דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

ה"מ 4.17 - קליטת אוכלוסיות מיוחדות

תמרוץ מעסיקים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים) בענפי תעשייה, במרכזי תמיכה טלפוניים ובשירותים עסקיים אחרים
חזרה

ה"מ 4.18 - קליטת עובדים בשכר גבוה

העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועידוד יצירת משרות בשכר גבוה באמצעות סיוע למעסיקים המעוניינים להקים או להרחיב מיזמים בשכר גבוה

הוראה זו פועלת במתכונת של הקצאה תחרותית (מעין מכרזבין מבקשי הסיוע בכל מקצה שמתפרסם מעת לעת.

הוראה זו תומכת בקליטת עובדים במיזמים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית בלבד ולעסקים ומיזמים העוסקים בענפי תעשייה ומחשוב.

בתוכנית זו הושמו דגשים על העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועל עידוד ליצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה באמצעות סיוע למעסיקים המעוניינים להקים או להרחיב מיזמים בשכר גבוה או להעתיקם לשם. להקמת מיזמים כאלה באזורי עדיפות לאומית השפעה גדולה מאוד ביצירת מערכות להתהוות מרכזי תעסוקה איכותיים ופעילות כלכלית בסביבתם הגיאוגרפית.
 
מסלול זה כולל 4 תת-מסלולים: "שכר גבוה", "עוגן", "משולבו"סייבר".
באופן כללי, במסלול זה יוענק סיוע לעסקים שהם חברות שהתאגדו בישראל, שמחזור המכירות השנתי שלהן בשנה שקדמה להגשת הבקשה לסיוע עלה על 100 מיליון ש"ח.
המעסיק מחויב בהעסקת עובדים המתגוררים באזורי עדיפות לאומית, בשיעור של 60% מכלל העובדים שעליהם מקבל המעסיק סיוע על-פי הוראה זו.

 • תת-מסלול "שכר גבוה" מעניק סיוע למיזמים שבהם המעסיק משלם שכר של פי 2.5 לפחות מן השכר הממוצע במשק לכל אחד מן העובדים החדשים שעבורם משולם הסיוע, ובתנאי שאותו יזם מתחייב לגייס לפחות 15 עובדים חדשים במשרות מלאות ולא יותר מ-100 עובדים במשרות מלאות ולהעסיקם לכל משך חיי התוכנית.
 • שיעור ההשתתפות שמקבל המעסיק יעמוד על 25% מעלות השכר לתקופה של 48 חודשים (4 שנים) ומוגבל בתקרת עלות שכר של 30,000 ש"ח.
 • תת-מסלול "עוגן" מותנה בכך שהחברה מתחייבת לגייס לפחות 100 עובדים ולא יותר מ-150 עובדים במשרות מלאות, בעלות שכר של לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק ולהעסיקם למשך כל תקופת התוכנית.
  שיעור ההשתתפות שמקבל המעסיק יעמוד על 25% מעלות השכר לתקופה של 48 חודשים (4 שנים) ומוגבל בתקרת עלות שכר של 20,000 ש"ח.
 • תת-מסלול "משולב" - מטרת המסלול: לאפשר ולהבטיח רצף של העסקה בין מסלולים אחרים קודמים לבין תת-מסלול עוגן.
 • במסלולים אחרים - הכוונה למסלולים על-פי הוראה 4.17 (אוכלוסיות מיוחדות) ועל-פי הוראה 4.20 (מתמחים מהמגזר המיעוטים).
 • מסלול עוגן מאפשר העסקה של עובדים בעלות שכר של פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק במהלך חיי התוכנית.
 • משך חיי התוכנית לא יעלה על 48 חודשים.

שיעור ההשתתפות שיקבל המעסיק יעמוד על 25% מעלות השכר לתקופה במסגרת המסלול המשולב.

המלצה: על המתעניינים במסלול זה ללמוד היטב את שני המסלולים 4.17 ו-4.20.

 • תת-מסלול "סייבר" - מסלול שבו יתאפשר לקבל סיוע לחברות, העונות להגדרת "חברת סייבר", אשר יקימו ו/או יעתיקו ו/או ירחיבו מיזמים ביישובי המטרה בהתאם להחלטה 546 ובאזורי התעשייה שלהם. החברות מתחייבות לגייס את מספר העובדים המינימלי הקבוע למסלול בתוך 4 שנים, מהאחד בחודש שאחרי מועד קבלת ההודעה על הזכייה בהליך ההקצאה התחרותית, ולהעסיקם לתקופה שלא תפחת מ-4 שנים בשכר המינימלי שנקבע.

תנאי הסיוע בתת-מסלול זה דומים לתנאים של תת-המסלול "שכר גבוה":

 • מחזור החברה גבוה מ-100 מיליון ש"ח.
 • לפחות 15 עובדים חדשים במשרות מלאות ולא יותר מ-50 עובדים במשרות מלאות.
 • עלות שכר של פי 2.5 מן השכר הממוצע במשק, ועד תקרה של 30,000 ש"ח.
 • לפחות 60% מן העובדים שעבורם משולם הסיוע מתגוררים באזורי עדיפות לאומית.
 • משך התוכנית 48 חודשים.

יודגש כי בתוכנית זו אינם נכללים כל אזורי העדיפות הלאומית, אלא רק יישובי המטרה: אופקים, באר שבע, דימונה, ירוחם, ערד, מועצה אזורית מרחבים - וכל אזורי התעשייה של הרשויות האלה.
שיעור הסיוע למי שעומדים בתנאים יעמוד על 33.75% מעלות השכר למשך 48 חודשים (4 שנים).
חברה רשאית להגיש במקביל, לגבי אותו מיזם, בקשות הן לגבי מסלול שכר גבוה והן לגבי מסלול סייבר על-פי תנאיהם, אולם לא תוכל לקבל סיוע מעבר ל-150 עובדים בשתי הבקשות יחדיו.
 
מרכז ההשקעות מבצע ביקורות שוטפות מעת לעת לכל אורך חיי התוכנית.

להוראת מנכ"ל בנושא >>>>>


המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה