דילוג לתוכן

עידוד מו"פ בקלינטק

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

סיוע לתעשייה המסורתית

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ● סיוע למכוני מחקר
חזרה

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי ● עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר ● השבת אקדמאים

מו"פ עסקי בחקלאות

מסלול לעידוד פיתוח מוצרים חקלאיים ברי מכירה המיועדים ליצוא. 
התכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל 4.9 החל משנת 1994. לשכת המדען הראשי הינה הזרוע הביצועית להפעלת תכנית זו. עד 2013 התכנית תוקצבה ממקורות משרד החקלאות, בדיקה טכנולוגית של הבקשות נעשית על ידי לשכת המדען הראשי. ועדה מקצועית משותפת עם משרד החקלאות הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

 

מרכזי מו"פ פיננסי

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.17 החל מאוגוסט 2010.
התכנית מיועדת לעודד תאגידים פיננסיים גלובליים זרים להקים במדינת ישראל מרכזי מחקר ופיתוח טכנולוגיים אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית, וזאת מתוך מטרה לפעול להרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל ולפיתוח וייצור מנוע צמיחה חדש למשק הישראלי בענפי הפיננסים אשר הולכים ותופשים מקום משמעותי בעולם הגלובלי.
רשאיות להשתתף בתכנית חברות רב-לאומיות זרות, בעלות הכנסות שנתיות של לפחות 10 מיליארד דולר ארה"ב, הפועלות בענפי הפיננסים. במסגרת התכנית מתחייבות החברות הרב-לאומיות להעסיק בישראל, לפחות 25 עובדי מו"פ בתום השנה הראשונה של תקופת הפעילות המאושרת, לפחות 50 עובדי מו"פ בתום השנה השנייה, ולפחות 80 עובדי מו"פ מתום השנה השלישית ואילך.
אישור הפרויקטים הינו רב שנתי לתקופה של 5 שנים. שיעורי התמיכה הממשלתית בתכנית זו הינם 40% מהתקציב הכולל המאושר לפרויקטים שיבוצעו בשנה הראשונה והשנייה מיום תחילת פעילותו של המרכז, 30% בשנה השלישית והרביעית ושיעור של 25% בשנה החמישית. פרויקטים אשר יבוצעו בפריפריה יזכו לשיעורי תמיכה של 50% בשנה הראשונה והשנייה, 40% בשנה השלישית והרביעית ושיעור של 35% בשנה החמישית.
במהלך שנת 2011 אושרה במסגרת התכנית הקמת שני מרכזי מו"פ פיננסיים: של סיטי בנק ושל בנק ברקליס, בהיקף של 190 מיליון ₪ לתקופה של חמש שנים.
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

 

תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

מסלול המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.19 החל מספטמבר 2011.
התכנית מיועדת לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. התכנית מיועדת לחברות צעירות )עד שנתיים מיום ההקמה( ועמותות המקיימות פעילות מחקר ופיתוח.
גובה המענק הינו עד 600 אלפי ₪ לשנה בגין כל תכנית פיתוח שאושרה על ידי הועדה.
השתתפות לשכת המדען הינה בגובה 65% מהוצאות הפיתוח המאושרות לחברה ו-85% מההוצאות המאושרות לעמותה.
המסגרת התקציבית השנתית לתכנית זו הינה 6 מיליון ₪.
ועדת מקצועית שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
מאז הפעלת התכנית ברבעון האחרון של 2011 ועד 2013 אושרו 16 פרויקטים בהיקף תקציב מאושר של 10 מיליון ₪, כאשר סך המענקים הסתכמו ב7- מיליון ₪.

 

"מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי

מסלול חדש המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.20 החל מינואר .2012
מטרת התכנית לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.
התכנית בראשות המדען הראשי וראש מפא"ת )המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית במשרד הביטחון( הינה מיזם משותף ואיגום משאבים בין: המדען הראשי במשרד הכלכלה, משרד האוצר ומפא"ת במשרד הביטחון.
התכנית פועלת לקידום יוזמות מו"פ המוצעות על ידי חברות קטנות ובינוניות, כולל מוסדות מחקר, לפיתוח יישומים וטכנולוגיות חדשניים הנותנים מצד אחד מענה לצורך מבצעי, ומצד שני הינם בעלי פוטנציאל מסחרי בשווקים הבינלאומיים.
ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנתיים הראשונות של פעילות התכנית (2012-2013) הוגשו לאישור לשכת המדען הראשי 82 בקשות מו"פ בהיקף תקציב מבוקש של 176.2 מיליון ₪, מתוכם אושרו 43 פרויקטים בהיקף תקציבי של 76 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב41- מיליון ₪
בשנת 2013 הוגשו 51 פרויקטים בהיקף תקציב מבוקש של 100.4 מיליון ₪, מהם אושרו 26 פרויקטים בהיקף תקציבי של 39.5 מיליון ₪, כאשר מענקי המדען הראשי הסתכמו ב21- מיליון ₪.

