה וחידוש הסמכה של שירותי רפואה תעסוקתיים שאינם קופות חולים.
 • קורס להכשרת מפקחים לנושאים גיהותיים.
 • אכיפה מוגברת של המעבדה המרכזית על ביצוע סקרים מקדימים.
 • בדיקות חשיפות לניטרוז אוקסיד במרפאות שיניים.
 • כתיבה ופרסום נהלי הסמכה של המעבדות גיהות.
 • מתן שירותי בטיחות ובריאות תעסוקתית לכ-1500 מקומות עבודה קטנים-פרויקט רב שנתי.
 • מימון והפעלת מחקרים, סקרים ופעולות יישומיות אשר נבחרו לבצוע באמצעות "קול קורא" בשנים קודמות.
 • פרסום "קול קורא" במתכונת חדשה - מכרז 56/13, ומתן אפשרות למבצע המחקר לקבל את זכויות הקניין הרוחני של עבודתו.
 • המשך הפעלה וקידום 'רשם מחלות תעסוקתיות'.
 • קורס להכשרת בודקים מוסמכים לקרינה מייננת באמצעות מכון מחקר גרעיני שורק.
 • ביצוע קמפיין תקשורת ברדיו, באינטרנט ובשלטי חוצות.
 • ביצוע פיילוט אכיפה מוגברת/משולבת בבנייה.

סימנייה