מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות, רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה. קידום מערכת יחסי עבודה על ידי יעוץ, הדרכה והסברה, מחקרים וסקרים.

 

תקציב 2015 באש"ח

תקציב 2015 באלפי ₪

נטו

6,121

התקציב כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים.

 

יישוב סכסוכי עבודה

 • מניעת שביתות ויישוב סכסוכי עבודה בדרכי תיווך, גישור ובוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה התשי"ז 1957 .
 • קבלת הכרזות על סכסוכי עבודה ושביתות מכל מגזר המשק.

 

ב 2015- הוכרזו 429 סכסוכים כלל ארציים

207

מטה ראשי

02-6662792

69

ירושלים והדרום

02-6667975

81

ת"א והמרכז

03-5125356

72

חיפה והצפון

04-8619322

 

רישום הסכמים קיבוציים

 • ב 2015- נרשמו כ349- הסכמים קיבוציים לציבור הרחב על זכויות עובדים. כלליים ומיוחדים וכן הסדרים קיבוציים עפ"י חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז1957.
 • ב-2015 נרשמו 34 הסכמים קיבוציים כלליים )בין ארגון עובדים לבין ארגון מעבידים (315 הסכמים קיבוצים מיוחדים )בין ארגון עובדים למעביד).
 • ייזום והכנת צווי הרחבה של הוראות הסכמים קיבוציים כלליים על מנת להחיל את הוראות ההסכמים גם על עובדים ומעסיקים בלתי מאורגנים.
 • ב2015- פורסמו 2 צווי הרחבה.

קידום מערכת יחסי העבודה

 • יעוץ לעובדים ומעסיקים מתן יעוץ פרטני לעובדים ומעסיקים בנושאים הקשורים בחוקי עבודה.
 • מחקרים יזום ועידוד סקרים/מחקרים אפליקטיביים בתחום יחסי העבודה לשם איתור מוקדי מתח במערכת יחסי העבודה ולשם הבנת תהליכים במערכת זו.
 • ריכוז מידע איסוף ועיבוד נתונים על סכסוכי עבודה, שביתות והשבתות במשק.
 • חקיקה ייזום והשתתפות בחקיקה בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה.
 • פרסומים והסברה מתן מידע לארגונים מקבילים בחו"ל - הפקה והפצה של פרסומים ועלוני מידע
 • קבלה, בדיקה ורישום הסכמים.

אישור פיצויי פיטורין

מתן אישורים לפי חוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963 בדבר תשלומים לקופות פנסיה, ביטוח וכיו"ב במקום תשלום פיצויים )סע'  14לחוק( וכן אישורים על הכללת פיצויי פיטורים בשכר עבודה )סע' 28 לחוק).