דילוג לתוכן

פיקוח מקצועי פדגוגי

פעולות הפיקוח מקצועי פדגוגי בשנת העבודה 2013
חזרה

מגמות ראשיות

מה"ט - מגמות ראשיות בשנה"ל תשע"ד

 

מגמה ראשית

סה"כ לומדים

נשים

אחוז נשים

הנדסת מכונות

3608

218

6.04

הנדסת תעשייה וניהול

2775

967

34.85

הנדסת הבניה

4634

290

6.26

אדריכלות ועיצוב פנים

3201

2254

70.42

הנדסת חשמל

2687

60

2.23

הנדסת אלקטרוניקה

1031

265

25.70

הנדסת כימיה

461

305

66.16

הנדסת חקלאות

36

5

13.89

הנדסת תוכנה

2795

1609

57.57

מכשור ובקרה

180

2

1.11

צילום ומדיה דיגיטאלית

61

35

57.38

הנדסת קירור ומיזוג אויר

149

1

0.67

ביוטכנולוגיה

289

202

69.90

הנדסת קולנוע וטלוויזיה

205

75

36.59

עיצוב תעשייתי

207

142

65.44

אדריכלות נוף

296

97

32.77

הנדסת קול הקלטה והגברה

223

11

4.93

תקשורת חזותית

427

365

85.48

הנדסת תקשורת אינטראקטיבית

352

204

57.95

הנדסה רפואית

408

352

86.27

טכנולוגיות מים

464

74

15.95

סה"כ

24499

7533

30.75

 

תחום פדגוגיה:

מפתח ומספק את התשתית המקצועית, שרותים פדגוגיים, בחינות והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף, במסלולים השונים, לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים.

 

ברוטו כולל עודפים 2013

ביצוע מזומנים 2013

יתרת התחייבויות 2013

תקציב 2014 (באלפי ₪)

17,915

8,550

5,748

9,481

 

 

 

תקציב הבחינות כולל הכנסות מדמי בחינה בגובה 7,500 אלפי ₪.

 

תחום פדגוגיה מטה

תחום הפדגוגיה ממונה על המחלקה הפדגוגית במטה, יחידה לתכניות לימודים, מחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי )מאה(, תחום הבחינות, תחום מדידה והערכה פדגוגית ויחידה לאוכלוסיות מיוחדות. יחידת המטה אחראית על גיבוש והפעלת סטנדרטים מקצועיים-פדגוגיים למסלולי הכשרה והשתלמות מקצועית, לענפים, מגמות, מקצועות לימוד ומקצועות בחינה וכן לפרויקטים פדגוגיים מערכתיים, תאום בין היחידות הפדגוגיות, משרדי ממשלה, גורמי חוץ והלשכה המשפטית בהסדרת מקצועות וחקיקה וכן בהצעות "מחליטים" הנוגעים לחינוך והכשרה מקצועית, התעדה והסמכות.

הפעילות בתחום כוללת הסדרת מקצועות חדשים להכשרה מקצועית וקביעת חוקת זכאות לתעודות השונות. בשנת 2013 הושלמה טיוטה להצעת חוק הכשרה מקצועית והצעת מחליטים על חינוך מקצועי והכשרה מקצועית והקמת יחידת הסמכות, בשיתוף הלשכה המשפטית. נערכו דיונים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וארגונים שונים על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית(, בשיתוף הלשכה המשפטית וכן הנחיות ליישום התקנות. ב- 2013 היחידה המשיכה את הטיפול בהסדרת תחומים חדשים: גז טבעי, התייעלות אנרגטית, בודק שכר מוסמך וכן הרפורמה לצמצום הסמכות בענף הרכב בשיתוף משרד התחבורה.

היחידה אחראית על ייזום וריכוז פרויקטים פדגוגיים במסלולי הכשרה והשתלמות של נוער ומבוגרים ובמסלולים לאקסטרנים, הנחיות לפיתוח פרויקטים, תכניות, אמצעי הוראה, בחינות והשתלמויות.

