קיום המסחר עפ"י כללי ה-WTO תוך הבטחת כניסה לשוק של מגוון מוצרים שאינם פוגעים בבטיחות ובבריאות הציבור ובאיכות הסביבה. אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי עפ"י הוראות חוק התקנים

 

תקציב 2015 )אלפי ₪(

תקציב 2016 (אלפי ₪)

תקציב על שינויו כולל עודפים

ביצוע תשלומים בפועל

יתרת התחייבויות

שריון

6978

2725

2553

1700

 

הפעילות בשנת2015 :

ביצוע מדיניות תקינה לאומית
מדיניות התקינה נקבעת ע"י הממונה על התקינה בכפוף להחלטות הממשלה והנהלת המשרד ונועדת לאבטחה של בטיחות המצרכים ושל איכות הסביבה באמצעות אכיפת חוק התקנים, כמו כן- להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, באמצעות עידוד התחרות, לרבות ממקורות יבוא, הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר בין ישראל לבין העולם. במסגרת המדיניות הזאת, פועל מינהל התקינה להקלות ביבוא טובין דרך הסכמי הכרה הדדית עם מעבדות בחו"ל ודרך בחינה מחדש של סטאטוס התקנים הרשמיים לצורך גילוי וסילוק כפל הרגולציה במשק ישראלי. במקביל להנהגת ההקלות בכניסת המוצרים השונים לשוק הוחלט להגביר אכיפה תקנים רשמיים בשלב השיווק ולחזק את מינהל התקינה בכוח אדם נוסף. המינהל עובר בימים אלה שינוי ארגוני והתרחבות הצוות.בין המטרות של מינהל התקינה - קביעת עדיפויות בתקינה, הכרזה על תקנים כתקנים רשמיים, או הסרת הרשמיות, מדיניות אימוץ תקינה בינלאומית, ייזום וביקורת של שינויים בתקנים קיימים, תיאום בין-משרדי בנושא התקינה.

 • במטרה להגן על הציבור מפני מוצרים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור בבטיחותו או באיכות הסביבה, המשיך המינהל בפעולות התקינה - רוויזיות והחלפות לתקנים קיימים, אכרזות רשמיות והסרת רשמיות מהתקנים. במהלך שנת 2015 הוכנסו לתהליך 130 תקנים. בפרויקט מיוחד הוסרה רשמיות מ 72- תקנים רשמיים.
 • עדכון התוספת השנייה לצו ייבוא חופשי המסדירה תנאים לעמידה בדרישות התקנים והתקנות הטכניות של הייבוא.
 • יעוץ והמלצות למינהלים במשרד הכלכלה ולוועדת הייבוא הבין-משרדית לגבי מתן פטורים מאישור מכון התקנים למוצרי הייבוא.
 • ייצוג עמדות המשרד ע"י מהנדסי מינהל התקינה בוועדות התקינה במכון התקנים הישראלי.
 • במהלך 2015 המשיך מינהל התקינה בהפעלה ובעדכון הקבוצות, אליהן נכנסו הטובין המיובאים. בשנת 2015 המינהל בחן מחדש את כל התקנים שבקבוצות יבוא ובחר ב 57- תקנים לגביהם מתבצעת התייעצות עם הגורמים הנוגעים בדבר על מנת להעביר את המוצרים לקבוצות יבוא מקלות יותר במשטר היבוא.

אכיפת חוק התקנים
מטרת האכיפה היא שלא יהיו במשק מוצרים שאינם מתאימים לתקנים רשמיים החלים עליהם.

 • במהלך שנת 2015 הופעל מסלול אכיפה מינהלי ובמסגרתו ניתנו 627 שימועים וצווים ליבואנים, יצרנים וספקים של המצרכים, אשר לא עמדו בדרישות תקנים רשמיים.
 • נערכו ביקורות פיקוח ב- 1360 בתי עסק, כולל מפעלי ייצור, מחסני ייבוא ושיווק, רשתות השיווק וחנויות. נלקחו לבדיקת התאמתם לדרישות התקן 324 דוגמאות המוצרים. במקרים בהם נמצאו אי-התאמות לדרישות התקנים הרשמיים, נפתחו תיקי חקירה.
 • נבדקו 124 מגרשים למשחקי ילדים בשטחי הרשויות המקומיות בארץ.
 • פרסמו בעיתונות 40 הודעות לציבור המזהירות את הציבור משימוש במוצרים מסוכנים.
 • בוצעו ופרסמו שני עדכונים של "התוספת השנייה" לצו יבוא חופשי.
 • נבדקו וניתנו המלצות מקצועיות ל 12,410- בקשות לפטור מאישורי תקן רשמי )פטורים לפי סעיף 2)ג) 2 בצו יבוא חופשי( עבור טובין מיובאים.

אישור מעבדות
המעבדות שמחזיקות באישור מעבדות ע"י הממונה על התקינה עפ"י סעיף 12 ( לחוק התקנים1953-, רשאיות להמציא תעודות בדיקה שמשמשות ראיה בבית המשפט כי נתמלאו תנאי התקן הרשמי

 • בשנת 2015 חודשו אישורים של 27 מעבדות בתחומים שונים, שהוכיחו את עמידתן באמות המידה לאישור מעבדות ע"י הממונה על התקינה.
 • בשנת 2015 ניתן אישור למעבדה חדשה אחת שהגישה בקשה לקבלת אישור על-פי סעיף12 ( בחוק התקנים.

מרכז מידע
הפעלת מרכז המידע הלאומי ל-WTO –TBT ואבטחת שקיפות בחקיקה טכנית מול .WTO

 • מינהל התקינה מפעיל מרכז מידע ל-TBT–WTO . המרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל לארגון ה- WTO במסגרת הסכם ה- TBT(מחסומים טכניים לסחר בינלאומי), בכל הקשור להעברת מידע על שינויים עתידיים בחקיקה טכנית בישראל.
  מרבית מטלות המרכז מחויבות מכוח היות ישראל חברה בארגון ה-WTO . במהלך חודשים יוני-דצמבר 2015 פרסם המרכז 16 הודעות על שינויים עתידיים בתקנים רשמיים בישראל, הפיץ מידע על כ900- הודעות מהעולם על שינויים צפויים בחקיקה טכנית במדינות החברות בארגון וטיפל ב 120- שאילתות יצואנים מחו"ל לגבי הדרישות הטכניות בישראל ומתן מידע ליצואנים ישראליים לגבי דרישות טכניות בחו"ל.
 • הפעלת לשכת קודקס אלימנטריוס ישראלית. מינהל התקינה מפעיל לשכה ישראלית המקשרת בין ארגון ה-,Codex Alimentarius העוסק בתקינת מזון, לבין גורמים בעלי עניין בתוך ישראל. בין גורמים אלו ניתן למצוא משרדי ממשלה כמו משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לאיכות הסביבה, יצרני מזון מקומיים, יצואני מזון, ארגונים חקלאיים וארגונים תעשייתיים. במהלך החודשים יוני עד דצמבר 2015 ניתבה הלשכה הישראלית כ 600- הודעות קודקס שונות אל גורמים בעלי עניין בתוך ישראל. בנוסף טיפלה הלשכה בכ 20- פניות מגורמים ישראלים שונים לאיתור מידע בקודקס ובוועדותיו השונות.

תו תקן והיתרים
קביעת מדיניות של מערך תו-התקן במסגרת פעילות מינהלת תו-התקן, שבראשה עומד הממונה על התקינה. בחירת ועדת ההיתרים ופעילות בועדת ההיתרים למתן היתרים לסמן את המצרכים בתו-התקן או לביטול ההיתרים.