מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל

מטרות המינהל

 • קידום העסקה הוגנת ושמירה על זכויות עובדים על ידי אכיפתם והסדרתם של חוקי העבודה שבסמכות המינהל.
 • מיקוד הגנה בעובדם מוחלשים לפי מדיניות הממשלה ובכללם עובדים בשכר נמוך ובהעסקה קבלנית.
 • קידום איזון ושותפות בין השחקנים השונים בשוק העבודה בישראל המדינה, העובדים, המעסיקים והארגונים השונים.

תקציב לשנת 2015 באש"ח

סה"כ תקציב )כולל עודפים ולאחר קיצוץ לרזרבה - (21,403

 
 • מינהל הסדרה ואכיפה הוא הגוף האמון על אכיפתם של עשרים ושלושה חוקי עבודה, והסדרתם של חמישה חוקי עבודה, במטרה לשמור על זכויות עובדים, צמצום פגיעה באוכלוסיות המוחלשות והסדרת שוק העבודה בישראל ע"י מתן רישיונות והיתרים בחוקים שבסמכות המינהל.
 • המינהל כולל שלושה אגפים מקצועיים אגף אכיפה מנהלית, אשר הוקם בשנת 2012 ופועל מכוח החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה; אגף אכיפה פלילית שמטרתו אכיפת חוק העבודה ברקב מעסיקים המפרים את חוקי העבודה באפן סדרתי ובוטה; ואגף ההסדרה האחראי על הנפקת רישיונות והיתרים ב 5- חוקי עבודה ופיקוח על ביצוע תנאי ההיתר/ הרישיון. בנוסף, מטה המינהל כולל תחומי תקציבים ומידע, מחקר, מודיעין, פניות, הסברה וניהול המטה).

 

תמיכות המינהל

מינהל הסדרה ואכיפה תומך בעמותות בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985 , באמצעות שני מבחני תמיכה:

 1. מוסדות ציבור המעניקים מיידע וסיוע לעובדים בדבר זכויות עובדים תמיכה בסכום של עד 1,000,000 ₪. מטרת מבחן זה להעניק תמיכה למוסדות ציבור המעניקים מידע טלפוני או באמצעות המייל לפניות עובדים בדבר זכויותיהם, קיום מפגשי ייעוץ פרטניים עם עובדים בדבר זכויותיהם וסיוע בהגשת תביעה לביה"ד לעבודה.
 2. מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון )קודים וולונטריים( בתחום דיני העבודה תמיכה בסכום של עד 200,000. מטרת מבחן זה היא להעניק תמיכה למוסדות ציבור הפועלים לפתח קודים וולונטריים בתחום דיני העבודה.

 

אגף הסדרה - רישיונות והיתרים סיכום שנת 2015

אגף הסדרה עוסק בהנפקת רישיונות והיתרים בתחומים המחויבים ב5- חוקי עבודה, לציבור מבקשי הרישיונות/ההיתרים.

 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו - 1996
 • חוק שירות התעסוקה )לשכות פרטיות), התשי"ט - 1959
 • חוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951
 • חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953

 

דגשים בפעילות אגף ההסדרה לשנת 2015

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
בשנת 2015 המשיך האגף בטיפול בבקשות חדשות לרישוי קבלני כ"א וקבלני שירות בתחום השמירה, האבטחה והניקיון, וכן בבקשות לחידושי רישיון עבור החברות המורשות. בשנה זו סירב האגף לבקשת הרישיון של חמש עשרה חברות ביטל את רישיונן של תשע עשרה חברות.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 1996 )לא כולל קבלני שירות בתחום שמירה, אבטחה וניקיון( 

מספר חברות שחידשו רישיון

מספר חברות חדשות

מספר חברות שנסגרו

חברות שנבדקו בדיקת איתנות פיננסית ותהליך הבדיקה

124

22

27

20

 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 1996 - קבלני שירות )שמירה, אבטחה וניקיון(

מספר חברות שחידשו רישיון

מספר חברות חדשות

מספר חברות שנסגרו

חברות שנבדקו בדיקת איתנות פיננסית ותהליך הבדיקה

369

68

33

145

*הערה: נתונים אלו כוללים חברות המחזיקות בשני סוגי הרישיונות

חוק שירות התעסוקה )לשכות פרטיות), התשי"ט – 1959

מספר חברות שחידשו רישיון

מספר חברות חדשות

מספר החברות בהן התנהלה חקירה מנהלית

59

59

1

 