במטרה לאפשר התאמות של תכניות לימודים נדרש לקבוע אמות מידה לדרגות הגמשה. היחידה המשיכה בהטמעת סטנדרטים והתאמות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לתלמידים עם מוגבלויות, לתלמידים ונבחנים לקויי למידה - צעירים ומבוגרים.

כמו כן החל עדכון של סדרת ערכות הדרכה "מפתחות" להוראה ולמידה מותאמת. עודכנו רשימות של מגמות לימוד בהתאמה למכרזים חדשים ונהלי האגף. היחידה אחראית על הריכוז והטיפול בתלמידים ונבחנים לבגרות בנושאים הקשורים להשוואת השכלה ולאישור קורסים בהכשרה מקצועית לגמולי השתלמות בוועדה הבין-משרדית בשיתוף אגפים שונים במשרד החינוך. היחידה פרסמה מכרז חדש לקניית שירותים מקצועיים-פדגוגיים שישרת כל היחידות בתחום הפדגוגיה. היחידה מטפלת באפיון, הזנה ועדכון כל התשתיות הממוחשבות לקליטת תלמידים, נבחנים, פעולות וכו'. התשתית כוללת את המנגנונים לחישוב זכאות והנפקת תעודות בכל מסלולי הכשרה והשתלמויות לנוער, למבוגרים ולנבחנים אקסטרניים וכן הטיפול בחריגים.

בשנת 2013 החל פרויקט רב-שנתי לאקרדיטציה של לימודים, בחינות ותעודות מול משרד החינוך וצה"ל.

היחידה החדשה למדידה והערכה פדגוגית שותפה למחקרים חדשים בחינוך מקצועי ומחקרים בינלאומיים כגון PISA. ב 2013-החלה שותפות עם הלמ"ס במחקר PIAAC שיבחן מיומנויות אוריינות ופתרון בעיות בקרב מבוגרים. היחידה ערכה ב-2013, 5 דוחות מערכתיים במקצועות רישוי במטרה לזהות כשלים מערכתיים ולטפל בהם.

 

היחידה לתכניות לימודים

היחידה אחראית על פיתוח ועדכון של תכניות לימודים והתאמתן לדרישות המשק ולצרכים של האוכלוסיות השונות. היחידה מזמינה סקרים וניתוחי עיסוקים כבסיס לפיתוח ועדכון תכניות לימודים. היא אחראית על הכנת תשתית מקצועית-פדגוגית וגיבוש רשימת מגמות מותאמות למכרזים של מסלולי יום מתוקצבים, למסגרות מוסדיות, מסגרות משולבות עם התעשייה, כיתה במפעל ולמסלולי הכשרה תוך כדי עבודה (OJT). היחידה אחראית על פיתוח פרויקטים מערכתיים כגון: עריכת שינויים מבניים במסלולי הכשרה למבוגרים, עיצוב מכינות טרום הכשרה וטרום תעסוקה למגוון אוכלוסיות מיוחדות, התאמת תכניות הליבה למסגרות הנוער של האגף )כולל למוסדות דוברי ערבית(, עיצוב והתאמה של תכניות לימודים למגזר החרדי לפני ובמסגרת השרות הצבאי - כגון פרויקט שח"ר; שילוב נושאי רוחב כמו "עבודה בגובה" ו"התייעלות אנרגטית" לכל תכניות הלימודים הרלבנטיות לתחום זה.

בשנת 2013 היחידה עסקה בהתאמת תכניות לצרכי התעשייה והמעסיקים בכלל - בין היתר לצורך קבלת רישיון חשמל מסויג למפעלים ולמוסדות וכן בדיקה, התאמה ואישור תכניות לימודים חיצוניות - לרבות תכניות הכשרה מותאמת במפעלים. היחידה מפתחת ומעדכנת באופן שוטף תכניות מסגרת )למסלולי מבוגרים( ותכניות חניכות )למסלולי נוער(, תשקיפים למגמות חדשות, מסמכים קוריקולריים שמיועדים לניהול פדגוגי של מסגרות הכשרה והשתלמות מקצועית ולסייע ללשכות התעסוקה להציג תמצית המקצוע / העיסוק, המטרות, הלימודים והדרישות להפניית מועמדים לקורסים. כמו כן היחידה מזינה ומעדכנת באופן שוטף במערכת הממוחשבת, מערכת שעות, סמלי מקצוע לימוד ובחינה, חוקת זכאות לתעודות בהתאם למסלולים השונים.

