דילוג לתוכן

חזרה

מינהל התקינה

קיום המסחר עפ"י כללי ה-WTO תוך הבטחת כניסה לשוק של מגוון מוצרים שאינם פוגעים בבטיחות ובבריאות הציבור ובאיכות הסביבה. אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי עפ"י הוראות חוק התקנים

הפעילות בשנת 2013:

ביצוע מדיניות תקינה לאומית

מדיניות התקינה נקבעת ע"י הממונה על התקינה בכפוף להחלטות הממשלה והנהלת המשרד ונועדת לאבטחה של בטיחות המצרכים ושל איכות הסביבה באמצעות אכיפת חוק התקנים, כמו כן- להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, באמצעות עידוד התחרות, לרבות ממקורות יבוא, הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר בין ישראל לבין העולם. במסגרת המדיניות הזאת, פועל מינהל התקינה להקלות ביבוא טובין דרך הסכמי הכרה הדדית עם מעבדות בחו"ל ודרך בחינה מחדש של סטאטוס התקנים הרשמיים לצורך גילוי וסילוק כפל הרגולציה במשק ישראלי. בתקופה אחרונה קיים מינהל התקינה תהליך הסרת הרשמיות מ 10%- מכלל התקנים הרשמיים. במקביל להנהגת ההקלות בכניסת המוצרים השונים לשוק הוחלט להגביר אכיפה תקנים רשמיים בשלב השיווק ולחזק את מינהל התקינה בכוח אדם נוסף.

בין המטרות של מינהל התקינה - קביעת עדיפויות בתקינה, הכרזה על תקנים כתקנים רשמיים, או הסרת הרשמיות, מדיניות אימוץ תקינה בינלאומית, ייזום וביקורת של שינויים בתקנים קיימים, תיאום בין-משרדי בנושא התקינה.

 • במטרה להגן על הציבור מפני מוצרים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור בבטיחותו או באיכות הסביבה, המשיכו עובדי המינהל בפעולות התקינה - רוויזיות והחלפות לתקנים קיימים והכרזות רשמיות.
  במהלך שנת 2013 הוכרזה רשמיות על 2 תקנים חדשים, פורסמו 44 החלפות של תקנים רשמיים קיימים, פורסמו 10 גיליונות תיקון לתקנים הקיימים - כל זאת לאחר סיום ביצוע התייעצות ציבורית ובתיאום עם משרדי הממשלה, שנושא התקן נמצא בתחום פעילותם.
 • ריכוז ועדכון התוספת השנייה לצו ייבוא חופשי המסדירה תנאים לעמידה בדרישות התקנים והתקנות הטכניות של הייבוא פורסמו 2 עדכונים.
 • יעוץ והמלצות למינהלים במשרד הכלכלה ולועדת הייבוא הבין-משרדית לגבי מתן פטורים מאישור מכון התקנים למוצרי הייבוא.
 • ייצוג עמדות המשרד ע"י מהנדסי מינהל התקינה בועדות התקינה במכון התקנים הישראלי.
 • במהלך 2013 המשיך מינהל התקינה בהפעלה ובעדכון הקבוצות, אליהן נכנסו הטובין המיובאים, במסגרת זאת עדכן מינהל התקינה את קבוצות התקנים הרשמיים בהתאם לחלוקת הטובין המיובאים לפי רמת הסיכון הטמונה בהם לבריאות ולבטיחות הציבור.

 

אכיפת חוק התקנים

מטרת האכיפה היא שלא יהיו במשק מוצרים שאינם מתאימים לתקנים רשמיים החלים עליהם.

 • במהלך שנת 2013 הופעל מסלול אכיפה מינהלי ובמסגרתו ניתנו 148 שימועים וצווים ליבואנים, יצרנים וספקים של המצרכים, אשר לא עמדו בדרישות תקנים רשמיים.
 • נערכו ביקורות פיקוח ב- 205 בתי עסק, כולל מפעלי ייצור, מחסני ייבוא ושיווק, רשתות השיווק וחנויות. נלקחו לבדיקת התאמתם לדרישות התקן כ 111- דוגמאות המוצרים. במקרים בהם נמצאו אי-התאמות לדרישות התקנים הרשמיים, נפתחו תיקי חקירה.
 • נבדקו 116 מגרשים למשחקי ילדים בשטחי הרשויות המקומיות בארץ.
 • פורסמו 24 הודעות לציבור בעיתונות מידי הממונה על התקינה בעניין התקינה ועל מצרכים מסוכנים.
 • בוצעו ופרסמו שני עדכונים של "התוספת השנייה" לצו יבוא חופשי.
 • נבדקו וניתנו המלצות מקצועיות ל- 12,183 בקשות לפטור מאישורי תקן רשמי (פטורים לפי סעיף 2(ג)2 בצו יבוא חופשי) עבור טובין מיובאים.

 

אישור מעבדות

אישור מעבדות ע"י הממונה על התקינה עפ"י סעיף 12 (א) לחוק התקנים-1953, שתעודות בדיקתן תשמשו ראיה כי נתמלאו תנאי התקן או תקן רשמי. קיום קשרים עם גופים בחו"ל המעניקים אישורים למעבדות.

 • בשנת 2013 חודשו אישורים של 24 מעבדות בתחומים שונים, שהוכיחו את עמידתן באמות המידה לאישור מעבדות ע"י הממונה על התקינה.
 • בשנת 2013 ניתן אישור/היתר ל 3- מעבדות חדשות, שהגישו בקשות לאישור על-פי חוק התקנים.

 

מרכז מידע

הפעלת מרכז המידע הלאומי ל TBT-WTO-ואבטחת שקיפות בחקיקה טכנית מול .WTO

החל משנת 2002 מופעל ע"י מינהל התקינה מרכז מידע ל-.TBT-WTO

המרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל לארגון ה-WTO במסגרת הסכם ה-TBT (מחסומים טכניים לסחר בינלאומי), בכל הקשור להעברת מידע על שינויים עתידיים בחקיקה טכנית בישראל. מרבית מטלות המרכז מחויבות מכוח היות ישראל חברה בארגון ה-WTO.

במהלך שנת 2013 פרסם המרכז 92 הודעות על שינויים עתידיים בתקנים רשמיים בישראל, מתוכן 83 הודעות ועוד 9 הודעות תוספת ותיקונים, טיפל ב 1939- הודעות TBT מהמדינות החברות ב-WTO וטיפל ב 372- שאילתות ובהסגות לגבי תקינה בארץ ובעולם.

 

תו תקן והיתרים

קביעת מדיניות של מערך תו-התקן במסגרת פעילות מינהלת תו-התקן, שבראשה עומד הממונה על התקינה. בחירת ועדת ההיתרים ופעילות בועדת ההיתרים למתן היתרים לסמן את המצרכים ב תו-התקן לביטול ההיתרים.

 

סימנייה

Whoops, looks like something went wrong.