חוק עבודת נשים
בשנת 2015 התקבלו 1422 פניות לפיטורי/פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון/טיפולי פוריות לעומת 1606 פניות שהתקבלו בשנת 2014 . ניתן לראות כי חלה ירידה של 12% במספר הפניות בשנת 2015 לעומת שנת2014 . מתוך 1422 פניות, 227 פניות נסגרו בשל משיכת הפניה על ידי המעסיק, אי תחולה לחוק או כי לא ניתן להתיר במועד ההיתר המבוקש חופשת לידה או 60 יום לאחר חופשת לידה, ונפתחו 1195 תיקים. על פי הערכות מינהל הסדרה ואכיפה, הירידה ב- 12% במספר הפניות שהתקבלו בשנת 2015 לעומת שנת2014 , נובעת ממספר סיבות, ובכללן המודעות הגוברת בקרב מעסיקים לעניין הוראות החוק, הבחינה הקפדנית של אגף ההסדרה, החמרת האכיפה ושדרוג ההגנה על העובדת בפסקי הדין של בתי הדין לעבודה. עוד יצוין כי בתי הדין דוחים את מרבית הערעורים על החלטות הממונה על חוק עבודת נשים.

בשנת 2015 ניתנו 1183 החלטות:

 • 956 היתרים לסיום העסקה אולם מתוכם 56 היתרים שניתנו למעסיק לצורך המשך העסקת העובדת באמצעות רוכש פעילות החברה, כך שבמקרים אלו העובדת ממשיכה לעבוד.
 • 83 היתרים לצמצום היקף משרה או הכנסה.
 • 144 סירובים לפיטורים עליה של 23% בסירובים למתן היתר לעומת אשתקד.

להלן הפילוח של הסיבות להיתרים:

 • 524 היתרים, שהם 51% מסך ההיתרים, ניתנו בגין מצב כלכלי מוכח - סגירת עסק או פרויקט, צמצום בכ"א, ירידה בהכנסות או מכירת פעילות כאשר הממונה שוכנעה שהרוכש אינו יכול להמשיך להעסיק את העובדת.
 • 56 היתרים, שהם 5% מסך ההיתרים, ניתנו לצורך המשך העסקת העובדת באמצעות רוכש פעילות החברה, כך שלמעשה העובדת ממשיכה לעבוד בפועל.
 • 203 היתרים, שהם 20% מסך ההיתרים, ניתנו בגין אי שביעות רצון מתמשכת מתפקוד העובד/ת, כאשר הממונה שוכנעה כי המשך העסקת העובדת יגרום נזק למעסיק.
 • 53 היתרים, שהם 5% מסך ההיתרים, ניתנו בגין "משבר אמון, או "נסיבות חמורות" כגון גניבה, דיווח שעות עבודה כוזב, רשלנות בטיפול בחסרי ישע ועוד.
 • 91 היתרים, שהם 9% מסך ההיתרים, ניתנו בגין תום חוזה, כאשר הוכח שאין באפשרות המעסיק להמשיך בהעסקתה.
 • 112 היתרים, שהם 11% מסך ההיתרים, ניתנו בגין בקשה משותפת ומוסכמת של המעסיק והעובדת בדבר סיום ההעסקה.

חוק עבודת הנוער
תחום עבודת הנוער במינהל ההסדרה והאכיפה אמון על מתן היתרים מכוח חוק עבודת הנוער - היתרים לתיווך בילדים להעסקה בהופעות או פרסומות, מתן היתרים להעסקה בהופעות או פרסומות ומתן היתרים להעסקה בעבודת לילה. בחינת הבקשות להיתר נעשית על מנת להבטיח את תנאי העסקת הילדים, בטיחותם ובריאותם. יצוין כי בהופעות או בפרסומות ישנו דגש על התכנים אליהם נחשפים הילדים במסגרת העסקתם.

בשנת 2015 ניתנו היתרים לפי הפירוט להלן:

 • 3745 היתרים להעסקת ילדים בהופעות ופרסומות.
 • 1659 היתרים לתיווך בהעסקת ילדים בהופעות ופרסומות.
 • 112 היתרים להעסקת נערים בגילאי16-18 , עד לשעה 23:00 בלילה, וזאת בהתאם למגבלות החוק.

בנוסף, החל האגף בפעילויות הסברה הן למתווכים והן למעסיקים, על מנת להרחיב את הציות לחוק בתוך שוק העבודה הספציפי. כמו כן, מבקש האגף ממעסיקים להראות את היתרי התיווך הפרטניים על מנת לקבל היתרים להעסקת ילדים, וכך מייצר האגף רגולציה פנימית בשוק זה.

חוק שעות עבודה ומנוחה
תחום חוק שעות עבודה ומנוחה אמון על מתן היתרים לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.
בשנת 2015 ניתנו 623 היתרים לחברות קיימות. בנוסף, ניתנו 144 היתרים לחברות חדשות.

היתרים ענפיים:

 • לאור המצב הבטחוני וריבוי הפיגועים ומקרי האלימות החל מחודש אוקטובר, חתם השר על היתר כללי )הוראת שעה( להעסקת מאבטחים בתקופת המבצע בשעות נוספות, וזאת עקב עלייה משמעותית בדרישה למאבטחים. ההיתר נחתם לאחר היוועצות עם ארגון העובדים, ארגון המעסיקים וגורמי משטרה ובטחון.
 • בחודש ינואר 2015 חתם השר על תיקון להיתר הכללי להעסקת רופאים בעת ביצוע תורנויות )הוראת שעה), תיקון אשר מחייב את בתי החולים להקצות לרופאים זמן מוגדר לתנומות במהלך משמרת. בחודש דצמבר 2015 חתם השר על הארכת התיקון אשר מאריך את הוראת השעה לארבע שנים נוספות.
 • בחודש דצמבר 2015 פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון להיתר הכללי המאפשר העסקת עובדים בבתי אירוח )בתי מלון, מסעדות ובתי קפה( בשעות נוספות, וזאת לצורך הגברת הגמישות התפעולית בענף זה. בחודש ינואר 2016 נחתם התיקון כאמור.

עוד יצוין כי בתחילת ספטמבר 2015 פורסמו באתר המשרד כלל ההיתרים שניתנו למעסיקים להעסקת עובדים במהלך המנוחה השבועית. הפרסום נועד להגביר את השקיפות והיכרות הציבור עם ההיתרים הניתנים בתחום. הפרסום בוצע לאחר הליך ארוך של פנייה לכל אוכלוסיית בעלי ההיתרים לצורך קבלת התייחסותם בנוגע לפרסום.

 

אכיפת חוקי עבודה בתחום האכיפה המינהלית והפלילית - סיכום שנת 2015

במטרה להבטיח את שמירת זכויותיהם של העובדים בשוק העבודה הישראלי אוכף המינהל את הוראות חוקי העבודה בסמכותו בהתבסס הן על תלונות של עובדים והן באופן יזום מתוך מידע המגיע מיחידת המודיעין במינהל. המינהל מתמקד בעובדים שהוגדרו על ידי הממשלה כמוחלשים, ובכללם עובדים בשכר נמוך ועובדים המועסקים בהעסקה קבלנית. בנוסף, מתמקד המינהל באכיפה בקרב המגזר הלא יהודי והמגזר החרדי. בנוסף, בשנה זו הושם דגש על הרחבת שיתופי הפעולה ופתיחת ערוצי העברת מידע על הפרות של חוקי העבודה עם גופים שונים, פנים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים, כגון המוסד לביטוח לאומי, תנועת הנוער העובד והלומד ועוד. במהלך 2016 עתיד המינהל לפרסם מדיניות אכיפה חדשה, המבוססת על מידע שנאסף בקרב מחוזות האכיפה והערות הציבור, על מנת לטייב את האכיפה ולהתמקד בהפרות משפיעות שכר.

דגשים בפעילות האכיפה )מנהלית ופלילית( לשנת 2015
מיקוד באכיפת חוקי עבודה משפיעי שכר

 • כמו בשנים האחרונות גם בשנת 2015 הושם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וכן עובדים בעלי שכר נמוך כולל מיקוד בקרב עובדים מהאוכלוסיה מהמגזר הלא יהודי.
 • במסגרת האכיפה ניתנה עדיפות לאכיפת החוקים "משפיעי שכר" המפורטים להלן:
  • חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-
  • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951-
  • חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958-
  • תשלומים מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה
  • חוק הודעה לעובד תנאי עבודה התשס"ב 2002-
  • החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011- מיקוד האחריות של מנהל כללי בתאגיד לפי סעיף14 , ואחריות מזמין שירות לפי סעיף 25 לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה.

