דילוג לתוכן

חזרה

מרכז ההשקעות

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון, שמהווה אמצעי מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל

כללי

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט – 1959.

מטרת החוק - לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח, לשם שיפור כושר היצור של המשק במדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומית, יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי קיימא.

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל. בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו נקבעו שני סוגי תמריצים:

1. תמריצים שמטרתם העיקרית הינה הגברת הצמיחה במשק: תמריצים אלו מכוונים לעודד השקעות במשק כולו לשם הגברת הצמיחה הכלכלית.

2. תמריצים לפריפריה: תמריצים שנועדו להשפיע על פיזור התעשייה ברחבי הארץ והגברת פעילות והשקעות בפריפריה, במטרה לצמצם את אי-השוויון האזורי ולעודד צמיחה בת-קיימא.

התמריצים לפי החוק ניתנים לעידוד תעשייה. כמו כן ניתנים תמריצים לעידוד השכרת דירות למגורים.

ההטבות לעידוד התעשייה ניתנות בהקמה ובהרחבה של מפעל תעשייתי, בשני מסלולים מרכזיים - מסלול מענקים ומסלול הטבות במס. כל מסלול פועל בנפרד מהמסלול האחר וללא תלות.

מטרות החוק

עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם פיתוח כושר היצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין לאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא.

תפקידי מינהלת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

  1. ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל.
  2. ליתן אישור לתכניות.
  3. לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בענייני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם.
  4. להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רישיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה.
  5. להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18 ג.
  6. לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

בשנת 2013 דנה המנהלה בכ-400 בקשות של חברות להקמות/הרחבות/העתקות ותוספות השקעה.
סך ההשקעות המבוקשות למרכז ההשקעות הינו כ-5 מיליארד שקלים במונחי השקעות או כמיליארד שקלים במונחי מענקים.
כמו כן אישרה המנהלה רפורמה בקריטריונים של מרכז ההשקעות. הוכנסו קריטריונים של חדשנות 20% ופריון 10%, ככלל המנהלה לא אישרה מבני תעשייה להשכרה. הוגדר המונח צדק חלוקתי הקובע כי חברות בבעלות זהה, או זהה בעיקרה לא יקבלו תכניות במקביל. הוקם צוות לעדכון נוהלי מרכז ההשקעות ולשינוי במבנה הארגוני של המרכז.

מנהל מרכז ההשקעות

מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ידי הממשלה ומתוקף תפקידו משמש חבר מינהלת מרכז ההשקעות והיושב ראש שלה. מנהל מרכז ההשקעות מקביל למנכ"ל משרד וכפוף לשר בלבד. מרכז ההשקעות ומנהל מרכז ההשקעות פועלים באופן אוטונומי כמצוין בחוק לעידוד השקעות הון.

מסלולי הסיוע במרכז ההשקעות

במרכז ההשקעות שלושה מסלולי סיוע עיקריים והם: מסלול מענקים, מסלול תעסוקה, ומסלול איכות הסביבה, כאשר בכל מסלול קיימים מספר תתי מסלולים.

להלן המסלולים:

מסלול המענקים נותן מעמד "מפעל מאושר" לתכניות השקעות, המזכות במענקים וההטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון התשי"ט 1959- . שיעור המענקים בגין השקעות ברכוש קבוע הינו 20% . מסלול המענקים מופעל על ידי מרכז ההשקעות, ומכוחו ניתן מענק השקעה לחבר בני אדם שהוא בעל "מפעל מאושר" במסלול זה ניתן ליהנות גם מהטבות מס למפעל מועדף על פי החוק ללא צורך לבחור באחד מבין השניים בלבד.

מסלול הטבות המס מופעל על ידי רשות המסים, ומכוחו ניתנות ל"חברה מועדפת" מס מופחת. להלן עיקרי הטבות המס ל"חברה המועדפת".

שיעור מס מופחת למפעלי תעשייה מייצאים )לפחות 25% מהמחזור):

  • 2011-2012: 15% במרכז, 10% בפריפריה )במקום 25%).
  • 2013: 12.5% במרכז, 7% בפריפריה.
  • 2014 ואילך: 16% במרכז, 9% בפריפריה. )פריפריה-אזור פיתוח א' בלבד(.

מסלול בניה השכרה למגורים: מסלול זה ניתן על פי הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון. זכאי להטבה מי שבונה בנין אשר מחציתו מיועד להשכרה למגורים, כאשר הדירות להשכרה מושכרות 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות. ההטבה הניתנת במסגרת מסלול זה הינה פחת מואץ בשיעור 20% לשנה ומס מופחת על השבח הראלי. בשנת 2013 אושרו 32 תכניות במסלול זה בהיקף השקעות של 643 מיליון ₪, לבניית 429 יחידות דיור.

מסלול תעסוקה נותן הטבות למפעלים ע"פ מתווה של השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים באזורי הפריפריה, וכן השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים של אוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן נמוך.

