משרד הכלכלה והתעשייה הינו משרד המוביל את הכלכלה החברתית בישראל על מנת לעודד צמיחה ולהביא לפיתוח בר קיימא של המשק בכלל והפריפריה בפרט. המשרד פועל לעודד את המעבר מהתעשייה המסורתית לתעשייה מתקדמת וקידום מעמדם של עובדים, מעסיקים וצרכנים. חיזוק והעצמת אפיקי הסחר והתעשייה.

בשנת 2015 ההכנסות בגין תשלום אגרה והפקת המידע - הסתכם ביחד ב-5,723
בשנת 2015 טיפל הממונה בכ-200 בקשות. רוב הבקשות אשר התקבלו הינם בתחום:

 • מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית: תאונות עבודה, חשיפת עובדים לרעש ולחומרים מסוכנים.
 • מרכז ההשקעות: אישורים ומענקים אשר נתנו לחברות במסגרת חוק השקעות הון.
 • מינהל הסדרה ואכיפה: נתונים על מפעלים אשר קיבלו היתרים לעבודה בשעות נוספות בשבת ויום מנוחה, מתן רישיונות לחברות כוח אדם. העסקת בני נוער בחופשות.
 • צרכנות: נתונים על קנסות אשר הוטלו על חברות ובתי עסק בגין אי הצגת מחירים, ואי עמידה בסחר הוגן.
 • יחסי עבודה: רישום הסכמים קיבוציים, נתונים על סכסוכי עבודה והשבתת המשק.
 • איגוד שיתופי: מידע על פירוק איגודים שיתופיים.
 • רישום מהנדסים ואדריכלים: מידע על מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים ואדריכלים.
 • מעונות יום ומשפחתונים: מידע על תעריפי מעונות יום משפחתונים וצהרונים. תמיכות לבינוי מענות. ומכרזים להפעלת צהרונים.
 • מדען ראשי: תמיכות ומענקים לתוכניות מו"פ.
 • הכשרה מקצועית: פתיחת מכללות להכשרת מבוגרים ודורשי עבודה בהם חיילים משוחררים מובטלים עולים חדשים ואקדמאים במטרה לשלבם בשוק העבודה.
 • תקינה: אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי עפ"י הוראות החוקים והתקנים. בקשות ומידע על תקנים רשמיים.
 • אזורי פיתוח: מידע על מענקים אשר ניתנים למפעלי תעשייה באזורי הפיתוח. בפריפריה ובישובי המעוטים.
 • עסקים קטנים ובינוניים: מידע על מימון לעסקים קטנים ובינוניים, תוכניות, תנאי זכאות.

מידע אודות בקשות

 

 

מספר

אחוזים

1

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

50

25

2

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

90

45

3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

30

15

4

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

4

2

5

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

3

1.5

6

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

23

11.57.5

 

סה"כ

200

100%

 

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו

30

 

העילה

מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו

8(1) - הקצאת משאבים

3

8(2) - נוצר לפני 7 שנים

 

8(3) - לא ניתן לאתר

2

9(א)(1) - פגיעה בבטחון

 

9(א)(2) – צו

2

9(א)(3) - פגיעה בפרטיות

2

9(א)(4) - איסור על פי דין

 

9(ב)(1) - שיבוש תפקוד הרשות

2

9(ב)(2) - מדיניות בעיצוב

 

9(ב)(3) - משא ומתן

6

9(ב)(4) - דיונים פנימיים

 

9(ב)(5) - ניהול פנימי

9

9(ב)(6) - סוד מסחרי

2

9(ב)(7) - תנאי לאי מסירה

 

9(ב)(8) - רשות אכיפה

 

9(ב)(9) - ניהול פנימי

 

9(ב)(10) - פרטיות הנפטר

 

14 - החוק אינו חל

2

סה"כ

30

הערה: המידע אשר נמסר כמידע חלקי כולל בתוכו יותר מסעיף 1

 

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

סך הבקשות שסורבו

511

 

זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד 15 יום

15

7.5%

בין 16 ל 30- יום

25

12.5%

בין 31 ל 60- יום

30

15%

בין 61 ל 120- יום

70

35%

מעל 120 יום

60

30%

סה"כ

200

100%

 

התקשרות עם הממונה על חוק חופש המידע

טלפון 6662305    פקס 02-6662923

דוא״ל: hofesh.meda@economy.gov.il

 

דו"ח חוק חופש מידע יפורסם באתר אינטרנט של משרדנו

אתר המשרד: http://www.economy.gov.il