מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט - 1959. מטרת החוק - לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח, לשם שיפור כושר היצור של המשק במדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומית, יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי קיימא.

כללי

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל. בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו נקבעו שני סוגי תמריצים:

 1. תמריצים שמטרתם העיקרית הינה הגברת הצמיחה במשק: תמריצים אלו מכוונים לעודד השקעות במשק כולו לשם הגברת הצמיחה הכלכלית.
 2. תמריצים לפריפריה: תמריצים שנועדו להשפיע על פיזור התעשייה ברחבי הארץ והגברת פעילות והשקעות בפריפריה, במטרה לצמצם את איהשוויון האזורי ולעודד צמיחה בתקיימא. התמריצים לפי החוק ניתנים לעידוד תעשייה. כמו כן ניתנים תמריצים לעידוד השכרת דירות למגורים. ההטבות לעידוד התעשייה ניתנות בהקמה ובהרחבה של מפעל תעשייתי, בשני מסלולים מרכזיים - מסלול מענקים ומסלול הטבות במס. כל מסלול פועל בנפרד מהמסלול האחר וללא תלות.

 

מטרות החוק

עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם פיתוח כושר היצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין לאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא.

 

תיקון והארכת התוספת השנייה לחוק

בספטמבר 2015 תוקנה התוספת השנייה לחוק. עיקרי התיקונים:

 1. החלת תחום אזור פיתוח א' בנפת אשקלון באזורי תעשייה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית עלתה מ-4 ובלבד ששיעור האבטלה שבהן גבוה משיעור האבטלה הממוצע של מחוז דרום.
 2. החלת תחום אזור פיתוח א' בשדרות ויישובי עוטף עזה באזורי תעשייה )לא רק מרחבי( השוכנים בתחום המועצות האזוריות.
 3. הארכת תוקף התוספת השנייה עד יום 31/12/2017

 

תפקידי מנהלת מרכז ההשקעות:

 1. ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל.
 2. ליתן אישור לתכניות.
 3. לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בענייני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם.
 4. להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה.
 5. להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18 ג.
 6. לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

 

מנהל מרכז ההשקעות

מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ידי הממשלה ומתוקף תפקידו משמש חבר מנהלת מרכז ההשקעות והיושב ראש שלה. מנהל מרכז ההשקעות מקביל למנכ"ל משרד וכפוף לשר בלבד. מרכז ההשקעות ומנהל מרכז ההשקעות פועלים באופן אוטונומי כמצוין בחוק לעידוד השקעות הון.

 

מסלולי הסיוע במרכז ההשקעות

במרכז ההשקעות שלושה מסלולי סיוע עיקריים והם: מסלול מענקים מכוח החוק, מסלול תעסוקה )מנהלי), ומסלול איכות הסביבה )מנהלי1), כאשר בכל מסלול קיימים מספר תתי מסלולים. המסלולים המנהליים פועלים מכוח החלטות ממשלה על ידי הוראות מנכ"ל.

בשנת 2015 הופעל מסלול לקידום התחרות בענף החלב2, שמטרתו מיקסום כושר התחרות של מחלבות קטנות ובינוניות, לרבות מחלבות חדשות.

 

להלן המסלולים:

מסלול המענקים נותן מעמד "מפעל מאושר" לתכניות השקעות, המזכות במענקים וההטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- . שיעור המענקים בגין השקעות המוכרות ברכוש קבוע הוא 20% . מסלול המענקים מופעל על ידי מרכז ההשקעות, ומכוחו ניתן מענק השקעה לחבר בני אדם שהוא בעל "מפעל מאושר". במסלול זה ניתן ליהנות גם מהטבות מס למפעל מועדף על פי החוק ללא צורך לבחור באחד מבין השניים בלבד.
מסלול הטבות המס מופעל על ידי רשות המסים, ומכוחו ניתנות ל"חברה מועדפת" מס מופחת.

להלן עיקרי הטבות המס ל"חברה המועדפת":
שיעור מס מופחת למפעלי תעשייה מייצאים )לפחות 25% מהמחזור):

 • 2014 ואילך: 16% במרכז הארץ ו-9% בפריפריה )פריפריה-אזור פיתוח א׳ בלבד(.

מסלול בניה להשכרה למגורים: מסלול זה ניתן על פי הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון. זכאי להטבה מי שבונה בנין אשר מחציתו מיועד להשכרה למגורים, כאשר הדירות להשכרה מושכרות 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונות. ההטבה הניתנת במסגרת מסלול זה הינה פחת מואץ בשיעור 20% לשנה ומס מופחת על הכנסה חייבת מהשכרה או מכירה של דירה בבניין חדש להשכרה בשיעור של 20% ליחיד ו-11% לחברה. בשנת  2015אושרו 17 תכניות במסלול זה בהיקף השקעות של 1.2 מיליארד ₪, לבניית 815 יחידות דיור.

מסלול תעסוקה נותן הטבות למפעלים ע"פ מתווה של השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים באזורי הפריפריה, וכן השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים של אוכלוסיות מיוחדות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך.

מסלולי איכות הסביבה פועלים במשותף עם משרד הגנת הסביבה, משרד התשתיות, רשות הגז ולשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, אשר מעודדים חיבור למערכות גז טבעי וסיוע להפחתת פליטות.

בשנת 2015 מסלול הפחתת פליטות לא היה פעיל. מרכז ההשקעות מאשר מדי שנה מאות תכניות מאושרות. מרכז ההשקעות מתפקד כגוף מטה לעניין החוק לעידוד השקעות הון, המפעיל מנגנון רחב יותר אשר עוסק בהליכי הטיפול הנגזרים מן החוק, כדוגמת המנהלים המקצועיים במשרד הכלכלה, החברה הממשלתית ענבל המספקת למרכז ההשקעות שירותי חשבות ומיכון, והגופים המלווים הנוטלים חלק במסלול המענקים. לאחרונה פעל מרכז ההשקעות לחידוש ועדכון של עשרות נהלים וביטולם של נהלים ישנים, כמו כן נערכו ימי עיון והסברה, כנסים, סדנאות, פרסום דיגיטלי באינטרנט וקשר ישיר עם התעשייה והתעשיינים, וזאת במטרה להנגיש את מרכז ההשקעות ללקוחותיו.

פעילות מרכז ההשקעות כוללת טיפול בכל הבקשות הן ברמת תאגיד והן ברמת תכנית השקעות החל מרישום בקשה להקמה/ הרחבה, קליטתה, בחינת הבקשה והבאתה לדיון במנהלת מרכז ההשקעות וכלה בטיפול שוטף של הבקשות לעדכון הן ברמה של תאגיד (שינויי בעלות, הסבות כתבי אישור, שינוי צורת התאגדות וכו' (והן ברמה של תכנית השקעות) עדכון רשימת השקעות, הארכת מועד ביצוע, שינוי הגדרת מוצר, שינוי מיקום המפעל, שינוי בתנאי כתב האישור וכולי) של כלל הבקשות).

מרכז ההשקעות מפעיל מערך פיקוח ובקרה לאורך כל חיי התכנית ועד לסיום התכנית. במהלך ביצוע השקעות של התכנית מבצע מרכז ההשקעות ביקורות יזומות במפעלים, בשנת 2015 בוצעו 2 ביקורות שלב א', 38 ביקורות שלב ב', טופלו 141 בקשות להסרת שעבודים, 4 בקשות להחרגת נכסים משעבוד ו-4 בקשות ליצירת שיעבוד לטובת צד ג'. כמו כן הוצאו 37 דרישות להחזר מענקים. בשנה זו נגבו 6.5 מיליוני שקלים בגין החזר מענקים מתכניות שבוטלו.

בשנת 2015 אושרו 75 תכניות במסלול מענקים מתוכן 61 תכניות הרחבה, 10 תכניות הקמה ו-4 העתקות, בהיקף השקעה של  1.4מיליארד ₪ ובעלות תקציבית של כ -278 מיליון ₪. תכניות אלו יביאו לתוספת תעסוקה של כ 1,343- עובדים ישירים ומספר זהה של עובדים עקיפים. כמו כן הוצאו 40 אישורי ביצוע ובוטלו 35 תכניות.

במסגרת מסלולי התעסוקה הופעל בשנת 2015 מסלול לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. במסגרת מסלול זה אושרו 70 בקשות בעלות תקציבית של 67 מיליוני ₪, אשר יביאו לתוספת של כ- 1,304 מישרות ישירות ומספר דומה של מישרות עקיפות וכן התחייבות לשמור על המשך העסקתם של 5,207 עובדים קיימים. בשנת 2015 לא הופעל מסלול שכר גבוה.

 

טבלה 1 – אישורים במסלולי מענקים

 

מס' חברות

תוספת עובדים

סכום המענקים

סכום ההשקעה

מסלול מענקים

75

1,343

278 מיליון ₪

1.4 מיליארד ₪

 

מסלול מענקים (מסלול חוק) - הסיוע ניתן למפעלים תעשייתיים ברי-תחרות כהגדרתם בחוק גודל המענק הממוצע לתכנית במסלול המענקים עמד על כ 3.7-מיליון ₪ כאשר 81% מהאישורים היו אישורים להרחבות, ו 19%-מהאישורים היו להקמות והעתקות של פעילות חדשה.

 

 

טבלה 2 – אישורים במסלול תעסוקה

שם המסלול

מס' חברות

תוספת עובדים

סכום המענקים (בשקלים)

מסלול כללי 4.17

70

1,304

67 מיליון ₪

 

מסלולי איכות הסביבה

טבלה 3 – אישורים במסלול סיוע במימון
חיבור למערכות גז טבעי

 

מס' חברות

סכום המענקים

גז טבעי

25

9 מיליון ש"ח

 

מסלולי תעסוקה

בשנת 2015 אושרו 70 בקשות במסלולי תעסוקה, אשר יביאו להגדלה ישירה של 1,304 מישרות באופן ישיר, ומספר זהה באופן עקיף, וכן התחייבות להמשך העסקתם של 5,207 עובדים קיימים.

מסלול תעסוקה (הוראת מנכ"ל 4.17) - מטרת המסלול לתמרץ מעסיקים לשלב ולקלוט אוכלוסיות ממגזרים ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

כאשר לפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למישרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 

התפלגות מסלולי תעסוקה לפי סוג האוכלוסייה

סוג האוכלוסייה

סיוע מאושר בשקלים

תוספת מועסקים

מספר עובדים קיים

בדואים

3,872,910

64

185

אנשים עם מוגבלויות

528,000

20

55

חד הוריים

749,250

12

70

חרדים

31,622,370

664

1,698

כללית

7,985,360

130

491

מיעוטים

22,529,680

414

2,709

סה"כ

67,287,570

1,304

5,207

 
מסלולי איכות הסביבה

מסלול סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת גז טבעי (הוראת מנכ"ל 4.5) - המסלול מיועד לעודד ולתמרץ צרכני גז גדולים להתחבר לרשת הגז הטבעי. התמרוץ יהיה באמצעות השתתפות בעלויות חיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.

25 חברות קיבלו תמיכה במסלול זה בהיקף כספי של כ 9-מיליון שקלים.

 

מסלול לקידום התחרות בענף החלב

בשנת 2015 הופעל מסלול לקידום התחרות בענף החלב, שמטרתו מיקסום כושר התחרות של מחלבות קטנות ובינוניות, לרבות מחלבות חדשות. במסלול הושם דגש על הגברת התחרות במגוון מוצרי חלב בסיסיים וריכוזיים, באמצעות מתן מענקים למשקיעים המעוניינים להקים או להרחיב מחלבות באזורי הסיוע, ומבקשים לבצע השקעות הוניות לשם הגדלה של נתח השוק ושל מגוון המוצרים, תוך הגברת התחרות בענף.

 

מס' חברות

סכום המענקים

סכום ההשקעה

מסלול לקידום התחרות בענף החלב

1

10 מיליון ₪

50 מיליון ₪

 

 


1 מכוח החלטות ממשלה והוראות מנהליות

2 החלת תחום אזור פיתוח א' בנפת אשקלון באזורי תעשייה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית כלכלית עלתה מ-4 ובלבד ששיעור האבטלה שבהן גבוה משיעור האבטלה הממוצע של מחוז דרום.