דגשים באכיפה יזומה
במהלך שנת 2015 לצד פניות שהתקבלו במינהל, התמקדה האכיפה היזומה בקרב אוכלוסיות מוחלשות, חברות שמירה אבטחה וניקיון. אגפי המינהל ביצעו אכיפה ממוקדת בקרב אוכלוסיות אלו, בדגשעל האוכלוסיות והענפים הבאים:

 • פעילות ממוקדת בקיום הוראות החוק להפרשות לפנסיה:בשנת2015 , בנוסף לכלל החוקים שנבדקו ע"י אגפי האכיפה, ביצע המינהל פעילות ממוקדת לקיום הוראת החוק בכל הנוגע להפרשות הפנסיה לעובדים מכלל האוכלוסיות. בין היתר נבדקו מס' ענפים ובהם: מסעדות, טלמרקטינג, מסחר,שירותי רכב, תעשיות מזון, היי-טק, מקצועות חופשיים ותעשיות.
 • המגזר הלא יהודי: כחלק ממטרת המינהל להעלאת המודעות ואכיפת זכויות העובדים במגזר הלא יהודי, בוצעה אכיפה ממוקדת בקרב אוכלוסייה זו בענפי הבניין, היסעים והובלות, מסחר, מכירה קמעונאית, תעשיית מזון, שירותי רכב, מסעדות וחינוך.
 • מגזר חרדי: כחלק ממטרת המינהל להעלאת המודעות ואכיפת זכויות העובדים במגזר החרדי, בשנת 2015 בוצעה אכיפה ממוקדת במגזר זה בענפי המסחר, שירותי קייטרינג ומסעדות, חינוך ורשתות שיווק. האכיפה התמקדה בערים בהם יש ריכוז אוכלוסייה מהמגזר החרדי.
 • חברות שמירה אבטחה וניקיון: במהלך שנת 2015 בוצעה פעילות אכיפה והסדרה בקרב חברות שמירה אבטחה וניקיון לצורך בדיקת זכויותיהם של עובדי הקבלן והסדרת חברות אלו במשק. בנוסף, ניתן דגש לעניין אחריות מזמיני השירות. נציין כי בוצעו מספר שיתופי פעולה עם רשויות אכיפה נוספות בכל הנוגע לחברות אלו.
 • אכיפת זכויות הנוער: במהלך שנת 2015 בוצעה פעילות אכיפה במהלך השנה בכל הנוגע להעסקת נערים בניגוד לחוק עבודת הנוער. האכיפה התמקדה בענפי המסחר, אולמות אירועים, מסעדות, שירותי קייטרינג, מכירה קמעונאית ורשתות שיווק. שיתוף הפעולה מול ארגוני הנוער ובהם הנוער העובד והלומד תרם להעלאת המודעות בקרב בני נוער וסייע למינהל לאתר מעסיקים מפרים.
 • אכיפה ממוקדת מסתננים )מבקשי מקלט(: במהלך שנת 2015 ניתן דגש לפעילות אכיפה משולבת עם רשות ההגירה לבדיקת תנאי העסקתם של מסתננים בדגש על הפרות שכר ופיקוח על שעות העבודה.

נתוני אכיפה מינהלית לשנת 2015
פעולות חקירה

 • נפתחו 3,798 תיקי חקירה כנגד מעסיקים שבוקרו לראשונה במהלך שנה זו.
 • הסתיים הליכי חקירה ב 3,417- תיקי חקירה )כולל תיקים משנים קודמות).

הליכים מינהליים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2015

 • הוטלו כ- 786 עיצומים בסכום של 41,478,510, מתוכם בוטלו לאחר זכות טיעון 51 עיצומים כספיים.
 • ניתנו 10,074 התראות מנהליות )במסגרת החוק להגברת האכיפה( מתוכם בוטלו לאחר זכות טיעון 91 התראות מנהליות.
 • סה"כ ניתנו התראות ועיצומים ל- 3,738 מעסיקים.

