דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

ה"מ 4.17 - קליטת אוכלוסיות מיוחדות

תמרוץ מעסיקים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים) בענפי תעשייה, במרכזי תמיכה טלפוניים ובשירותים עסקיים אחרים

תמרוץ מעסיקים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים) בענפי תעשייה, במרכזי תמיכה טלפוניים ובשירותים עסקיים אחרים

הוראה זו פועלת במתכונת של הקצאה תחרותית (מעין מכרזבין מבקשי הסיוע בכל מקצה שמתפרסם מעתלעת.

הוראה זו תומכת בקליטת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות, ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים).

התוכנית נועדה לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים נוספים. הסיוע יינתן למי שמקים עסק או מרחיב אותו בכל אזורי הארץ, וקולט לשורותיו אוכלוסיות מיוחדות - חרדים, בני מיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים. הסיוע ניתן בענפי תעשייה, במרכזי תמיכה טלפוניים ובשירותים עסקיים אחרים. כפי שהם מוגדרים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מענק ההעסקה ניתן למשך 30 חודשיםועל המעסיקים לעמוד בתנאים האלה:

  • הוספת לפחות 5 עובדים ב-5 משרות מלאות.
  • עלות שכר: לפחות שכר מינימום.
  • שמירה על מצבת כוח האדם הקיים בתוספת העובדים החדשים במשך כל חיי התוכנית כפי שתאושר על-ידי מרכז ההשקעות.
  • דגש מיוחד: כל התחשיבים נערכים בהתייחס למשרות כהגדרתן בהוראה.

שיעור הסיוע כחלק מעלות שכרו של העובד נקבע לפי מגזרים, אך לא יותר מתקרת עלות שכר של 15,000 ש"ח:

  • גברים חרדים ונשים למגזר המיעוטים - 27.5%
  • גברים בדואים - 25%
  • נשים חרדיות, גברים ממגזר המיעוטים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים - 20%

מרכז ההשקעות מבצע ביקורות שוטפות מעת לעת לכל אורך חיי התוכנית.

להוראת מנכ"ל בנושא >>>>>המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

ה"מ 4.18 - קליטת עובדים בשכר גבוה

העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועידוד יצירת משרות בשכר גבוה באמצעות סיוע למעסיקים המעוניינים להקים או להרחיב מיזמים בשכר גבוה

סימנייה