לשכת המדען הראשי )המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי( במשרד הכלכלה והתעשייה פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמד 1984. קראו עוד על הגוף המופקד על החדשנות בישראל

הלשכה מופקדת על עידוד המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית על כל ענפיה, בדרך של עידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשייתית, במטרה להביא להגדלת התועלת הכלכלית וצמיחת המשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם )תשואה עודפת(, לקדם את היצוא, ליצור מקומות עבודה ולשפר את כושר התחרות של התעשיה בישראל. כמו כן, מופקדת לשכת המדען הראשי על כריתת הסכמים בינל לקידום מטרות החוק לשת"פ בינ"ל טכנולוגי.

לשכת המדען הראשי תומכת במופ טכנולוגי עסקי על ידי סיוע כספי ישיר בהתאם לחוק המופ, הלשכה מובילה לפיתוח מודלים חדשניים ארוכי טווח ומודלים כתגובה לצורכי השוק, תוך ראייה ארוכת טווח, לפיתוח תשתיות הידע ולהטמעת החדשנות והמופ במספר סקטורים ייחודיים, ובכלל זה תמיכה ייעודית ותמיכה בתחומים וסקטורים מועדפים כגון תעשייה מסורתית, בני מיעוטים, חרדים, ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, קלינטק, התאמת מוצרים לשוק הסיני ועוד. במקביל, מופעלות תכניות תמיכה הכפופות לחוק המופ ומופעלות על פי הוראות מנכל כמו: פיתוח והרחבה של תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למופ גנרי במסגרת תכניות מגנט, טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום המופ התעשייתי, תמיכה ביזמים באמצעות חממות טכנולוגיות כדרך למימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים, עידוד יזמים בתחילת דרכם במסגרת תכנית תנופה, מסלול חברות מתחילות, מרכזי מו"פ פיננסיים, תכנית חלל, מו"פ מוכוון אתגרי בריאות הומניטאריים הקיימים במדינות המתפתחות, מו"פ עסקי בחקלאות ועוד.

לשכת המדען הראשי עברה שינוי מבני מגובה בהחלטת ממשלה שנתקבלה באוגוסט 2015 – חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, ולהקמתה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית החל מה 1- בינואר 2016 .

מסגרות התמיכה של לשכת המדען הראשי תומכות מדי שנה, במאות תכניות לחדשות ומופ בכל שלבי המופ, החל מחדשנות טכנולוגית הנובעת מרעיון של היזם הבודד בשלבים הראשונים של גיבוש הרעיון, Pre-seed דרך חברות חממה והזנק ועד לחברות הפועלות בכוחות עצמן. לשכת המדען הראשי תומכת בפיתוח טכנולוגיות חדשניות למוצרים חדשים בכל ענפי המשק, בחברות ותיקות ובחברות חדשות, בתעשייה עילית )היי-טק(, ובתעשייה מסורתית, וכן באמצעות תמיכה בשתפ בינלאומי, פיתוח תשתיות טכנולוגיות לידע, ועוד.

בשונה מתמיכה ממשלתית במדינות אחרות בעולם, חברות אשר מצליחות במכירת מוצרי מופ שנתמכו על ידי לשכת המדען הראשי, משלמות תמלוגים אשר משמשים כמענקים לחברות אחרות. מגוון מסלולי התמיכה בלשכת המדען הראשי מכוח חוק המופ והוראות מנכל, מביאים לגידול בפעילות המופ בישראל ולשיפור כושר התחרות של התעשייה בישראל. מסייעים להגברת הצמיחה הכלכלית בישראל, ולשמירת האינטרסים המשקיים המקומיים על ידי השארת הייצור והפעילות העסקית בישראל.

לשכת המדען הראשי מנהלת את תקציבה בכ 40- תקנות תקציביות שונות והיא הגורם המיישם את החלטות הועדות המקצועיות של: קרן המופ, השתפ הבינלאומי, תכניות החממות הטכנולוגיות, תכנית תנופה, תכניות מגנט ותכניות מיוחדות. יישום ההחלטות בא לידי ביטוי בתקצוב ההחלטות, בדיקות לעמידה בתנאי האישור, הוצאת כתבי אישור לתעשייה, בדיקת דיווחים שוטפים, תשלומי מקדמות ותשלומים בגין הוצאות המדווחות בהתאם לתוכנית העבודה, מעקב אחר התניות ואבני דרך, הפעלת בודקים מקצועיים טכנולוגיים ופיננסיים, בדיקת ואישור ההוצאות המדווחות, סגירת תיקים וגביית תמלוגים.

עפי חוק המופ, חברה אשר קיבלה תמיכה מלשכת המדען הראשי מחויבת בתשלום תמלוגים במידה והפרויקט מגיע למסחור. התמלוגים מחושבים בשיעור של 3%-3.5% ממכירות המוצרים המבוססים על הידע שנתמך. התמלוגים נושאים ריבית לייבור. התמלוגים הנגבים מתווספים לתקציב קרן המופ לסיוע לתכניות מופ חדשות.

הגשת בקשות לתכניות מו"פ מתבצעת באופן מקוון ובהתאם לנהלים:

  1. ביקושים מעל 30 מיליון ש"ח: הגשה עד ל- 15/12
  2. ביקושים עד 30 מיליון ש"ח: הגשה עד ל31/01-
  3. ביקושים עד 10 מיליון ש"ח: ניתן להגיש במהלך כל השנה.
  4. תחומים מועדפים: ניתן להגיש במהלך כל השנה.

הדיווח השוטף של החברות על הוצאות המופ שאושרו הינו באמצעות דיווח אלקטרוני, כאשר החברות מקבלות מלשכת המדען הראשי מידע עדכני ומפורט על גבי טופס דיווח ייעודי לדיווחי ביצוע. מהלך זה מקצר את לוח זמנים מערך הבדיקה והעברת התשלומים בפועל לתעשייה.

משנת 2008, כל התעשייה הנתמכת מתעדכנת בזמן אמת על סטטוס בקשות המופ באינטרנט - תהליכי הבדיקה, אישור, תשלום ועוד. החל משנת 2010, מאפשרת לשכת המדען הראשי אימות הדיווחים השונים מהתעשייה, באמצעות חתימה אלקטרונית אשר חוסכת מהחברות את הצורך לשלוח טפסי אימות חתימה בדואר.