דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

תקציב ● תמיכות ● פיקוח ובקרה ● הפעלת מוקד ● חוק הפיקוח ● תכניות בביצוע

תקציב

2010 – 780,000,000 ₪

2011 – 1,044,340,000 ₪

2012 – 1,017,413,000 ₪

2013 –1,180,000 ₪

2014 – 1,371,118 ₪

 

תעריפי מעונות יום ומשפחתונים

 • תעריפי מעונות היום והמשפחתונים לשנת לימודים תשע"ה עודכנו בחודש אוגוסט 2014.
 • עלות אחזקת ילד/תינוק במעונות המופעלים ע"י חברות המסווגות כמלכ"ר עלו החל מאוגוסט 2014 בשיעור של 2.80%
 • תעריפי המשפחתונים לא עלו. יתכן דיון באוצר לגבי העלאת  המחיר לשנת תשע"ה

 

תמיכות לבינוי מעונות יום

 • המשרד פעל בשנה זו לשינוי שיטת חלוקת כספי תמיכה באמצעות מעבר לנוהל הקצאה. בשנת 2014 מיועד לנושא תקציב של 200 מלש"ח

 

תמיכות החלפת רכיבי אסבסט

המשרד פרסם מבחן תמיכות לשנת 2014 . הבקשות תוקצבו בהתאם לדרישות ומגבלות התקציב.

 

פיקוח ובקרה

 • בשנת תשע"ג החלו 2 חברות שזכו במכרז לבצע בקרה בטיחותית על המעונות היום והמשיכו את הבקרה בצהרונים.
 • נבנו כלי בקרה לביצוע בקרה חינוכית- טיפולית ע"י מפקחי האגף אשר הוכשרו לכך בקורס שהסתיים ב-30.12.2012.

 

הפעלת מוקד

מתחילת שנת הלימודים תשע"ג טיפל המוקד ב-120,000 בקשות הורים לסבסוד שכר לימוד במעונות, משפחתונים וצהרונים, כאשר למרביתם עודכנה דרגת זכאות והיתר נמצאים בשלבי טיפול שונים בבקשתם לרבות דרגות 12, ללא זכאות. על מנת לקדם את הטיפול בבקשות אלו נציגי השירות במוקד מבצעים שיחות יזומות להורים שבקשתם נמצאת בטיפול וההורים נדרשים להשלים מסמכים לצורך קביעה או עדכון דרגת הזכאות.

מונה מנהל תחום מוקד, עובד המשרד במשרה מלאה, הנותן ליווי שוטף הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים בקליטת ילדים לשנת תעש"ג ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ד.

שירות המאפשר להורים הגשת בקשות לתמיכה ולרישום ילדים במערכת באופן מקוון זוכה להערכה הולכת וגוברת בקרב ההורים, כך שבשנת הלימודים תשע"ג השתמשו בשירות זה מעל 40% מכלל ההורים וזאת לעומת שנת הלימודים תשע"ב, בה השתמשו בשירות זה 24% בלבד. יש לציין, כי שירות זה מאפשר לייעל את תהליך הרישום של הילדים למעונות, למשפחתונים ולצהרונים.

נוסף על כך, מפעיל האגף כיום מגוון כלים, המאפשרים להורה לקבל מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי מבלי להזדקק לשיחה עם נציג שירות מהמוקד. כלים אלו כוללים בין היתר מערכת עדכונט, המאפשרת להורה לשלוח למוקד מסמכים שהוא נדרש להשלים לשם קביעה או עדכון הדרגה ומערכת המאפשרת בירור סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה.

במערכות המידע, המשמשות את המוקד, בוצעו שיפורים ושדרוגים רבים בשיתוף אגף מערכות מידע. בזכות שיפורים אלו זוכים ההורים כיום בשירות איכותי יותר.

