דילוג לתוכן

עידוד מו"פ בקלינטק

קלינטק במסגרת קרן המו"פ, חממות, מגנ"ט, תנופה, תחליפי נפט, שת"פ בינלאומי ● מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות ● תכנית תחליפי נפט לתחבורה

סיוע לתעשייה המסורתית

תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ ● מכינת מו"פ לחברות תעשייה מסורתית ● סיוע למכוני מחקר

תכניות מיוחדות

מו"פ עסקי בחקלאות ● מרכזי מו"פ פיננסי ● תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ● "מימד" - מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי ● עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל ● קידמ"ה - קידום מו"פ להגנת מרחב הסייבר ● השבת אקדמאים
חזרה

סיוע ומימון לתכניות מו"פ

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

מסלולי סיוע במסגרת קרן המו"פ

קרן המו"פ - לפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי, לתמיכה במו"פ תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים, הפועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.

במסגרת זו מופעלות גם תכניות תמיכה ייעודיות ותמיכה בתחומים מועדפים כגון: מו"פ באזורי פיתוח, תעשייה מסורתית, ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, אנרגיות מתחדשות, קלינטק, שת"פ עם תאגידים רב-לאומיים ותכניות שת"פ בינלאומי לתמיכה דו-לאומית במו"פ. התמיכה הינה לכלל העסקים בישראל, על כל ענפיהם, בכל שלבי המו"פ. ועדת המחקר - ועדה מקצועית, שבראשה עומד המדען הראשי, בהשתתפות נציגי ממשלה וציבור, הינה הגוף המוסמך להחליט על אישור תכניות המו"פ בהתאם לחוק המו"פ. ועדת המחקר קובעת את שיעורי התמיכה על פי מכלול השיקולים ובהתאם לאמות המידה כפי שנקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת. שיעור המענק נע בין 20% ועד לשיעור תמיכה מקסימלי של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות.

לתכניות הפועלות באזור עדיפות, מתווסף 10% לשיעור המענק. ועדת המחקר קיבלה החלטה על הכרה בתחומים טכנולוגיים מועדפים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, מו"פ ויזמות בתחום הגנת הסייבר, מו"פ בתעשייה המסורתית, ומו"פ בחברות מתחילות. תכניות מו"פ בתחומים אלו, שנבחנו ועמדו בקריטריונים שקבעה לשכת המדען, ואושרו על ידי הועדה, נתמכות בשיעור של 50%.

היקף תקציב קרן המו"פ לשנת 2013 עמד על 1.02 מיליארד ₪. ב-2013 הוגשו במסגרת קרן המו"פ 1,061 פרויקטים בהיקף תקציב כולל של 5,101 מליון ₪ מזה אושרו ע"י וועדת המחקר 760 פרויקטים בתקציב של 2,370 מליון ₪ במענק כולל של 1,021 מליון ₪.

היקף התמיכה במסגרת קרן המו"פ הינו בסך כ1- מיליארד ₪ מדי שנה, והגבייה מתמלוגים כ-400 מיליון ש"ח מדי שנה.

 
   

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות ישראליות גדולות בפריפריה

מסלול זה במסגרת קרן המו"פ, מהווה חלק ממנגנון לצמצום הפערים המשמעותיים בין הפריפריה למרכז הבאים לידי ביטוי בין היתר ברמות שכר והשכלה. למרכזי מו"פ בפריפריה השפעה גדולה מאוד ביצירת מנגנונים להתהוות מרכז תעסוקה איכותית ופעילות כלכלית בסביבתם הגיאוגרפית.
המסלול מופעל החל משנת 2010 בהתאם להוראה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
המסגרת התקציבית לתכנית זו הינה 300 מיליון ש"ח לתקופה של שלוש שנים. הייחודיות של המסלול הינה שהוא מאפשר לחברה המעבירה פעילות משמעותית מהמרכז לפריפריה, ודאות יחסית לגבי תקצוב הפעילות לתקופה של עד שלוש שנים. המסלול מיועד לחברות ישראליות גדולות, אשר מחזור המכירות הכולל שלהן מפעילות בישראל, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע, עלה על 100 מיליון דולר.

ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנים 2010-2013 אושרו במסגרת זו מענקי מו"פ בסך מצטבר של 206 מיליון ₪.

 

הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות

מסלול במסגרת קרן המו"פ, לתמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ. התכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל מס' 8.0 החל משנת 2001.

מטרת ההסדר, להביא את החברות הגדולות להתמקד יותר בפיתוח ידע ותשתיות טכנולוגיות, מו"פ גנרי - מו"פ ארוך טווח: פיתוח ידע חדש לחברה אשר כתוצאה ממנו יפותחו שורת מוצרים עתידיים. במידה והחברה הסדירה את חובה עם המדינה היא רשאית לפנות למסלול מענקים זה אשר מקנה זכות למענקים ללא חובת תמלוגים, בגין ביצוע מו"פ גנרי בחברה )להבדיל ממו"פ גנרי שהוא במסגרת מאגד של חברות ואקדמיה).
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
ב-2013 הוגשו 90 פרויקטים בהיקף תקציב כולל של 329 מיליון ₪ מזה אושרו ע"י וועדת המחקר 59 פרויקטים בתקציב של 133 מיליון ₪ במענק כולל של 59 מיליון ₪.

 

מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות

מסלול במסגרת קרן המו"פ, לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות. התכנית מופעלת במסגרת הוראות מנכ"ל 8.13 החל משנת 2008.

מטרת התכנית, לעודד חברות רב-לאומיות בתעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת להקים מרכזי פרויקטים במדינת ישראל תוך מיקוד פעילות המרכז בביצוע מחקר ופיתוח טכנולוגי-תעשייתי בפריפריה ובתעשייה המסורתית בשיתוף עם גורם ישראלי.

התמיכה במסגרת תכנית זו ניתנת לביצוע תכניות מו"פ של החברות הרב-לאומיות באמצעות חברות ישראליות דרך המרכז של החברה הלאומית הפועל בישראל. גובה המענק הממוצע לשנה הניתן במסגרת התכנית עומד על כשמונה מיליון ש"ח.

ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו. יישום ההחלטות, מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

סימנייה