ב-2013 פותחו והופקו בסה"כ: 193 פרויקטים, משימות ומסמכים קוריקולריים שונים, ביניהם: פיתוח והתאמת 21 תכניות לימודים מיוחדות להכשרת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים )חרדים, בני מעוטים, חיילים משוחררים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלויות(, נערכו 3 ניתוח עיסוקים, פותחו 12 תכניות לימודים חדשות, עודכנו, הותאמו ואושרו 68 תכניות לימודים - לפי דרישות המעסיקים, לפי מקצועות הליבה ולפי דרישות חוק החניכות, פותחו ועודכנו 11 תכניות בנושאי אנרגיות מתחדשות, מערכות מים ופיתוח בר קיימא, פותחו והופצו ל"שטח" 78 מסמכים קוריקולריים שונים להפעלת הכשרות עבור מסגרות נוער ומבוגרים )פרויקטים מערכתיים וסקרים, אוגדנים למערכת שעות במסלולים השונים, אישורי הפעלה לתכניות לימודים חדשות, תשקיפים למגמות ועוד).

 

המחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי )מא"ה)

היחידה עוסקת בייזום, פיתוח ועדכון חומרי לימוד ואמצעי הוראה, פיתוח והפקת מאגרי שאלות ותשובות כחומר לימודי לתרגול וכהכנה לבחינות גמר. היחידה מפעילה מערך משודרג של מבחני כניסה למיפוי רמת השכלה של תלמידים חדשים הנקלטים בבתי הספר לנוער שבפיקוח האגף, מדריכה צוותי ניהול והוראה לשימוש נכון בתוצאות מבחני המיפוי לשיפור ההוראה. היחידה תומכת בפרויקט לתלמידים בעלי לקויות למידה, ריכוז תיקי אבחון לאישור התאמות בבחינות בגרות, ארגון וביצוע השתלמויות ומערכי הטמעה עבור סגלי הוראה / הדרכה במוסדות הכשרה מקצועית לנוער ומבוגרים.

ב-2013 פותחו, עודכנו והופקו פרויקטים פדגוגיים, ספרי לימוד, מאגרי שאלות וחומרים חדשים שונים, ביניהם חוברות להשלמת סדרת ההדרכה "מפתחות" לסגלי הוראה ולאנשי חינוך במסגרות ההכשרה של האגף "טכנולוגיות מסייעות להוראה ולמידה - מתודולוגיה וכלים" ו"דרכי הוראה מותאמות לתלמידים עם ליקויי למידה במסגרות להכשרה מקצועית על-תיכונית".
החוברות מוקדשות לפיתוח דרכי הוראה מותאמות ללומדים עם ליקויי למידה ואנשים עם מוגבלות, ומומלצות להפעלה במסגרות השונות להכשרה מקצועית. כמו כן פותחו עזרי הוראה במקצועות טכנולוגיים, בבטיחות בענף הבנייה ועוד. בסוף שנת 2013 הועברו מחסני הספרים של הוצאת מאה לזכיין פרטי לשם אחסון, שיווק ומכירת אמצעי ההוראה שבפיתוח המחלקה.
ב2013- השתתפו 416 משתלמים ב-14 פעולות להדרכת סגלי ניהול והוראה, להטמעה ולהנחיה.