נתוני אכיפה פלילית לשנת 2015
פעולות חקירה:

 • נפתחו 101 תיקי חקירה כנגד מעסיקים, בהם נבדקו 159 פעילויות.
 • הסתיימו הליכי חקירה ב- 157 תיקים שכללו 333 פעילויות.

הליכים פליליים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2015

 • הוטלו 104 קנסות בסכום של 1,306,700.
 • לא ניתנו התראות פליליות בשנת 2015
 • הוגשו 77 כתבי אישום )מצ"ב טבלה ובה חלוקת כתבי האישום לפי חוקים).
 • ניתנו 76 גזרי דין )הרשעות).

 

אכיפה מנהלית - הטלת סנקציות בחלוקה לחוקים לשנת 2015

 •  

 

 

חוק

סעיף

סוג הודעה

סכום עיצומים כספיים בש"ח

התראה

כוונת חיוב

חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958

אי העברת סכומים שנוכו למי שלו יועדו או העביר באיחור

384

203

13,759,900

מעסיק אשר מסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם

1,889

50

2,184,940

מעסיק שלא מסר לעובדו תלוש שכר עד המועד האמור בסעיף 24 (ג)

281

10

367,560

מעסיק שלא שילם לעובדו שכר עד ליום הקובע (הלנת שכר)

492

10

607,580

מעסיק שמסר לעובדו תלוש שכר לאחר המועד הקבוע

219

7

224,620

ניכוי סכומים משכרו של עובד בניגוד לחוק

189

8

306,300

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002-

אי מסירת הודעה בכתב לעובד, בתוך 30 יום מתחילת העבודה או לעובד שעבד לפני 1.06.2002 מיום שדרש זאת בכתב ולנער לא יאוחר מ 7- ימים מתחילת עבודתו.

1,425

54

1,796,960

אי מסירת הודעה בכתב על שינוי בתנאי העבודה בתוך 30 יום, משנודע למעביד על השינוי

7

 

 

אי מסירת הודעה כאמור לעובד שהחל עבודתו לפני תחולת החוק, וזאת תוך 30 ימים מיום שדרש העובד זאת מהמעביד בכתב.

1

 

 

מסירת הודעה שלא מפורטים תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה

213

8

347,140

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א - 2001

אי מתן אישור העסקה בתום יחסי עבודה

224

3

61,260

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -1957

אי תשלום שכר לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב

12

1

 

חוק חופשה שנתית, תשי"א -1951

אי מתן חופשה שנתית

16

 

35,740

אי ניהול פנקס חופשה

44

 

 

אי תשלום דמי חופשה בלי צידוק מספיק ותוך זמן מתקבל על הדעת

4

1

 

אי תשלום דמי חופשה במועד

2

 

 

אי תשלום פדיון חופשה בלי צידוק מספיק ותוך זמן מתקבל על הדעת

63

1

20,420

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998

אי פרסום תקנון בדבר עיקרי חוק הטרדה מינית

10

 

 

חוק עובדים זרים, התשנ"א -1991

איסור ניכוי העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי ע"י קבלן

2

 

 

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בתקנות בעד דמי ביטוח רפואי ע"י מעסיק

25

 

 

איסור ניכוי העולה על השיעור המותר בתקנות בעד מגורים ע"י המעסיק

13

 

 

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד זר

31

 

 

התקשרות בחוזה העסקה ופירוט תנאי עבודה בחוזה ע"י מעסיק

117

 

 

התעסקות בחוזה העסקה ופירוט תנאי עבודה בחוזה ע"י קבלן

2

 

 

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העסקת ילד בהופעה ציבורית/אמנותית/לצרכי פרסום ללא היתר

2

 

 

העסקת ילד מתחת לגיל

 

2

71,480

העסקת ילד שחל עליו חוק חינוך חובה

2

 

 

העסקת נער בלילה בלא היתר

69

3

214,440

העסקת נער בלילה בניגוד להיתר

6

 

 

העסקת נער במנוחה השבועית

31

 

 

העסקת נער יותר מ 8- שעות ביום ו 40- שעות בשבוע

34

1

35,740

העסקת נער ללא אישור רפואי

132

2

15,330

העסקת נער ללא מתן הפסקות

4

 

 