פורום הסרת חסמים, הפועל במטה המשרד, ריכז תלונות הורים בנושא הקריטריונים לקבלת הסבסוד וקיבל החלטה לאפשר קבלת הזכאות לתמיכה לאוכלוסיות נוספות, שלא הופיעו במבחני התמיכה. כך זכו הורים רבים בסבסוד הורים לומדים רבים ובכלל זה סטודנטיות לרפואה, סיעוד, תואר שלישי ועוד.

 

נתונים בתשע"ד-תשע"ה: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים

נתונים בתשע"ד - 148,603 ילדים בגילאי לידה עד 2.9 שנים מהם:

 • 130,603 ילדים לאימהות עובדות וכ-18,000 ילדים המופנים מלשכות הרווחה והמתוקצבים ע"י משרד הרווחה.
  כ-1,720 מעונות יום וכ- 3,700 משפחתונים בפריסה ארצית מוכרות.
 • צהרונים תשע"ד: על פי ועדת טרכטנברג אשכולות 1-3 עברו לאחריות משרד החינוך, למרות זאת כמות הבקשות עלתה ובעטיין מספר הילדים לא ירד בהתאמה. הוגשו נכון לעכשיו בקשות עבור 26,600 ילדים
 • ירושלים מהמסגרות בירושלים בגילאי גן הועברו לאחריות משרד החינוך החל מחודש פברואר 2013
 • משפחתונים תשע''ה: מספר המשפחתונים במערכת עומד על 3,700 משפחתונים.

 

הצעת חוק הפיקוח

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התש"ע- 2010 שהגיש שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, והייתה הצעת חוק ממשלתית אשר קובעת לראשונה הסדר מקיף וכולל לרישוי ופיקוח על מסגרות לפעוטות (לידה עד גיל שלוש) שבהן שוהים שהות יומית שבעה פעוטות לפחות והפועלת לפחות 20 שעות בשבוע.

 

עוד בהצעת החוק:

 • חובת רישוי
 • תנאים מוקדמים למתן רישיון
 • תנאים לקיום בתקופת רישיון
 • סמכויות אכיפה מנהלית ופלילית
 • הוראות תחולה ועוד.

הצעת החוק לא עברה בקריאה שנייה.
החוק נוסח מחדש ופורסם להערות הציבור ממתין לקריאה ראשונה במסגרת הכנסת החדשה. טיוטת חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, התשע"ד-  2014הוכנה, אך טרם הועברה לוועדת השרים לענייני חקיקה לאישורה לצורך קריאה ראשונה בכנסת

 

תכניות בביצוע

 • ליווי שוטף הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים בקליטת ילדים לשנת תשע"ד ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה.
 • מתן תמיכה לילדי אמהות עובדות עפ"י אמות מידה וקריטריונים התואמים לצרכי האם העובדת.
 • מתן תמיכה לבניית, הרחבה והסבת מבנים למעונות יום.
 • מימון החלפת גגות אסבסט במעונות בעלי סמל.
 • שיפור איכות הטיפול: באגף ובמערכת מעונות היום.
 • באגף: התמקצעות מפקחי האגף והכשרתם לביצוע בקרה על איכות הטיפול הניתנת המעונות והשלמת תהליך מחשוב הכלים לביצוע הבקרה.
 • במערכת מעונות היום: יישום הדרגתי-רוחבי של הסטנדרטים במעונות ובמשפחתונים בדגש על בטיחות, הכשרת כוח אדם בנושא הדרכה וביצוע תכנית הכשרה, קורסים והשתלמויות לצוות החינוכי במעונות ובמשפחתונים.
 • הפעלת מודל פיקוח משולב של מפקחים ממשלתיים ומינוי גופי בדיקה שיסייעו לאגף בבקרה על המסגרות כולל בקרה בטיחותית שוטפת.
 • האגף ימשיך בהיערכות לביצוע תכניות בהתאם להחלטות ממשלה בגין ועדת טרכטנברג.
 • במהלך תשע"ד תתבצע בקרה שוטפת במעונות לבדיקת ליקויי בטיחות ווידוי תיקונם.
 • במהלך 2014 תתבצע הערכת הפיילוט לביצוע בקרה חינוכית-טיפולית.

 

סימנייה