 

עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

מסלול חדש המופעל במסגרת הוראת מנכ"ל 8.24 החל מדצמבר .2012
התכנית בראשות המדען הראשי וראש סוכנות החלל הישראלית, מהווה מיזם משותף בין לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, ומשרד המדע. לשכת המדען הראשי מפעילה תכנית זו עבור משרד המדע ובמימון מלא של משרד המדע.
מטרת התכנית לקדם מחקר ופיתוח של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע לשליטה וניהוג לוויינים; פיתוח מוצרים המיועדים לקליטה או שידור נתונים מלוויינים; פיתוח מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולת לוויינים לרבות התאמת גרסאות שונות של לוויינים שהם ברי מכירה ליצוא.
לתכנית רשאיות לפנות חברות קטנות, בינוניות וגדולות, העוסקות בתחום החלל והן נהנות ממענקים בשיעור 50%-85% מתקציב הפיתוח.
החל מתחילת התכנית בדצמבר 2012 ועד סוף שנת 2013 אושרו 15 תכניות מו"פ בהיקף תקציב מאושר של 47.8 מיליון ₪, מזה מענק של 31 מיליון ₪.

 

קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר

מסלול חדש המופעל החל משנת 2013. התכנית פועלת במסגרת קרן המו"פ ומכוח החלטת ממשלה מס' 3611 מיום7.8.2011 .
נוכח האיומים המתגברים בשנים האחרונות במרחב הסייבר, עולה במהירות חשיבותה של תעשיית Cyber-Security כעמוד תווך הן בהתפתחות של כלל התעשיות הטכנולוגיות והן לעצם קיומן.
כפועל יוצא מכך מהווה תעשיית הסייבר מנוע צמיחה כלכלי ייחודי עבור מדינת ישראל. לאור זאת, חברו המטה הקיברנטי הלאומי והמדען הראשי במשרד הכלכלה להשקת תכנית קידמ"ה )קידום מו"פ הגנת הסייבר( שמטרתה קידום המו"פ והיזמות בתחום הסייבר, כדי לשמר ולהעצים את הפוטנציאל התחרותי של התעשייה הישראלית בשוק העולמי.
התכנית הינה בהיקף תקציבי כולל של כ80- מיליון ₪ לשנים 2013-2014 מתקציבי לשכת המדען הראשי והמטה הקיברנטי הלאומי, מקורות המימון הם 50% מכל צד.
התכנית פועלת במסגרת חוזר מדען הראשי המאפשר הכרה בהוצאות ייחודיות לתחום הסייבר, אישור לתקופה של עד שנתיים, ומענק בשיעור של 50% מהתקציב המאושר. על מסלול זה חלים הוראות חוק המו"פ והתקנות.
תכנית קידמ"ה מבוססת על מתן תעדוף רוחבי למו"פ סייבר במגוון הכלים של המדען הראשי, במגמה לנצל את חלון ההזדמנויות של השנים הקרובות להתבססות בשוק העולמי. בין ההטבות: תקצוב משופר לחברות בחממות הטכנולוגיות, אחוז מימון גבוה יותר בקרן המו"פ, הכרה נרחבת בהוצאות משלימות, התחייבות לבדיקת הבקשות בהליך מזורז, ועוד.

בשנת 2013 הוגשו 35 תכניות מו"פ בהיקף תקציב מבוקש של 220.6 מיליון ₪, מתוכן אושרו 26 תכניות בהיקף תקציב מאושר של 74.8 מיליון ₪, כאשר המענקים הסתכמו ב38.4- מיליון ₪.
במסגרת תכנית החממות הטכנולוגיות אושרו 5 פרויקטים בתחום סייבר במהלך שנת 2013, בהיקף תקציב מאושר של 8.7 מיליון ₪, כאשר המענקים הסתכמו ב6.7- מיליון ₪.

 

השבת אקדמאים

תכנית בין-משרדית המשותפת לות"ת ולמשרדי הקליטה והכלכלה.
מטרת התכנית לסייע להשבת מפתחים וחוקרים לארץ מחד ולסייע לחברות בקליטת כוח אדם איכותי מאידך. התכנית פועלת ליצירת קשרים קשר בין אנשי מו"פ ומדענים ישראלים חוזרים ובין חברות מהענפים עתירי הידע ומוסדות אקדמיה.
התכנית החלה לפעול באמצע שנת 2012, ועדת היגוי בראשותו של המדען הראשי מלווה את התכנית בהשתתפות נציגי המשרדים השותפים בתכנית ונציגי אוצר.
בהתאם להסכם הבינמשרדי, היקף התקציב להפעלת התכנית לתקופה של חמש שנים יעמוד על 20 מיליון ₪ באיגום משאבים בחלקים שווים לכל צד.

סיוע ומימון לתכניות מו"פ

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

סימנייה