העסקת נער ללא ניהול פנקס לרישום נערים עובדים

73

5

30,660

העסקת נער ללא פנקס עבודה

74

1

10,220

העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 וחל עליו חוק לימוד חובה בשעות הלימודים

3

 

 

חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954

 

 

 

 

 

איסור העסקת עובדת שהיא בחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בעבודת לילה

1

 

 

איסור פגיעה בהיקף משרה/הכנסה של עובד/ת שחלה לגביהם הגבלת פיטורים, עפ"י סעיף 9, ללא היתר

 

14

536,100

איסור פיטורי עובד/ת בטיפולי פוריות/עובדת בהפריה חוץ גופית בתקופה של 150 יום לאחר יום ההיעדרות האחרון או שנתיים מיום מטיפול הראשון

 

4

142,960

איסור פיטורי עובדת בהריון ללא התר

 

14

500,360

איסור פיטורי עובדת בחופשת לידה או בימי היעדרה מהעבודה

 

2

71,480

פיטורי עובדת בחופשת לידה או בימי העדרה מהעבודה לפי סעיף 7 (ד) (1) אובתקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות ללא היתר

 

1

35,750

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988

פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה

2

 

 

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

 

 

 

אי תשלום שכר מינימום על-ידי מעסיק לעובד

25

299

12,044,380

אי הצגת מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד על- פי חוק שכר-מינימום

 

3

25,550

אי תשלום שכר מינימום על-ידי מעסיק לנער

 

6

357,400

אי תשלום שכר מינימום על-ידי מעסיק לעובד עם מוגבלות

 

1

71,480

העסקת עובדי קבלני שרות בגופים ציבוריים

 

תשלומים בנושא המנוי בפרט 1 בתוספת לחוק – שכר

1

 

 

תשלומים בנושא המנוי בפרט 3 בתוספת לחוק – הפרשות לקופת גמל לקצבה

1

 

 

איסור קבלת ביטחונות מעובד התשע"ב- 2012

לא יקבל מעסיק במישרין או בעקיפין, בטחונות מעובד ולא יממשן

2

 

 

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אי מתן הפסקה בין יום עבודה למשנהו

69

2

25,550

אי ניהול פנקס בדבר שעות עבודה ומנוחה

1502

46

556,990

אי תשלום גמול עבודה במנוחה שבועית

124

3

122,520

אי תשלום גמול שעות נוספות

303

4

142,940

העבדה אסורה במנוחה השבועית או בלא היתר

173

12

679,060

העסקה אסורה בשעות נוספות או בלא היתר

144

2

393,140

העסקה במנוחה השבועית בניגוד להיתר

59

6

187,780

העסקה בשעות נוספות בניגוד להיתר

234

9

49,240

העסקה ללא מתן הפסקות

10

 

 

העסקת לילה במפעל עם משמרות יותר משבוע אחד בתוך 3 שבועות

50

1

5,110

מתן הפסקה העולה על 3 שעות

6

 

 

צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

אי תשלום תשלומים מכח צווי הרחבה בעניין פנסיה

1313

57

5,003,600

סה"כ

 

7,771

532

31,197,930

 

 

עיצומים והתראות בחלוקה לענפים בהם בוצע מיקוד בשנת 2015

ענף

מספר התראות

עיצומים

סכום בש״ח

אולמות אירועים

325

26

750,550

בניין

442

17

867,970

חקלאות

1166

110

5,355,910

מסחר

1357

80

3,997,770

מסעדות

2377

128

5,718,180

שמירה אבטחה וניקיון

398

62

3,410,580

 

 

אכיפה פלילית- הטלת סנקציות בחלוקה לחוקים לשנת 2015

חוק

כתבי אישום שהוגשו ע"י לשכה משפטית

קנסות שהוטלו

סכום הקנסות

ארגון הפיקוח על העבודה

3

   

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

28

   

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002

1

1

6,000

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א- 2001

1

   

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

10

   

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998

0

   

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1953

4

28

542,500

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

7

61

570,200

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951

1

   

חוק קבלני כ"א

15

   

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

5

   

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988

1

   

הגנה על עובדים – חשיפת עבירות

0

   

חוק שירות התעסוקה

1

   

חוק עובדים זרים

0

14

188,000

סה"כ

77

104

1,306,700 ₪