תקציב משרד הכלכלה לשנת 2016 מסתכם בכ-6.9 מיליארד ₪ 
 

ביצוע תקציב משרד הכלכלה  2015- טבלה מסכמת

סעיף

שם הסעיף

תקציב 2015
(על שינוייו לא כולל עודפים) 
(מיליוני ₪)

תקציב בסיס 2016 המשכי (מיליוני ₪)

36

תחום התמ"ת

2,761

3,562

38

תמיכות בענפי המשק

2,995

3,174

76

פיתוח אזורי תעשייה

226

130

 

סה"כ

5,982

6,866

 

 

סעיף

שם הסעיף

תקציב 2015 (על שינוייו לא כולל עודפים) (מיליוני ₪)

תקציב בסיס 2016 (מיליוני ₪)

36

תחום כלכלה

2,761

3,562

3630

שכר ותפעול

536

513

3640

רגולציה, מחקר ואכיפה

45

53

3641

עידוד תעסוקת הורים

1,104

1,498

3642

עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות

112

225

3643

שירות התעסוקה

208

222

3644

הכשרה מקצועית

756

893

3645

רזרבות

----

158

38

תמיכות בענפי המשק

2,995

3,174

3830

המדען הראשי (הרשאה(

2,115

1,972

3840

עידוד המגזר העסקי (הרשאה(

820

1,120

3850

תמיכות בגופים ציבוריים

30

11

3860

מלאי חירום

30

19

3880

רזרבה

---

52

76

תעשיה )הרשאה(

226

130

7610

פיתוח אזורי תעשיה

226

130