דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

חזרה

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

בונה דירות להשכרה? זה עשוי להיות משתלם משחשבת. קרא/י עוד על הטבות מס לבנייה/ הרחבה להשכרה למגורים

תנאים להטבות המס על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים. נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות 

הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים. בימים אלה של משבר דיור במדינת ישראל עולה חשיבותו של מסלול זה המופעל על-ידי מרכז ההשקעות.
 
תנאים להטבות המס:

  • מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.
  • הדירות להשכרה מושכרות במשך 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים הראשונות.
  • עמידה במגבלות דמי השכירות של נוהל השכרה למגורים מיום 22/04/2013.

נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות, העומד על 6,200 ש"ח בממוצע חודשי, המחושב לפי סך דמי השכירות של כל הדירות בבניין, כולל אלה שלא מקבלות הטבה. לגבי דירות שדמי השכירות בהן הם בין 6,201 ש"ח ל-8,000 ש"ח תינתן ההטבה על סך של 6,200 ש"ח בלבד. לגבי דירות שבהן גובה דמי השכירות הוא יותר מ-8,000 ש"ח לא תינתן הטבת מס.

מגבלות אלו בנושא דמי השכירות אינן חלות על אזור פיתוח א'.

הטבות מס במסלול זה לא תאושרנה עבור מקבצי דיור למעט בניית מעונות לסטודנטים.

מעונות לסטודנטים הם מבנים אשר ישמשו כמעונות, הכוללים דירות מרוהטות להשכרה ויכללו שירותים שונים. דמי השכירות לחדר (לרבות מתן השירותים הנ"ל) לא יעלו על 1,500 ש"ח לחודש, ושטח החדר (עד 2 מיטות) לא יפחת מ-24 מ"ר ללא שטחים ציבוריים.

כל סכומי השכירות שבנוהל, לרבות מעונות לסטודנטים, יוצמדו לעליית "המחירים הממוצעים של שכר דירה חופשי" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדד ידוע) ויעודכנו אחת לשנה. הבסיס לעדכון יהיה 31/12/2012 והעדכון הראשון יהיה בתחילת שנת 2014.
 
מסלול זה מעניק את ההטבות האלה:

  • פחת מואץ בגובה 20% לשנה;
  • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברה יהיה 11%;
  • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה ליחיד יהיה 20%;
  • שיעור המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה לחברת משקיעי חוץ יהיה 18%, או השיעורים הקבועים בסעיף 47 (א)1 לפקודת המסים, לפי הנמוך מביניהם.

לנוהל בנושא >>>>>

 


 


המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

הטבות מס למפעל מועדף

מפעל מאושר, מפעל מועדף ומפעל מועדף מיוחד. אישור "מפעל מאושר" על ידי מרכז ההשקעות מהווה גם אישור לעניין זכאותו למעמד "מפעל מועדף", בתנאי שהוא גם מייצא 25% מכלל מחזור מכירותיו

סימנייה