דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2015

חזרה

מינהל אזורי פיתוח

מנהל אזורי פיתוח מסייע להגדלת התעסוקה באזורי הפריפריה, הוא יוזם, מאתר, מתכנן, מקים ומאכלס פארקים תעשייתיים

המנהל מקצה קרקעות להקמת מפעלי תעשייה ומלאכה בדרך של פטור ממכרז מכוח תקנות חוק חובת המכרזים. הוא פועל בפיתוח אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית א, פעילות זו מחייבת , מידי שנה, קביעה ועדכון קריטריונים להענקת סבסוד הוצאות הפיתוח ליזמים תוך קביעת שיעור השתתפות היזם בהוצאות פיתוח בגין המגרש שיוקצה לו.

מנהל אזורי פיתוח משמש כגורם משמעותי לקידום התעשייה בישראל. בתכנית העבודה לשנת 2015 מתכוון המנהל לקיים מדיניות גמישה בהתאמה לסביבה ולצרכים המשתנים, כמו כן יתקיימו שיתופי פעולה מלאים עם גופים רלוונטיים בממשלה ומחוצה לה.

מטרת העל של המנהל לאזורי פיתוח הנה הקמת אזור תעשייה משגשג שאינו מסתיים בפיתוח התשתיות הפיזיות. אלא יופעלו תוכניות חדשניות שייצרו את מירב התנאים לקידום והצלחת אזורי התעשייה, בשלבי חייו השונים ולטווח ארוך.

כמו כן תוכן אמנת שירות שתלווה את כל עבודת המנהל.
בשנת 2013 פעלה היחידה בכ 70- אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית וביישובי המיעוטים.

 

ביצוע תקציבי

 

שיווק מגרשים באזורי תעשייה

החל משנת 2011 פועלת שיטת תקצוב ושיווק חדשה על פי מודל תעדוף שנבנה בשיתוף עם משרד האוצר. המודל מאפשר לשווק בהתאם למגבלת התקציב הקיימת.
בשנת 2013 הומלצו לרשות מקרקעי ישראל כ 730- דונם ברחבי הארץ.

אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים

בשנים האחרונות מנהל אזורי פיתוח שם דגש על פיתוח אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים, זאת בהתאם למדיניות הממשלה ומשרד הכלכלה, המיישם ארבע החלטות ממשלה בנושא מגזר המיעוטים:

א. החלטה 1539 - תכנית חומש מגזר מיעוטים.

ב. החלטה 2861 - תכנית להעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.

ג. החלטה 3708 - תכנית לחיזוק האוכלוסייה הבדואית בדרום.

ד. החלטה 4193 - תכנית לפיתוח תעסוקה במגזר המיעוטים )טרכטנברג).

בשנים האחרונות פותחו מספר אזורי תעשייה חדשים, בהם להבים - שיהווה מוקד תעסוקה גדול בנגב הצפוני, אום אל פחם, כסרא פקיעין והחל פיתוח אזור תעשייה באבו קרינאת )בתכניות החומש למגזר המיעוטים).

עידן הנגב - אזור משותף יהודי בדואי. עבודות הכנת התשתית נמשכות בשטח בגודל של כ-500 דונם, שווקו רוב המגרשים וכ-360 דונם מתוכם כבר הומלצו לרמ"י.
בשנת 2014 ימשכו עבודות להשלמת הפיתוח ליזמים שנכנסים לשטח ביניהם למפעלים "קרגל" וסודה סטרים" )כ- 1,000 עובדים).

פקיען-כסרא - עבודות התשתית לצורך שיווק הושלמו. השיווק החל )טרם הומלצו מגרשים לרמ"י). 

אום אל פאחם - הושלמו עבודות התשתית הראשוניות לשיווק של כ-50 דונם )שלב א'(והחלו עבודות פיתוח ראשוניות על כ-25 דונם )שלב ב'). שיווק - רוב המגרשים אושרו בועדת תיאום המשרדית.

 

החלטת ממשלה של מעבר צה"ל לנגב

יישום החלטת ממשלה של מעבר צה"ל לנגב בתקציב של 12 מיליון ₪ לשנת 2013 . במסגרת החלטה זו ניתן סבסוד גבוה יותר לאזורי תעשייה ביישובי המטרה )באר שבע, דימונה, ירוחם וערד( ותקצוב למנהלת אזור תעשייה אופקים.

 

אזורי תעשייה סולריים

מינהל אזורי פיתוח השלים בשנת 2012 את תכנון האזור הסולרי הראשון בתמנע,  המשך הפעילות הועברה לרמ"י. בנוסף, יצא רמ"י במכרזים להקצאת קרקע למתחמים סולריים במספר אזורי תעשייה בנגב, בהם יש יתרות שטחים גדולות יחסית.

