דילוג לתוכן

מרכז ההשקעות - מבט חדש

החוק לעידוד השקעות הון - מענקים

כל מה שחובה לדעת על עידוד השקעות הון באזורי עדיפות לאומית, קידום יוזמות כלכליות וחיזוק אזורי פיתוח
חזרה

סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון

אנו מעניקים מענקים בגין השקעות בציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע. אולי גם לך מגיע מענק?

מסלול הסיוע של החוק מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע. כל אחת מן הבקשות המוגשות למרכז נבחנת ומקבלת ניקוד לפי אמות המידה.

מסלול הסיוע של החוק מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת מרכז ההשקעות.

כדי לקבל מענק במסגרת זו, על החברה לעמוד בתנאי הסף האלה:

 • מפעל תעשייתי
 • באזור פיתוח א'
 • מפעל בר-תחרות (המייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים בחוק) (בענפי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה לא יידרש תנאי הסף של היות המפעל בר-תחרות)
 • לא הוגשה או אושרה על-ידו במקביל בקשה בתחום התעסוקה (למעט מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות)
 • תוכניות הכוללות השקעות במבנים יובאו לדיון רק לאחר הסדרת כל נושא הבעלות והחכירה ואישור הקצאת הקרקע

הענפים שאינם כלולים במסגרת החוק הם ענפי השירותים למיניהם, חקלאות (כולל בתי קירור), מחצבים, נפט ותוצריו.

המענק הניתן במסגרת זו מתבטא באחוז מן ההשקעה ברכוש הקבוע, הכלולה בתוכנית המאושרת. שיעור המענק עומד על 20%. כתב האישור ניתן לחברה על-פי שיקול דעת מקצועי ובחינת התוכנית על-ידי המינהלה, בהתאם לחוק, לתקציב, לכללי מרכז ההשקעות ולכללים להקצאת התקציב כפי שהם נקבעים בעת לעת. כן נבחנת האיתנות הפיננסית של החברה המבקשת, ובכללה גם סוגיית ההון העצמי של החברה.

הבקשות יידונו בוועדה לאחר השלמת כל הפרטים הנדרשים לדיון וכן על-פי הכללים להקצאת התקציב.

הבקשה תוגש בטופס בקשה מקוון. כן נדרשת החברה להגיש תוכנית עסקית, בכפוף לתשלום אגרה, המחושבת לפי גובה סכום ההשקעה המבוקש.

נוסף להטבות האלה, מפעלים הממוקמים מדרום לקו רוחב 100 יכולים להיכלל בהסדר מענק הנגב בשיעור של עד 8% מן ההשקעה, על-פי שיקול דעת מקצועי של המינהלה ובהתאם לכללים שהוזכרו לעיל, ועל-פי נוסחה שנקבעה למענק זה.
רק לאחר הגשת התוכנית העסקית יחל תהליך הבדיקה המקצועית על-ידי גורמי המקצוע במרכז ההשקעות.  במינהלים המקצועיים הדיון בבקשות ייקבע על-פי סדר העדיפות כדלקמן:

 1. הקמות של מפעלים חדשים.
 2. העתקה והרחבה של מפעלים מאזור המרכז לאזור פיתוח א'.
 3. תוכניות הרחבה מפעלים בחברות שלא קיבלו כל סיוע בעבר במסלול מענקים.
 4. מפעלים המבצעים תוכנית הרחבה גם אם קיבלו סיוע בעבר.
 5. מבני תעשייה להשכרה (בעדיפות נמוכה).
 6. תוספות השקעה לתוכניות הרחבה שאושרו בעבר (בעדיפות נמוכה).

כל אחת מן הבקשות המוגשות למרכז נבחנת ומקבלת ניקוד לפי אמות המידה המתפרסמות באתר מרכז ההשקעות ומעודכנות מעת לעת.

ואלה אמות המידה:

 • מיקום גיאוגרפי של המפעל (ניקוד 20%).
 • עלות שכר לעובדים (ניקוד 10%).
 • סיווג סוציו-אקונומי של היישוב (ניקוד 20%).
 • יציבות פיננסית ויכולת מוכחת (ניקוד 10%).
 • היקף השקעה לעובד (ניקוד 10%).
 • הגדלת פריון (ניקוד 10%).*
 • חדשנות טכנולוגית (20%).**
 • ניקוד שלילי לחברות שתוכניות קודמות שלהן במסלול מענקים בוטלו (ניקוד 5%).

 
* הגדרת פריון

 • עלות שכר כוללת שנתית של המפעל בתוספת רווח לפני מס, בשנת תפוקה מלאה, מחולקת במספר המשרות המלאות בממוצע שנתי אשר הועסקו במפעל באותה השנה.
 • הגדלת פריון - תינתן עדיפות למפעל אשר מתחייב כי שיעור הפריון לעובד בשנת תפוקה מלאה ביחס לפריון לעובד בשנת הבסיס יעלה בשיעור של 15% לפחות.

 
** אמות מידה לחדשנות
לכל אחד מרכיבי אמת מידה זו יינתן ציון מרבי של 2.5 נקודות.
להלן 8 הרכיבים שהוצעו על-ידי המדען הראשי:

 • תוספת המחזור/השקעה במו"פ
 • ההשקעה במו"פ/ההשקעה הכוללת
 • רכישת טכנולוגיות
 • מספר פטנטים/סימני מסחר שהתוכנית מתבססת עליהם
 • הערכת החדשנות הטכנולוגית
 • הערכת החדשנות הפונקציונלית/תהליכית
 • הערכת הפערים הטכנולוגיים ויכולת סגירתם
 • הערכת תוכנית העבודה לפיתוח

היה ואושרה בקשת הסיוע לחברה, תקבל זו כתב אישור, הכולל תנאים לקבלת המענק בכפוף לעמידה בתנאי הסף וביעדי התוכנית כפי שהוצגו בתוכנית העסקית כולה.

כתב אישור זה מקנה לחברה אפשרות לשחרור מענק בשיעור של 65% מכלל המענק המאושר, באופן שוטף ולאחר בקרה וביקורת של תהליך הביצוע.
יתרת המענק תשולם לאחר הגשת דו"ח הביצוע הסופי ובדיקתו המקצועית המלאה, המאשרת כי החברה עמדה באופן מלא בתנאי הסף וביעדי התוכנית המאושרת.
 
המלצה:
על מנהלי החברות ומנהלי הכספים ללמוד את הנהלים והקריטריונים וכן את בקרה וביקורת כללי עבודתו של מרכז ההשקעות לצורך עדכון שינוי התוכניות, ולעיין היטב בכתב האישור, המהווה מעין חוזה בין החברה ומרכז ההשקעות.
אם וכאשר יש סוגיות שאינן ברורות, מומלץ לפנות למרכז ההשקעות לצורך קבלת הבהרות מקצועיות.

כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים >>>>>  כללים אלו יעודכנו מעת לעת.

בקרה וביקורת
מרכז ההשקעות מפעיל שורה של כלים שמבטיחים בקרה וביקורת מקצועיות וקפדניות, תוך כדי עבודה בשקיפות ופרסום החלטות לידיעת גורמי המקצוע והציבור הרחב.

 • נוהלי הבקרה והביקורת מפורסמים באתר האינטרנט של מרכז ההשקעות וזמינים לשימושם של מקבלי הסיוע.
 • החברות אשר קיבלו כתב אישור מתבקשות להגיש דו"חות שנתיים, המתארים את הנעשה בתוכנית המאושרת.
 • שינויים, עדכונים והתאמות אפשר להגיש על-פי הנהלים ובאופן מקצועי על-ידי החברות עצמן, עם חתימת מורשי חתימה שלהן.
 • ביצוע תשלומי המענקים בגין התוכנית המאושרת בכתב אישור יתבצע אחרי הגשת דו"ח ובדיקה וביקורת של הגוף המלווה, הכולל רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים.
 • מרכז ההשקעות יפעיל מעת לעת בדיקות נוספות של רואה חשבון, כלכלנים ומהנדסים לצורך בקרה אחר התקדמות התוכנית.
 • עם סיום ביצוע התוכנית יוגש דו"ח ביצוע סופי, אשר ייבדק בהתאם לנוהל דו"ח ביצוע סופי (דב"ס).
 • תתקיים ביקורת הנוגעת לפעילותו של המפעל, לרבות הימצאות הציוד הכלול בכתב האישור והפעלתו בהתאם לתוכנית המאושרת.
 • לאחר אישור ביצוע סופי וקביעת שנת הפעלת התוכנית, מחויבת החברה להמשיך להפעיל את התוכנית לפחות 7 שנים משנת ההפעלה שנקבעה. במהלך תקופה זו יתבצעו ביקורות במפעל לבדיקת מצאי הציוד והפעלתו עד לתום 7 שנות הפעלה.
 • לאחר הפעלת הציוד ועמידה בתנאי האישור, בתקופה הנדרשת לעיל, יהיה רשאי המפעל להגיש בקשה להסרת השעבוד לטובת המדינה, שתיבחן על-ידי מרכז ההשקעות. המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק, הוראת המנכ"ל, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת המנכ"ל, החוק ו\או הנספח הרלוונטי.

סימנייה