אגף רישום ורישוי עיסוקים מאגם בתוכו את היחידות העוסקות ברישום ורישוי בעלי מקצוע אשר הוסמכו לכך עפ"י החוק

 

האגף מפעיל את החוקים המסדירים את המקצועות בענפי ההנדסה והאדריכלות, החשמל והמורשים לנגישות, ואלו הם: חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח 1958- , חוק החשמל התשי"ד 1954- , חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים תשע"ג 2012- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 , רישום הנדסאים וטכנאים ותקנות שהותקנו מכוח חוקים אלו, כמו כן, האגף מטפל בבקשות להסדרת עיסוקים באמצעות הוועדה להסדרת עיסוקים בהתאם להוראת מנכ"ל: הטיפול בבקשות להסדרת עיסוקים. בתמצית, מטרת ההוראה להנחות כיצד לטפל בהצעות להסדרת עיסוקים, ומהי עבודת ההכנה המקצועית הנדרשת.

האגף אחראי לניהול הוועדות המקצועיות לפי עניין, עריכת בחינות לרישוי במקצועות בעלי ייחוד הפעולות וכן אחראי לפעילותן של המועצות המקצועיות, קרי, מועצת ההנדסה והאדריכלות אשר תפקידה לדון בכל הקשור לרישום ורישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, מועצת מקצועות החשמל שתפקידה לדון בכל נושא רישוי חשמלאים, לרבות המלצות על תיקוני חקיקה שיש לבצע, כמו כן, אחראי לפעילותה של הוועדה המשותפת למועצת ההנדסה והאדריכלות ומועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לעניין ייחוד הפעולות.ככלל, היחידות עוסקות ברישום ורישוי בפנקס/מרשם מקצועי, להלן ההבחנה:

 • רישום מתבסס על לימודים שהוגדרו עפ"י החוק לפי עניין.
 • התמחות שלב הניסיון הפרקטי בתהליך לקבלת רישוי.
 • רישוי מתבסס על לימודים + התמחות

רישום מורשה נגישות מתבסס על סיום קורס הכשרה מטעם האגף לפיתוח כ"א והכשרה מקצועית במשרד הכלכלה:

 • רישום מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה )מתו"ס( - באמצעות היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים
 • רישום מורשה נגישות שירות-באמצעות היחידה לרישוי חשמלאים

הסדרת עיסוקים:
מעת לעת מועלה הצורך, בין על ידי גורמי חוץ ובין על ידי יחידות של המשרד)להלן-מבקשי ההסדרה(, בהסדרת עיסוק מקצועי מסויים. הסדרה זו משמע, קביעת כללים מחייבים בדין לעניין רישום, הכרה בתארים, רישוי, וכיו"ב. הסדרה כזו, מגבילה לעתים את העיסוק מצד אחד, ומעצימה את העוסקים מצד שני, בזכות המוניטין הנובע מחסות תחת משטר של רישום/רישוי וכיו"ב.

על פי חוק יסוד "חופש העיסוק", כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. חופש העיסוק מתבסס על תפישת האדם כבן חורין, ויכול להיות מוגבל רק בחוק, לשם תכלית ראויה ובמידה הראויה. תכלית ראויה יכולה להיות הגנה על זכויות יסוד נוספות כמו הגנה על החיים ועל שלמות הגוף וחירויות של הזולת, או הגנה על אינטרס ציבורי כמו ביטחון, יחסי סחר חוץ בטיחות הציבור ועוד. בכל מקרה, הסדרה חדשה של עיסוק מהווה התערבות רגולטיבית בשוק והיא מחייבת בדיקה סדורה של התכלית ושל האמצעי בטרם מעשה.
גוף/פרט המבקש לבחון בקשתו להסדרת עיסוק יגיש בקשה מסודרת לוועדה להסדרת עיסוקים בהתאם לפרמטרים המוגדרים בנוהל, להלן קישורית לנוהל: http://www.moital.gov.il

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 .

המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו, שעיקרן:

 • רישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים והאדריכלים טיפול בקשות לרישום של מוסדות בישראל ובחו"ל, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • רישוי )שלב הסמכה מתקדם ובכיר( של מהנדסים ואדריכלים רשומים לאחר תקופה הנדרשת כחוק טיפול בקשות לרישוי, באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
 • הנפקת תעודות רישום/רישוי, חידוש תוקפן.
 • קבלת קהל ומתן מידע בכתב ובע"פ על נהלי הרישום.
 • פתיחת מדורים וענפים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עריכת כל שינוי בהם ופרסומם, וקריטריונים לסיווג נרשמים במדורים ובענפים חשובים על-פי לימודיהם.
 • סיוע מנהלי וארגוני למועצת ההנדסה והאדריכלות ולוועדותיה השונות.
 • טיפול מנהלי בתחום סמכויות הרשם להכרה במסלולים הנדסיים ממכללות בישראל ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
 • תיאום ממשקי פעילות משותפים עם המועצה להשכלה גבוהה, מוסדות אקדמיים, ממשלה וארגוני מהנדסים ואדריכלים.
 • מתן תשתית מנהלתית ולוגיסטית לוועדת האתיקה למהנדסים ואדריכלים המופעלת על-פי הנ"ל.
 • פועלת ליישום החוק "מורשה להיתר", יישום דוח ועדת החקירה הממלכתית בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור )דוח זיילר(
 • ביצוע מבחני רשום ומבחני רישוי מהנדסים ואדריכלים.
 • בדיקת תכניות להכשרה מקצועית, אגב תיאומם מול המל"ג.
 • כינוס ועדות מורחבות לכתיבת קריטריונים, כתיבת מבחנים, בדיקת מועמדים ובדיקת עררים.
 • רישום במרשם מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה
 • ביצוע ימי עיון בתחום מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה

דו"ח בין חודשים 12/2015-1/2015 ( שנת תשע"ו( על פעילות המחלקה לרישום
המהדסים והאדריכלים

סוג הטיפול/חודש

1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

סה"כ

מס' בקשות שהוגשו לרישום

276

143

283

97

181

176

188

22

9

172

212

280

2039

מס' מהנדסים ואדריכלים שנרשמו

269

142

277

94

175

171

179

22

9

151

209

274

1972

מס' וועדות לרישום

9

6

10

2

11

7

7

8

3

7

7

4

81

מס' תיקים לוועדות לרישום

67

107

106

18

126

72

94

78

14

115

117

33

947

מס' וועדות רישוי

9

3

10

1

8

5

9

4

2

7

4

7

69

מס' בקשות לרישוי בפעם הראשונה

22

81

50

13

48

18

13

4

1

48

78

35

411

מס' תיקים לוועדות לרישוי

40

75

65

8

70

64

47

18

12

104

28

28

559

 

רישוי חשמלאים
היחידה אחראית על הטיפול המנהלי והארגוני בכל הקשור לחוק ולתקנות החשמל, עיקרי תפקידה:

 • הנפקת רישיונות חשמל, חידוש רישיונות חשמל
 • פסילת ו/או הגבלת רישיונות חשמל
 • קבלת קהל ומתן מידע בכל הנוגע לקבלת רישיון חשמל בישראל
 • תיאום ממשקי פעילות משותפים עם משרד החינוך, מוסדות לימוד, מה"ט, לשכה משפטית, משרדי ממשלה, חברות, גופים עסקיים וארגוני חשמלאים למיניהם
 • הפעלת ועדות מקצועיות למתן רישיונות חשמל בדרגות בכירות
 • מינוי ועדת עררים לבית משפט המחוזי בירושלים
 • רישום במרשם מורשה נגישות שירות
 • ביצוע ימי עיון בתחום מורשה נגישות שירות

חוק החשמל - התשי"ד 1954- , ותקנות החשמל )רישיונות( - התשמ"ה- 1985  (להלן: "חוק ותקנות החשמל"), קובעות כי, כל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב ברישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל. ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית. כיום, חוק החשמל מגדיר "ביצוע עבודות חשמל" כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל לרבות השגחה על ביצוע עבודות כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה.

ישנם סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון. ביצוע עבודת חשמל ותכנון יבוצעו ע"י בעל רישיון חשמל בהתאם לסמכויות המוקנות לו.

 

 דו"ח בין חודשים 12/2015-1/2015 (שנת תשע"ו( על פעילות היחידה לרישוי חשמלאים

סוג הטיפול/חודש

1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

סה"כ

מס' בקשות שהוגשו לרישוי

600

662

705

525

664

665

753

618

361

555

654

589

7351

מס' החשמלאים שאושר להם רישוי

393

394

482

263

469

518

393

354

169

436

527

747

5145

מס' וועדות מייעצות

-

-

4

2

2

4

9

7

3

3

5

3

42

מס' תיקים בוועדה מייעצת

-

-

51

23

27

52

99

82

33

42

77

46

532

מס' בקשות רישוי חדשות

328

341

314

297

384

386

417

357

193

325

383

314

4039

מס' בקשות לשדרוג רישוי

272

321

391

228

280

279

336

261

168

230

271

275

3312

מס' בקשות שנדחו, ונשלחו להשלמת מסמכים

219

421

485

253

366

434

410

379

198

379

413

463

4420

 

היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים
היחידה מפעילה את חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 , אחראית על רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים הכולל מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת ובהתאם להנחיות שתקבע ועדת ההסמכה. רישום במרשם ההנדסאים מתבסס על לימודים במכללות מוכרות המפוקחות ע"י המכון להכשרה ממשלתית טכנולוגית )מה"ט( ואו ע"י מוסדות לימוד בחו"ל אשר וועדת ההסמכה הכירה במוסד ובתעודה. עיסוק במקצועות בעלי ייחוד הפעולות מחייבות רישום במרשם לשם העיסוק בתחום.

להלן עיקרי תפקידה:

 • רישום ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במרשם ההנדסאים והטכנאים
 • הנפקת תעודות רישום
 • קבלת קהל ומתן מידע בכל הנוגע לרישום במרשם
 • הפעלת ועדות מקצועיות לרישום בוגרי מוסדות מחו"ל

מתן מידע בכתב ובעל-פה על נהלי הרישום, פתיחת מדורים וענפים בהתאם לתוכניות הלימוד.

 

דו"ח בין חודשים1/2015-12/2015  (שנת תשע"ו( על פעילות היחידה לרישום
הנדסאים וטכנאים מוסמכים

סוג הטיפול/חודש

1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

סה"כ

מס' בקשות שהוגשו לרישום

245

268

320

204

226

380

398

333

175

266

299

256

3370

מס' ההנדסאים שאושר להם רישוי

195

236

251

175

194

299

329

277

145

210

258

240

2809

מס' הטכנאים שאושר להם רישום

38

31

58

19

25

67

62

46

28

45

38

12

459