מסלולי איכות הסביבה פועלים במשותף עם משרד הגנת הסביבה, משרד התשתיות, רשות הגז ולשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה אשר מעודדים חיבור למערכות גז טבעי וסיוע להפחתת פליטות. מרכז ההשקעות מאשר מדי שנה מאות תכניות מאושרות. מרכז ההשקעות מתפקד כגוף מטה לעניין החוק לעידוד השקעות הון, המפעיל מנגנון רחב יותר אשר עוסק בהליכי הטיפול הנגזרים מן החוק, כדוגמת המינהלים המקצועיים במשרד הכלכלה, החברה הממשלתית ענבל המספקת למרכז ההשקעות שירותי חשבות ומיכון, והגופים המלווים הנוטלים חלק במסלול המענקים.

פעילות מרכז ההשקעות כוללת טיפול בכל הבקשות הן ברמת תאגיד והן ברמת תכנית השקעות החל מרישום בקשה להקמה/הרחבה, קליטתה, בחינת הבקשה והבאתה לדיון במינהלת מרכז ההשקעות וכלה בטיפול שוטף של הבקשות לעדכון הן ברמה של תאגיד )שינויי בעלות, הסבות כתבי אישור, שינוי צורת התאגדות וכו') והן ברמה של תכנית השקעות )עדכון רשימת השקעות, הארכת מועד ביצוע, שינוי הגדרת מוצר, שינוי מיקום המפעל, שינוי בתנאי כתב האישור וכו') של כלל הבקשות.

מרכז ההשקעות מפעיל מערך פיקוח ובקרה לאורך כל חיי התכנית ובסיומה בעת הגשת דוח ביצוע סופי לתכנית, בחינת הדוח והוצאת אישור ביצוע סופי לתכנית. במהלך ביצוע השקעות של התכנית מבצע מרכז ההשקעות ביקורות יזומות במפעלים, בשנת 2013 בוצעו 42 ביקורות שלב א', 24 ביקורות שלב ב', טופלו 108 בקשות להסרת שעבודים, 6 בקשות להחרגת נכסים משעבוד ו 6- בקשות ליצירת שיעבוד לטובת צד ג'. כמו כן הוצאו 23 דרישות להחזר מענקים כאשר ב9- דרישות מתוכן הסתיים הטיפול. בשנה זו נגבו 24 מיליוני שקלים בגין החזר מענקים מתכניות שבוטלו.

בשנת 2013 אושרו 99 תכניות במסלול מענקים מתוכן 73 תכניות הרחבה ראשונה, 14 תכניות הרחבה רגילה ו11- תכניות הקמה בהיקף השקעה של 1 מיליארד ₪ ובעלות תקציבית של כ201 מיליון ₪. תכניות אלו יביאו לתוספת תעסוקה של כ 2,611- עובדים ישירים ומספר זהה של עובדים עקיפים. כמו כן אושר מענק נגב ל3- חברות בהיקף כספי של 3.7 מיליון שקלים.

במסגרת מסלול התעסוקה הופעל בשנת 2013 מסלול לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. במסגרת מסלול זה אושרו 101 בקשות במסלול תעסוקה בעלות תקציבית של 79 מיליוני ₪ אשר יביאו לתוספת של כ 1,688- משרות ישירות ומספר דומה של משרות עקיפות וכן התחייבות לשמור על המשך העסקתם של 7,260 עובדים קיימים.

טבלה 1 - אישורים במסלול מענקים

טבלה 2 - אישורים במסלול תעסוקה

מסלולי איכות הסביבה

טבלה 3: אישורים במסלול סיוע במימון חיבור למערכות גז טבעי

מסלול המענקים

מסלול מענקים )מסלול חוק( - הסיוע ניתן למפעלים תעשייתיים ברי תחרות כהגדרתם בחוק. גודל האישור הממוצע במסלול המענקים עמד על כ2- מיליון ₪ כאשר 75% מהאישורים היו אישורים להרחבות ראשונות, 14% מהאישורים היו להרחבות שקיבלו בעבר אישורים ממרכז ההשקעות ו11%- מהאישורים היו אישורים להקמה של פעילות חדשה.

מסלולי תעסוקה

בשנת 2013 אושרו 101 בקשות במסלולי תעסוקה, אשר יביאו להגדלה ישירה של 1,688 משרות באופן ישיר, ומספר זהה באופן עקיף, וכן התחייבות להמשך העסקתם של 7,260 עובדים קיימים.

מסלול תעסוקה לאוכלוסיה כללית )הוראת מנכ"ל 4.17 ( - מטרת המסלול הינה להביא לקליטת עובדים ממגזרים ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך. כאשר לפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. 50% ממקבלי הסיוע בשנת 2013 במסלול זה הינם מיעוטים, 47% חרדים וכ 3%- אנשים עם מוגבלויות.

במסגרת מסלול זה הופעלה תכנית שנועדה לעודד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלויות, אשר מסבסדת מעסיקים שיגדילו את מצבת עובדיהם באמצעות העסקתם של אנשים עם מוגבלויות. ההשתתפות בעלות העסקתם של אנשים עם מוגבלות נועדה במטרה לעודד מעסיקים להגדיל את הביקוש לעובדים אלו.

מסלולי איכות הסביבה

מסלול סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת גז טבעי )הוראת מנכ"ל 4.5 ( - המסלול מיועד לעודד עסקים שהם צרכני גז גדולים להתחבר למערכת ההובלה של הגז הטבעי. מערכת זו צפויה להיפרס בכל הארץ על ידי זכיינים שנבחרו במכרזים של רשות הגז.

סימנייה