 

הגז הטבעי - לאזורי התעשייה

בשנת 2012 החלה פעילות ענפה לחיבור אזורי התעשייה לגז הטבעי.
פעילות זו נמשכת והיחידה מכוונת יזמים ומנהלי אזורי תעשייה ומסייעת להם בקשר בין הגורמים השונים כמו רשות הגז וחברות ההולכה והחלוקה. כמו כן מתגבש נוהל אחיד בשיתוף עם רשות הגז בכדי לשלב את תשתיות הגז בתכנון של כל אזור תעשייה חדש.

 

הטמעת היבטים סביבתיים באזורי תעשייה

בשנת 2013 המשיך מהלך לתכנון אזורי תעשייה "ירוקים". נבחרו שני אזורי תעשייה אשר ישמשו פיילוט - ספירים )הרחבה( ומבואות גלבוע. באזורי תעשייה אלו יושם דגש על נושאים סביבתיים כמו הגברת המחזור, הפחתת הפסולת וטיפול בה, ייעול אנרגטי, אוויר נקי ועוד.

 

אזורי תעשייה מרחביים

ע"פ החלטת הממשלה יש להקים אזורי תעשייה מרחביים משותפים ליישובים סביבם בכדי לרכז מאמץ, לנצל יתרונות לגודל ולתרום לאיזון תקציבם של כל היישובים סביבו. המינהל לאזורי פיתוח ביצע בדיקת היתכנות להקמת 9 אזורי תעשייה מרחביים כבר בשנת 2012, אך נושא זה טרם קודם.

 

התייעלות ושיפור השרות

כחלק מתהליך ייעול הליכי התכנון והפיתוח ושיפור השירות ליזמים ולרשויות המקומיות בהן אנו פועלים, מתבצעים מספר מהלכים כלהלן:

1. נוהל רשויות מקומיות.

כחלק מתהליך ההפרטה / העברת אחריות לרשויות המקומיות של פעילות המנהל לאזורי פיתוח מופעל נוהל המאפשר לרשויות המקומיות פיתוח עצמי של אזורי תעשייה, תוך ניצול הפוטנציאל ההנדסי והשיווקי הקיים ברשות המקומית.
לפי שיטה זו יש כיום כ-50 רשויות המפתחות את אזורי התעשייה שלהם בעצמן. בשנים 2009-2012 הועברו במסגרת לרשויות הרשאות בהיקף של כ-230 מיליון ₪. בשנת 2013 הועברו לפי שיטה זו כ-55 מליון ₪.

 

2. מערכת לניהול קרקעות וGIS

המערכת שנועדה לניהול מצבת הקרקעות,  המגרשים, התבעו"ת, היזמים. המערכת עוקבת אחר הנעשה באזורי התעשייה ברמת היום יום, היא משמשת גם לעבודה שוטפת וגם למעקב ובקרה ומספקת מידע עדכני למקבלי ההחלטות.

  • הסתיים שלב מיפוי וטיוב נתוני הקרקעות והקמת מערכת GIS  המסייעת רבות לקיצור הליכים ולעבודה השוטפת.
  • הסתיים הליך הקמת טופס מקוון והוא אמור לעלות לאוויר עד סוף חודש נובמבר 2014.
  • שלבים מתקדמים בהקמת מערכת תפעולית חדשה - המערכת תיצור תיק אלקטרוני ותאפשר טיפול דיגיטלי בבקשה, כמו כן האפשרות לאסוף מידע בארגון ולהופכו לתובנות, תוך ביצוע ניתוח נתונים רבי עוצמה ויצירת מודלי נתונים מתוחכמים תוך הצגתם בצורה ברורה ומהירה. ביצוע תחקור של ביצועים ארגוניים, הסקת מסקנות ביחס לעבר ובנוגע לעתיד.

 

3. מערכת מרכבה )הנהלת חשבונות(

בשנת 2011 הוכנסה לשימוש מערכת הנהלת חשבונות שתסייע ותייעל את שיטות ניהול התקציבים והתשלומים מול החברות המנהלות והגורמים הנוספים העובדים מול מינהל אזורי פיתוח. בשנה הנוכחית התבצעו הליכים לשיפור המערכת וצעדים אלו ימשכו גם בשנה הבאה.

 

4. מאגר מתכננים ומאגר קבלנים

מאגר הקבלנים - קיים ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות הפיתוח.

מאגר מתכננים - קיים ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות הפיתוח.

 

 

סימנייה