כמו כן, האתר הפדגוגי של מא"ה מתעדכן תדיר ומכיל מידע פדגוגי ושיווקי על הפרויקטים השונים על השתלמויות המורים ועל חומרי ההוראה והלמידה. האתר משמש כלי עזר למנהלים, למורים וללומדים, ופלטפורמה אינטראקטיבית לשדרוג מתמיד של מבחני המיפוי. באמצעות האתר נבחנו ב-2013 , כ-4050 תלמידים חדשים ב-11,880 מבחנים בהבנת הנקרא, מתמטיקה ואנגלית. בשנת 2013 הסתכמו הכנסות המחלקה משיווק חומרי לימוד והוראה ב-630,000 ₪. ההכנסות ממכירת ספרים משמשים המקור העיקרי להמשך פיתוח והטמעה בבתי ספר.

 

תחום הבחינות

תחום הבחינות פועל ארגונית בשתי רמות: יחידת מטה וארבע יחידות אזוריות.
עיקר הפעילות של המחלקה בפיתוח, ארגון, ביצוע, השגחה והערכת בחינות עיוניות, מעשיות ופרויקטים לגמר קורס, במסגרות והמסלולים השונים. כמו כן, המחלקה אחראית על פיתוח, עדכון ותרגום של שאלוני בחינה ומאגרי שאלות; פיתוח כלי בחינה, נהלי בחינה, הזנת ציוני בחינות פנימיות וחיצוניות והנפקת התעודות השונות למסגרות נוער, מבוגרים ולנבחנים אקסטרניים.
הבחינות נערכות בארבעה סוגי מקצועות עיקריים: בחינות במקצועות "מסווגים", במקצועות רישוי והסמכה, במקצועות מאושרים ובחינות גמר למסיימי בתי ספר תעשייתיים ובתי ספר לחניכים.

בשנת 2013, התווספו 20,655 שאלות בחינה חדשות או מעודכנות למאגר המרכזי הממוחשב של יחידת הבחינות.
נערכו סה"כ 130,630 מבחנים חיצוניים במסגרות של נוער ומבוגרים, מהם 110,696 מבחנים למבוגרים ו-- 19,934 מבחנים לנוער. בסה"כ ב-2013 ניגשו למבחנים השונים, כ-45,000 נבחנים. הפיתוח, הארגון והביצוע של הבחינות העיוניות והמעשיות מבוצע בעזרת נותני שירותים חיצוניים וקבלני חוץ. כמו כן נערכו 17,716 בחינות מותאמות לנבחנים עם צרכים מיוחדים. ככלל, הבחינות נערכו בבתי הספר ובאתרי בחינה חיצוניים ברחבי הארץ.
מרבית הבחינות הרב ברירתיות )בחינות אמריקאיות( מופקות ממאגר ממוחשב באמצעות מחולל בחינות שמותאם לצרכי היחידה. ניתן לשלוף מהמאגר , לכל מועד בחינה, שאלוני בחינה כאשר הנושאים בהם משקפים נאמנה את משקלם היחסי בתכניות הלימודים ותכניות הבחינה הן בבחינות בעברית והן בבחינות בערבית.

כמו כן נמשך פרויקט מקיף של מיפוי, קידוד ומפתוח מחודש ומעודכן של כל מאגרי הבחינות התקינים העומדים לרשות היחידה לצורך הרחבה, עדכון ותרגום, בהתאם לצרכים על פי קריטריונים טסטולוגים שהוגדרו ביחידה.
באמצעות אתר הבחינות של היחידה ניתן לקבל מידע אודות מועדי בחינות לנבחנים אקסטרנים ולנבחנים הלומדים במסגרות שבפיקוח האגף, שאלוני בחינה לדוגמה, נהלים ומידע לנבחן ושירותים שונים לנבחנים ולבתי הספר. נבחנים במסגרות הנוער של האגף מקבלים את ציוני מבחניהם באופן אישי באתר של היחידה, כמו כן מתעדכנים ומתווספים מעת לעת נוהלי בחינות, הוראות והנחיות לק מבחניהם באופן אישי באתר של היחידה, כמו כן מתעדכנים ומתווספים מעת לעת נוהלי בחינות, הוראות והנחיות לקיום בחינות ופרויקטים.

הנדסאים וטכנאים

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מה"ט

סימנייה