דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

ה"מ 4.21 - התייעלות אנרגטית

המשרד להגנת הסביבה השיק בשיתוף מרכז ההשקעות והמדען הראשי במשרד הכלכלה מנגנון המאפשר לקבל תמיכה בפרויקטים המביאים להתייעלות אנרגטית ולצמצום פליטות גזי חממה
חזרה

ה"מ 4.5 - מחברים את התעשייה לגז הטבעי!

סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי עבור קהל צרכני הגז הטבעי בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים

בתוכנית זוהבקשות שיעמדו בתנאים יידונו בוועדה לפי סדר הגעתן ועד גמר התקציב.

תוכנית זו נועדה לקדם את השימוש בגז טבעי, והסיוע הניתן במסגרתה הוא הן עבור עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי והן עבור עלויות ההסבה של מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.
הסיוע ניתן לקהל צרכני הגז הטבעי בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ומתחלק לשני תת-מסלולים, לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים.
 
על המבקשים סיוע לעמוד בתנאים האלה:

 • היותו של מבקש הסיוע צרכן גז טבעי וקיומו של הסכם חתום בין הצרכן ובין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי;
 • מבקש הסיוע שילם לפחות 50% מסכום דמי ההתחברות לרשת החלוקה לבעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי;
 • באם העסיק מבקש הסיוע במועד הבקשה יותר משני עובדים - יידרש, בנוסף, למלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".

ראוי להדגיש, כי לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ"ל זו עבור הוצאות מוכרות שבגינן כבר ניתן סיוע על-ידי גורם ממשלתי כלשהו.
 
תת-מסלול הצרכנים הבינוניים מחולק לשתי רמות סיוע בהתאם לגובה הצריכה:

 • מי שצורכים 500,000-100,000 קו"ב של גז יקבלו סיוע של עד 750,000 ש"ח.
 • מי שצורכים בין 500,000 למיליון קו"ב גז לשנה יקבלו סיוע של 400,000 ש"ח.

תת-מסלול הצרכנים הגדולים מעניק סיוע של 250,000 ש"ח למי שצורכים יותר ממיליון קו"ב גז לשנה.
מדינת ישראל חולקה ל-6 אזורים חלוקה, שבכל אחד מהם זכיין הפורס את צנרת החלוקה. כאשר הצרכנים מרוחקים מצנרת החלוקה, עליהם להתחבר אליה באמצעות צנרת הולכה.
 
להלן פירוט האזורים:

 • אזור הנגב
 • אזור המרכז
 • אזור הדרום
 • אזור חיפה והגליל
 • אזור חדרה והעמקים
 • אזור ירושלים

במסגרת הסיוע בתחום זה התוכנית מעניקה סיוע נוסף לאותם צרכנים המרוחקים מתוואי צינור החלוקה, כדי להקל עליהם את ההתחברות אליו באמצעות צינור ההולכה.

גובה המענק הנוסף עומד על 100,000 ש"ח לכל קילומטר שהצרכן צריך להתקין עד לתוואי החלוקה, בכפוף להגדרות צרכן מרוחק.

ראוי לציין כי מענק נוסף זה אפשרי גם עבור קבוצת מפעלים או צרכנים מרוחקים, הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית ומעוניינים להשקיע יחד בהתחברות לצינור החלוקה. במקרה כזה יתחלק המענק הנוסף בין חברי הקבוצה באופן יחסי לפי רמת צריכתם.

להוראת מנכ"ל בנושא >>>>>


המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה