משרד הכלכלה והתעשייה אחראי על ביצועם של חוקים רבים מאד – יותר מכל משרד ממשלתי אחר. ישנם 80 חוקים (וחיקוקים בעלי תוכן שווה ערך לחוק) באחריות ישירה של שר התמ"ת בין לבדו ובין בשיתוף עם שר אחר (23 בתחום משפט העבודה) + מאות תקנות כללים וצווים מכוחם.
רוב החוקים בנוסחם המלא, על תקנותיהם, מצויים באתר המשרד

להלן רשימת החוקים והחיקוקים בעל תוכן שווה ערך לחוק:

1. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984 – כולל חקיקת משנה

2. חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978

3. חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 – כולל חקיקת משנה

4. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992- סעיף 3א(א)(2) – רכש גומלין

5. חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 – כולל חקיקת משנה

6. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 – כולל חקיקת משנה

7. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 – כולל חקיקת משנה

8. חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994

9. פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979

10 . צו יבוא חופשי, תשע"ב 2012

11 . צו יבוא חופשי, תשס"ז 2006

12 . צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006

13 . צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), תשס"ד-2004

14 . חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי"ד-1954- סעיף 2(א) לחוק (רק בהיבט היתר

15 . מוצרים לייצוא

16 . חוק החניכות, תשי"ג-1953– כולל חקיקת משנה

17 . חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949– הוראות מסוימות

18 . חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953– כולל חקיקת משנה

19 . חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012

20 . חוק הגבלת המשקל בעולם הדוגמנות, התשע"ב-2012

21 . חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958– כולל חקיקת משנה

22 . צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19 א לחוק), תשל"ז-1977

23 . חוק החשמל, התשי"ד-1954

24 . חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

25 . חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 (הסדרים כלכליים והוראות שונות)

26 . חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

27 . צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט-1979

28 . חוק התקנים, התשי"ג-1953 – כולל חקיקת משנה

29 . חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

30 . חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים), תשכ"ה-1965– כולל חקיקת משנה

31 . פקודת מחלקת העבודה

32 . פקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945

33 . חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

34 . פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970

35 . חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 – כולל חקיקת משנה

36 . חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 - כולל חקיקת משנה

37 . חוק רישוי בעלי מלאכה, התשל"ז-1977 - כולל חקיקת משנה

38 . חוק הצבת מכשירי החייאה, התשס"ח-2008

39 . חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

40 . צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז-1986

41 . צו פיקוח על מצרכים ושירותים (סימון קוד של מוצר מזון ארוז מראש), התשמ"ד-1983

42 . חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב- 2012 – כולל חקיקת משנה.

43 . חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996 - כולל חקיקת משנה

44 . חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 – כולל חקיקת משנה

45 . חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976 - כולל חקיקת משנה

46 . חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993

47 . חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1988

48 . חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

49 . חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000

50 . חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958- כולל חקיקת משנה

51 . חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987- כולל חקיקת משנה

52 . חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957- כולל חקיקת משנה

53 . חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951- כולל חקיקת משנה

54 . חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957- כולל חקיקת משנה

55 . חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963- כולל חקיקת משנה

56 . חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח- 2008

57 . חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 – כולל חקיקת משנה

58 . חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 – כולל חקיקת משנה; פרק התעסוקה והסדרת מורשים לנגישות

59 . חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס"ז-2007

60 . חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, תשנ"ג- 1993

61 . חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951- כולל חקיקת משנה

62 . חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 - כולל חקיקת משנה (רק היבטים התעסוקתיים) ממנו

63 . חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 - כולל חקיקת משנה

64 . חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז- 1997

65 . חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו- 2006

66 . חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002 – כולל חקיקת משנה

67 . חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007

68 . חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשע"ב-2012

69 . חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

70 . חוק מידע גנטי, תשס"א-2000 – סעיף 29 לחוק

71 . חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996

72 . חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 – הוראות מסוימות

73 . חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994

74 . חוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992

75 . חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007

76 . חוק שירות התעסוקה, התשי"ט- 1959 – כולל חקיקת משנה

77 . חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981- כולל חקיקת משנה

78 . צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998

79 . צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983

80 . פקודת האגודות השיתופיות - כולל חקיקת משנה

81 . חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988 – כולל חקיקת משנה